logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 3921P, 3919P I 3923P LUBIŃ – MOŚCISZKI NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO

Kościan, dnia 04 lutego 2015 r.

 

ZDP.262.01.2015

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA „PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 3921P, 3919P I 3923P LUBIŃ – MOŚCISZKI NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO”

  

 

1.      Dotyczy D-04.07.01a  Podbudowa z betonu asfaltowego. Zamawiający w powyższej SST nie określił prognozowanego obciążenia ruchem (kategorii ruchu), uziarnienia oraz preferowanego rodzaju lepiszcza projektowanej nawierzchni warstwy podbudowy                  z betonu asfaltowego. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70.

 

2.      Dotyczy D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca                             i wyrównawcza. Zamawiający w powyższej SST nie określił prognozowanego obciążenia ruchem (kategorii ruchu), uziarnienia oraz preferowanego rodzaju lepiszcza dla projektowanej nawierzchni warstwy wiążącej i wyrównawczej z betonu asfaltowego. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2. Warstwa wiążąca i wyrównawcza AC 16 W 50/70.

 

3.       Dotyczy D-05.03.13a Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Zamawiający w powyższej SST nie określił prognozowanego obciążenia ruchem                      (kategorii ruchu), uziarnienia oraz preferowanego rodzaju lepiszcza dla projektowanej nawierzchni  warstwy ścieralnej z SMA. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2. Warstwa ścieralna SMA 8 50/70.

 

4.      Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót drogowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas układania warstwy ścieralnej.

 

5.      W „SIWZ” jest mowa o czyszczeniu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku w związku z tym prosimy o dokładne wskazanie miejsc  przeznaczonych  do czyszczenia oraz sposobie jej wykonania.

Odpowiedź:

Kanalizację deszczową należy wyczyścić w m. Lubiń, Bieżyń i Mościszki za pomocą samochodu typu WUKO.

 

6.      Specyfikacja techniczna D – 03.02.01 przewiduje wykonanie: sączków, wylotu kolektora, ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, wykonanie izolacji. Wymienione prace nie są ujęte w kosztorysie w związku z tym czy Zamawiający przewiduje ich wykonanie jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

 

7.      Czy Zamawiający przewiduje utrwalenie punktów granicznych oraz słupków pasa drogowego? W związku z tym prosimy o podanie ilości (sztuk).

Odpowiedź:

Tak. Na odcinku I km 0+000 – 1+900,00 przewiduje się utrwalenie 15 szt. punktów granicznych oraz 9 szt. słupków pasa drogowego (świadek punktu granicznego).

Na odcinku II km 1+900,00 – 3+443,00 – przewiduje się utrwalenie 19 szt. punktów granicznych oraz 9 szt. słupków pasa drogowego.

Na odcinku III km 3+443,00 – 5+128,00 – przewiduje się utrwalenie 36 szt. punktów granicznych oraz 11 szt. słupków pasa drogowego.

Na odcinku IV km 5+128,00 – 7+218,00 – przewiduje się utrwalenie 60 szt. punktów granicznych oraz 31 szt. słupków pasa drogowego.

 

8.      Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje normalne i poprzeczne oraz odwierty przez istniejącą konstrukcję drogi. Z wizji w terenie wynika że na dużej części odcinka pod istniejącą nawierzchnią występuje kostka kamienna. Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę tej kostki jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

9.      Prosimy o podanie powierzchni przeznaczonej do wykoszenia  na czas odbioru.

Odpowiedź:

Należy wykosić całą szerokość pasa drogowego, która jest porośnięta trawą.

 

10.  Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsca układania masy ścieralnej gdyż powierzchnie znacznie różnią się od tych ujętych w kosztorysie.

Odpowiedź:

Masa ścieralna będzie układana na odcinku od km 0+200,00 do km 7+218,00.

