logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o zamówienie na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015.

Kościan: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015
Numer ogłoszenia: 324774 - 2014; data zamieszczenia: 01.10.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie , ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego w sezonie zimowym 2014/2015. Wykaz dróg do posypywania                         i odśnieżania z podziałem na części oraz wszelkie szczegółowe informacje zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 19.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.03.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium w wysokości dla zad.1- 300,00 zł, zad 2.- 300,00 zł, zad.3- 300,00 zł, zad.4 - 400,00 zł, zad.5 - 200,00 zł, zad.6- 100,00 zł, zad.7- 100,00 zł, zad.8 - 200,00 zł, zad.9- 100,00 zł, zad.10- 100,00 zł, zad.11- 100,00 zł, zad.12- 100,00 zł, zad.13- 100,00 zł, zad.14- 100,00 zł,zad.15 -100,00 zł,zad.16- 100,00 zł, zad.17-100,00 zł , zad.18- 100,00 zł, zad. 19- 200,00 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie - Bank Spółdzielczy Kościan r-k nr 54 8666 0004 0108 6147 2000 0003, wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika, głównego wykonawcę, wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty w wysokości zad.1- zad.1- 300,00 zł, zad 2.- 300,00 zł, zad.3- 300,00 zł, zad.4 - 400,00 zł, zad.5 - 200,00 zł, zad.6- 100,00 zł, zad.7- 100,00 zł, zad.8 - 200,00 zł, zad.9- 100,00 zł, zad.10- 100,00 zł, zad.11- 100,00 zł, zad.12- 100,00 zł, zad.13- 100,00 zł, zad.14- 100,00 zł,zad.15 -100,00 zł, zad.16- 100,00 zł, zad.17-100,00 zł , zad.18- 100,00 zł, zad. 19- 200,00 zł. w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub poświadczona kopia). Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: wykaz sprzętu, narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych, dostępnych wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami Dla zad. od nr 1 do nr 4 piaskarka z nośnikiem, dla zad.5- ładowarka, dla zad. nr 6 do 10 niezbędny sprzęt, który ma być nośnikiem dla pługów, dla zad. od nr 11 do 13 i 15 pługi i sprzęt , który ma być dla nich nośnikiem, dla zad.14 - koparko- ładowarka, dla zad. nr 16 -pług wirnikowy, dla zad.17- spycharko- koparka, zad.18 -równiarka, zad. 19 -sprzęt do posypywania, pług i sprzęt , który ma być dla niego nośnikiem

  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, które będą odpowiedzialne za świadczenie usługi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz o podstawie do dysponowania tymi osobami Wymienione osoby powinny posiadać uprawnienia i kwalifikacje w zakresie kierowania sprzętem niezbędnym do zimowego utrzymania dróg - oświadczenie o posiadaniu wymaganych kwalifikacji przez osoby, które będą uczestniczyć                                   w wykonywaniu zamówienia

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na czas trwania kontraktu, na kwotę nie mniejszą niż 20.000 PLN ( w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału                             w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz                  z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                                  w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału                                     w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

 

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji                      o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                                o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu                           w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne                    i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków                                    o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

 

