logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

Kościan: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń – Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

Numer ogłoszenia: 17616 - 2015; data zamieszczenia: 26.01.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie , ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdp.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:                        

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową ciągu dróg powiatowych  nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego. Zadanie pn. Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3921P,3919P i 3923P Lubiń- Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego polega na przebudowie i modernizacji ważnego ciągu komunikacyjnego przebiegającego przez obszar gminy Krzywiń. Przedmiotowa droga w miejscowości Lubiń łączy się z drogą wojewódzką nr 308 Gostyń - Nowy Tomyśl , z drugiej strony w miejscowości Mościszki łączy się z drogą gminną. Inwestycja ta jest pierwszym etapem kompleksowej modernizacji dróg położonych w tej części Powiatu Kościańskiego. Dodatkowo przedmiotowa droga ma na swoim odcinku Lubiń-Bieżyń jest ważnym traktem komunikacyjnym, ponieważ jest to bezpośrednia droga prowadząca do najatrakcyjniejszej turystycznie miejscowości w Powiecie Kościańskim - Cichowa. Łączna długość ciągu komunikacyjnego to 7 218 m. Są to drogi kategorii Z i kategorii ruchu drogowego KR-2. Stan nawierzchni według Systemu Oceny Stanu Nawierzchni - D. Na chwilę obecną przedmiotowa droga jest bardzo mocno zniszczona, na całej długości występują liczne spękania i wyszczerbienia krawędzi jezdni. Na wielu odcinkach droga jest dość wąska. Dodatkowo na drodze jest duża liczba dziur i wybojów, a wielu miejscach wzdłuż drogi konary drzew, które wchodzą w skrajnię jezdni, co powoduje duże niebezpieczeństwo i zwężenie światła drogi. Na całej długości odcinka praktycznie nie ma poboczy, te które istnieją są bardzo zniszczone. Rowy są szczątkowe, zamulone i zarośnięte. Projekt przewiduje: - przebudowę skrzyżowań  z drogami gminnymi; - przebudowę zatoki autobusowej; - przebudowę zatoki parkingowej; - przebudowę drogi gruntowej na drogę o nawierzchni asfaltowej; - położenie nowej nawierzchni bitumicznej; - odtworzenie, odmulenie lub skarpowanie rowów i utwardzenie poboczy; - powstanie nowego progu zwalniającego; - wybudowanie 348 mb bieżących ciągu pieszo- rowerowego; - wybudowanie 1295 mb bieżących chodnika; - ustawienie 24 mb barier ochronnych chodnikowych    w niebezpiecznych miejscach; - przycięcie konarów drzew wchodzących w skrajnię jezdni; - zamontowanie pachołków odseparowujących ścieżkę rowerową od jezdni na dł. 342 m. Na poszczególnych odcinkach zakres prac obejmuje: 1. Odcinek I : Przebudowa drogi powiatowej nr 3921P na odcinku od DW 308 w m. Lubiń do m. Bieżyń km 0+000 - 1+900 Na tym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA), częściowo wzmocniona geosiatką, co znacznie poprawi bezpieczeństwo na tym ruchliwym odcinku drogi szczególnie w okresie letnim. Dodatkowo poza terenem zabudowanym nawierzchnia poszerzona zostanie do 5,5 metra. Bezpieczeństwo zostanie zwiększone również poprzez zamontowanie ochronnych barier chodnikowych na długości 16 m przy wjeździe na parking do Opactwa Benedyktynów. Przy wjeździe do wsi Bieżyń, chcąc odseparować ścieżkę rowerową od jezdni ustawione zostaną słupki U1a na długości 342m. Wzmocnione zostaną pobocza, odtworzone, odmulone lub oskarpowane zostaną rowy, za ścieżką rowerową posadzone zostaną drzewa. Na całym odcinku odtworzone zostanie również oznakowanie pionowe oraz poziome. 