 

11.  Prosimy o wskazanie miejsc gdzie nie jest układana nowa warstwa ścieralna.

Odpowiedź:

Masa ścieralna nie będzie układana na odcinku 0+000,00 – 0+200,00

 

12.  Prosimy o weryfikację kosztorysu ofertowego gdyż ujęte w nim ilości według nas są błędne.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

13.  Prosimy o sprostowanie opisu pozycji 4 „Kosztorysu Ofertowego” Zgodnie z założeniami konstrukcji warstwa ta pełni  funkcję ulepszonego podłoża, a nie podbudowy. Podbudową pomocniczą jest podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podbudową zasadniczą jest podbudowa z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

14.  Prosimy o jednoznaczne sformułowanie wymagań dla geosiatki przeznaczonej do wzmocnienia połączenia nawierzchni według SST 05.03.26a. Materiały  wymienione jako alternatywne, zgodne z  załącznikiem  4  powyższej SST, różnią się zasadniczo zakresem stosowania i parametrami między sobą a także od materiału opisanego w pozycji                    15 Tabeli kosztorysowej- są to sprzeczne zapisy. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie,                   iż należy kierować się zapisem  Kosztorysu ofertowego.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

15.  Prosimy o uzupełnienie punktu 6.2.7 SST 04.01.01 o zapis zgodny z PN-S-02205 uzależniający wartość wymaganego Io od rodzaju badanych gruntów.

Odpowiedź:

Specyfikacja D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża została uzupełniona o zapisy zgodne z PN-S-02205 i zamieszczona w załączeniu.

 

16.  Prosimy o wykreślenie z treści Dokumentacji Projektowej, w tym między innymi             z punktu 2.4 SST 04.02.01, wymagania posiadania aprobaty technicznej dla materiałów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest to dokument obowiązkowy do wprowadzenia na rynek. Wymaganie posiadania aprobaty stanowi naruszenie obowiązujących przepisów w zakresie  zachowania wolnej konkurencji i dostępu do rynku.

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny. Należy się kierować przedmiarami robót.

 

17.  Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie istotnych według PN-EN 13 249 parametrów dla geowłókniny wymienionej w punktach 2.2; 2.4; 2.5.2. SST 04.02.01

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny.

 

18.  Prosimy o wskazanie miejsca i sposobu wbudowania geowłókniny wymienionej                      w punktach 2.2; 2.4; 2.5.2. SST 04.02.01

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny.

 

19.  Prosimy o  dodanie pozycji kosztorysowej (ilości) dotyczącej ułożenia geowłókniny wymienionej w punktach 2.2; 2.4; 2.5.2. SST 04.02.01

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny.

 

20.  Prosimy o uzupełnienie punktów  5.3  oraz 6.3.8 SST 04.02.01 o zapis zgodny z  PN-S-02205 uzależniający  wartość wymaganego Io od rodzaju badanych gruntów.

Odpowiedź:

Specyfikacja D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające została uzupełniona o zapisy zgodne z PN-S-02205 i zamieszczona w załączeniu.

 

21.  Prosimy  o potwierdzenie że do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej wg SST 04.04.02 należ wykorzystać kruszywo zgodne z wymaganiami bardziej aktualnego dokumentu  jakim jest WT – 4 2010. „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania Techniczne”.  Udostępniona SST ma charakter bardzo ogólny  - odnosi się wprost do OST 04.04.02 (dokument starszy od WT4) nie precyzując jej zapisów.

Odpowiedź:

Należy wykorzystać kruszywo zgodne z wymaganiami WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne”.

 

22.  Prosimy o zmianę zapisów SST 04.05.01a poprzez dostosowanie jej treści do zapisu pozycji  kosztorysowej Nr 4.   Zgodnie z pozycją  kosztorysową Nr 4 należ wykonać warstwę  o Rm 2,5 MPa, co jednoznacznie wskazuje na kierowanie się wymaganiami dla tej warstwy  według PN-S 96012. Tymczasem treść SST jest niezgodna z wyżej wymienioną normą opisującą grunty ulepszane cementem. Prosimy o zamieszczenie             w treści SST 04.05.01 wymagań zgodnych z PN-S-96012 która to norma dotyczy mieszanek opisanych poprzez „Rm”, tak jak opisuje to „Kosztorys  Ofertowy

Odpowiedź:

Prosimy się kierować Specyfikacją D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże                     z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, którą zamieszczamy w załączeniu.

 

23.  Prosimy o potwierdzenie iż projektowana konstrukcja jest dostosowana do przewidywanego obciążenie ruchem (KR) Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych jest to konstrukcja zbliżona do niższego zakresu prognozowanej liczby osi obliczeniowych 100kN/ dobę dla KR 2.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2.

 

 

   Z poważaniem

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

    w Kościanie

   mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

Załączniki:

d040101 poprawione.pdf

d040201 poprawione.pdf

d040501 .pdf

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-02-04 10:08:39)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-02-04 10:11:46)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-02-04 10:11:28)
Lista wiadomości