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

W przypadku zmiany stawki podatku VAT, strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/bip.php?pid=11111534
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan; Os.up. do kontaktów:                         M. Buchert -Janiszewska , Tel: 065 512 74 18, Fax: 065 511 74 90                                                      E-mail:m.buchert@zdp.koscian.pl..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.10.2014 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,                            ul. Gostyńska 38, 64- 000 Kościan, pokój nr 105..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                      w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 1                                  ( piaskarka i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: piaskarka nr 1- Trasa I przejazdu 78 km Racot (plac) - Słonin - Czempiń - Iłowiec - (Pecna) - Głuchowo - Piotrowo - Maruszkowo - Zadory -Łagiewniki - Sepienko - Bonikowo - Mikoszki - Jarogniewice - Piotrkowice - Czempiń - Piechanin - Srocko Wielkie - Czempiń - Racot (plac) piaskarka nr 1- Trasa II przejazdu 56 km Racot (plac) - Spytkówki - Gołębin Stary - Turew - Donatowo - Gołębin Nowy - Gorzyczki - Czempiń - Borowo - Gorzyce - Gołębin Stary - Gorzyczki - Gorzyce - Racot (plac) UWAGA : Każdorazowo trasę przejazdu piaskarki nr 1,2,3 i 4 wskazuje Dyrektor ZDP lub osoba koordynująca akcję zimową UWAGA : Pozostałe drogi powiatowe - gołoledź zwalczana po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 2                      ( piaskarka i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: piaskarka nr 2- Trasa I przejazdu 88 km Racot (plac) - Gryżyna - Świniec - Krzywiń - Lubiń - Bieżyń - Mościszki - Cichowo - Łągowo - Bielewo - Lubiń - Żelazno - Wieszkowo - Krzywiń - Miąskowo - Teklimyśl - Krzywiń - Świniec - Gryżyna - Racot (plac) piaskarka nr 2- Trasa II przejazdu 65 km Racot (plac) - Wyskoć - Rogaczewo Wielkie (wieś) - Kopaszewo ( wieś) - Turew - Rąbiń - Jerka - Łuszkowo - Zbęchy - DW308 (Nowy Dwór) - Jerka - Świniec - Wławie - Choryń - Racot (plac) UWAGA : Każdorazowo trasę przejazdu piaskarki nr 1,2,3 i 4 wskazuje Dyrektor ZDP lub osoba koordynująca akcję zimową UWAGA : Pozostałe drogi powiatowe - gołoledź zwalczana po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 3                        ( piaskarka i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: piaskarka nr 3- Trasa I przejazdu 62 km Racot (plac) - Spytkówki (rondo) - Stary i Nowy Lubosz - Kościan (ul. Poznańska) - Stare Oborzyska Słonin - DK5- Bonikowo - Sierakowo - Kokorzyn - Kościan - (tylko przejazd) DK5(za Ponin) - Widziszewo (k.dachówek) - Nacław - Nielęgowo - Gryżyna - Racot (plac) piaskarka nr 3- Trasa II przejazdu 77 km Racot (plac) - Gniewowo - Wonieść - Zgliniec - Jurkowo - Zgliniec - Chełkowo - Karmin - Wonieść - Parsko (wieś) -Przysieka Polska - Czacz - Kotusz - Nowy i Stary Białcz - Kobylniki - Czarkowo - Racot (plac) UWAGA : Każdorazowo trasę przejazdu piaskarki nr 1,2,3 i 4 wskazuje Dyrektor ZDP lub osoba koordynująca akcję zimową UWAGA : Pozostałe drogi powiatowe - gołoledź zwalczana po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Posypywanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu piaskarki nr 4 ( piaskarka i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: piaskarka nr 4- Trasa I przejazdu 69 km Racot (plac) - Zgliniec - (Wojnowice) - (granica powiatu) Karmin - Spławie - Stare Bojanowo - Śmigiel (przez m. tylko przejazd) - Poladowo (granica powiatu) - Śmigiel - Nowa Wieś - Żegrowo - Bielawy - Karśnice - Racot (plac) piaskarka nr 4- Trasa II przejazdu 101 km Racot (plac) - (tylko przejazd) Śmigiel - Morownica - Bronikowo (granica powiatu) - Bronikowo - Machcin (granica powiatu) - Szczepankowo Nowe - Sikorzyn - Śmigiel - Nietążkowo - Robaczyn - Stare Bojanowo - Olszewo - Stare Bojanowo -Sierpowo - Wydorowo - (tylko przejazd) Racot (plac) UWAGA : Każdorazowo trasę przejazdu piaskarki nr 1,2,3 i 4 wskazuje Dyrektor ZDP lub osoba koordynująca akcję zimową UWAGA : Pozostałe drogi powiatowe - gołoledź zwalczana po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Załadunek piaskarek.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Załadunek mieszaniny Zamawiającego ładowarką Wykonawcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 1 pługa ( pług zamawiającego, nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 1 - pług ZDP - km 100 Kościan - Nw. Lubosz - Stary Gołębin - Turew - St. Gołębin - Donatowo (GR) - St. Gołębin - Gorzyczki - Czempiń - Iłówiec - Czempiń - Słonin - Skrzyż. Spytkówki - Czempiń - Borowo - Gorzyce - Nowy Gołębin - Donatowo - Gorzyce - St. Gołębin - Borowo - Gorzyczki - St. Gołębin - Nw. Lubosz - Kościan Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