2. Odcinek II: Przebudowa drogi powiatowej nr 3921P na odcinku od m. Bieżyń do drogi powiatowej 3919P km 1+900 - 3+443 Na tym odcinku położona zostanie nowa nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej ( SMA), wraz z wymianą krawężników, prace te znacznie poprawią bezpieczeństwo na tym ruchliwym odcinku drogi szczególnie w okresie letnim. Dodatkowo na terenie zabudowanym nawierzchnia poszerzona zostanie do 6,00 metrów. Przebudowane zostanie również skrzyżowanie Lubiń-Bieżyń- Bielewo. W ramach inwestycji przeprowadzony zostanie również kompleksowy remont chodnika o łącznej powierzchni 543,2 m2. Przy szkole podstawowej w Bieżyniu wybudowany zostanie nowy próg zwalniający oraz zamontowane zostaną ochronne bariery chodnikowe na długości 8 mb. Wyremontowana zostanie również zatoka autobusowa. W ramach zadania nastąpi wymiana studzienek ściekowych na studnie ściekowe przykrawężnikowe. Wzmocnione zostaną pobocza oraz odtworzone, odmulone lub oskarpowane zostaną rowy. Na tym odcinku usunięte zostaną gałęzie wchodzące w skrajnie jezdni, które mocno ograniczają widoczność podczas jazdy. Odtworzone zostanie oznakowanie pionowe i poziome. 3. Odcinek III: Przebudowa drogi powiatowej nr 3919P na odcinku od m. Bieżyń do drogi powiatowej 3923P km 3+443 - 5+128 Na całej długości tego odcinka wyrównany zostanie profil drogi oraz położona zostanie geosiatka na odcinkach najbardziej niestabilnych. Zostanie położona nowa nawierzchnia z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA), wraz z krawężnikami oraz nowymi studniami ściekowymi. Przebudowana zostanie zatoka parkingowa w Bieżyniu. Wyremontowane zostanie skrzyżowanie z drogą powiatową prowadzącą do najatrakcyjniejszej turystycznie miejscowości powiatu- Cichowa. Nastąpi remont istniejących chodników o łącznej powierzchni 1099,80 m2. Wzmocnione zostaną pobocza, odtworzone rowy oraz usunięte zostaną gałęzie drzew wchodzących w skrajnię jezdni. W ramach przedmiotowej inwestycji zostaną utwardzone zjazdy na pola. Odtworzone zostanie również oznakowanie pionowe i poziome. 4. Odcinek IV: Przebudowa drogi powiatowej nr 3923P od km 5+128 do km 7+218 Na odcinku tym w terenie niezabudowanym poszerzona zostanie jezdnia do 5,5 metra wraz z położeniem nowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo- grysowej (SMA). Nastąpi również korekta dwóch niebezpiecznych łuków oraz przebudowane zostanie skrzyżowanie z drogą gminną. W terenie zabudowanym położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna, odcinki najbardziej niestabilne wzmocnione zostaną geosiatką. Przebudowane zostanie skrzyżowanie w miejscowości Mościszki. Nastąpi regulacja kratek spustowych, wzmocnione zostaną pobocza, powstanie ściek uliczny. Odtworzone zostanie oznakowanie poziome i pionowe. W ramach przedmiotowej inwestycji przebudowana zostanie droga powiatowa o nawierzchni gruntowej , na długości 500 metrów położona zostanie nowa nawierzchnia bitumiczna. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 21.08.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Przystępując do przetargu wykonawca powinien wnieść wadium          w wysokości 280.000 PLN. Wadium należy wpłacić przelewem na konto Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie - numer konta 54 8666 0004 0108 6147 2000 0003 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Kościanie , wykonawca może wnieść wadium również w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 9.11.2000 r.                o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zmianami) - poręczenie powinno zawierać: osobę dłużnika, głównego wykonawcę, wysokość kwoty poręczenia, termin odpowiedzialności za zobowiązania dłużnika (do ostatniego dnia terminu związania ofertą z uwzględnieniem ewentualnego przesunięcia tego terminu), zobowiązanie poręczyciela do zapłaty kwoty wadium w przypadku nie zawarcia umowy przez wykonawcę. Jeżeli wadium zostanie wniesione w formie przelewu pieniężnego to należy dołączyć do oferty dowód wniesienia wadium (oryginał lub poświadczona kopia). Jeżeli wadium zostanie wniesione w innej formie (poręczenia, gwarancje) do oferty dołączyć należy oryginał dokumentu. Zamawiający uznaje za prawidłowy termin wniesienia wadium datę uznania na rachunek Zamawiającego (datę wpływu na konto Zamawiającego), a nie datę dokonania polecenia przelewu. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa              w art.24 ust.2 pkt.5 lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyrazi zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt.3, co powodowałoby brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Oświadczenie