      2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 2 pługa ( pług zamawiającego , nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 2 - pług ZDP - km 105 Kościan - Nacław - Gryżyna - Racot - Gryżyna - Zgliniec - Jurkowo - Zgliniec - Gryżyna - Świniec - Krzywiń - Lubiń - Krzywiń - Wieszkowo - Krzywiń - Teklimyśl -Miąskowo - Krzywiń - Gryżyna - Kościan Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 3 pługa ( pług zamawiającego , nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 3 - pług ZDP - km 113 Kościan - Widziszewo - DK5 -Widziszewo - Czacz - Śmigiel - Stare Bojanowo - Karmin - Popowo Wonieskie (GR) - Karmin - Śmigiel - Czacz - Widziszewo - Wonieść - Karmin - Wonieść - Parsko - Wonieść - Zgliniec - Jezierzyce - Chełkowo - Karmin - Jezierzyce - Gniewowo - Gryżyna - Gniewowo - Widziszewo - Kościan Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 4 pługa ( pług zamawiającego , nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 4 - pług ZDP - km 78 Kościan - Skrzyż. Spytkówki - Racot (DW308) - Wyskoć - Kopaszewo (wieś) - Turew - Rąbiń - Jerka - Świniec - Wławie - Choryń - Świniec - Jerka - Rąbiń - Turew - Wyskoć - Racot - Skrzyż. Spytkówki - Kościan Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 5 pługa ( pług zamawiającego i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 5 - pług ZDP - km 75 Kościan - Sierakowo - Szczodrowo - Kokorzyn - Pelikan - Kobylniki - Nowy Białcz - Kotusz (GR) - Czacz - Karśnice - Żegrówko - Nw. Wieś - Śmigiel - Żegrówko - Karśnice - Czacz - Nowy Białcz - Kobylniki - Pelikan - Kokorzyn - Sierakowo - Kościan Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 6 pługa ( pług wykonawcy i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 6 - pług własny - km 100 Kościan (Poznańska) - DK5 - Stare Oborzyska - Słonin - Bonikowo (DW308) - Jarogniewice - Piotrkowice - Czempiń - Piechanin - Srocko Wlk. - Piechanin - Głuchowo - Sierniki - Pecna (GR) - Głuchowo - Piotrowo - Sepienko - Łagiewniki (wieś) - Piotrowo - Maruszkowo (GR) - Piotrowo - Jarogniewice - Piotrkowice - Mikoszki - Bonikowo - DK5 - Kościan Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 12 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 7 pługa ( pług wykonawcy i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 7 - pług własny - km 80 Śmigiel - Poladowo (GR) - Śmigiel - Morownica - Machcin (GR) - Bronikowo - Boguszyn (GR) - Morownica - Sikorzyn - / Sokołowice - / Nowe Szczepankowo - Śmigiel - Nietążkowo - Stare Bojanowo (szkoła) - Olszewo (GR) - St. Bojanowo - Sierpowo - Wydorowo - Sierpowo - Robaczyn - Śmigiel Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 13 NAZWA: Odśnieżanie dróg wg wykazu-trasa przejazdu nr 8 pługa ( pług wykonawcy i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Trasa przejazdu nr 8 - pług własny - km 44 Zbęchy - Łuszkowo - Rogaczewo Wlk.- Zbęchy - Lubiń - Żelazno - Lubiń - Zbęchy. Dodatkowe trasy według potrzeb ustalane z dyrekcją ZDP - jak w SIWZ UWAGA: Pozostałe drogi powiatowe na terenie pracy pługów i piaskarek - odśnieżane po wydaniu decyzji osoby koordynującej wg potrzeb w terenie.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 14 NAZWA: Mieszanie i pryzmowanie mieszaniny do posypywania nawierzchni dróg powiatowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Mieszanie i pryzmowanie mieszaniny do posypywania nawierzchni dróg powiatowych sprzętem Wykonawcy.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 15 NAZWA: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych pług odśnieżny( pług i nośnik wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usługi sprzętem Wykonawcy przy odśnieżaniu z dróg powiatowych ( pług odśnieżny).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 16 NAZWA: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( pług wirnikowy wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usługi sprzętem Wykonawcy przy odśnieżaniu z dróg powiatowych ( pług wirnikowy).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 17 NAZWA: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych ( spycharko-koparka wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usługi sprzętem Wykonawcy przy odśnieżaniu z dróg powiatowych ( spycharko-koparka).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 18 NAZWA: Usługi sprzętem przy odśnieżaniu dróg powiatowych (równiarka wykonawcy).

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usługi sprzętem Wykonawcy przy odśnieżaniu z dróg powiatowych ( równiarka).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 19 NAZWA: Usługi sprzętem przy posypywaniu i odśnieżaniu ścieżek rowerowych.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: usługi sprzętem Wykonawcy przy posypywaniu i odśnieżaniu ze ścieżek rowerowych ( sprzęt do posypywania , pług i nośnik wykonawcy).

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.50.00.00-2, 90.62.00.00-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.03.2015.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączniki:

SIWZ- zimowe utrzymanie 2014-2015.DOC

ZIMA 2014-15.doc

mapka odsniezanie.tif

mapka posypywanie.tif

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2014-10-01 12:55:19)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2014-10-01 13:00:05)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2014-10-01 12:58:43)
Lista wiadomości