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert wykonał dwie roboty budowlane odpowiadające swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości co najmniej 1.500.000 PLN brutto każda, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania, oraz załączy dowody dotyczące robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujące, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie), z zał. nr 3 Dowodami w przypadku zamówień na roboty budowlane są: poświadczenie lub inne dokumenty jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca przedstawi: -Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; Proponowana na kierownika budowy osoba musi mieć wykształcenie o specjalności odpowiadającej niniejszemu zamówieniu, winna posiadać doświadczenie w pełnieniu funkcji kierownika budowy (min.5 lat) na minimum dwóch budowach z zakresu infrastruktury drogowej ,na kwotę co najmniej 1.500.000 PLN brutto każda, zgodnie z zał. nr 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie) - oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że: - posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w kwocie nie mniejszej niż 2.000.000 PLN, lub dla walut obcych na kwotę w wysokości równoważnej liczonej wg średniego kursu złotego w stosunku do walut obcych, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu, w którym opublikowane zostało niniejsze ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 1.500.000 PLN (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie)

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału  w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,                                     w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu                            o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu  o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu  w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                 w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3.2)

 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału                            w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 -11 ustawy - wystawione nie wcześniej niż  6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy  z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Do oferty należy dołączyć: a) wypełnione kosztorysy ofertowe, b) pełnomocnictwa dla osób podpisujących ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu firmy składającej ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów. Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 95

2 - Okres gwarancji - 5

IV.3) ZMIANA UMOWY                                                                                                      przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Wszystkie zmiany postanowień umownych wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, zgodnie z okolicznościami zawartymi w art.144.1 ustawy PZP. 2. W przypadku zmiany: a)stawki podatku VAT b)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, c)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, strony umowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem o zmianę ceny umownej w terminie 30 dni od wejścia w życie zmian przepisów prawa w tym zakresie. 3. W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy PZP, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. Zmiany umowy dotyczyć mogą przedłużenia terminu realizacji umowy, w sytuacji: wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie robót zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej i obowiązujących przepisów, przy czym zaistnienie takiej sytuacji wymagać będzie potwierdzenia stosownym wpisem w dzienniku budowy lub notatką służbową dokonanym przez Inspektora nadzoru.                  W sytuacji losowej niemożliwej do przewidzenia dopuszcza się zmianę: -kierownika budowy wymienionego w umowie (osoba ta powinna posiadać niezbędne kwalifikacje), -podwykonawcy. Wszelkie wnioski i dokumenty dotyczące ewentualnych zmian w umowie wymagają formy pisemnej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.powiatkoscian.wokiss.pl/bip.php?pid=11111534
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan; Os. up. do kont: M. Buchert- Janiszewska Tel: 065 512 74 18 Fax: 065 511 7490,E-mail: m.buchert@zdp.koscian.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.02.2015 godzina 10:00, miejsce: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,                           ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, pokój nr 105.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia,                      w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 Załączniki:

Kosztorys ofertowy - cz. I.pdf

Kosztorys ofertowy - cz. II.pdf

Kosztorys ofertowy - cz. III.pdf

Kosztorys ofertowy - cz. IV.pdf

plan sytuacyjny - str. 1.pdf

plan sytuacyjny - str. 2.pdf

plan sytuacyjny - str. 3.pdf

plan sytuacyjny - str. 4.pdf

plan sytuacyjny - str. 5.pdf

plan sytuacyjny - str. 6.pdf

plan sytuacyjny - str. 7.pdf

plan sytuacyjny - str. 8.pdf

plan sytuacyjny - str. 9.pdf

plan sytuacyjny - str. 10.pdf

plan sytuacyjny - str. 11.pdf

plan sytuacyjny - str. 12.pdf

plan sytuacyjny - str. 13.pdf

plan sytuacyjny - str. 14.pdf

plan sytuacyjny - str. 15.pdf

plan sytuacyjny - str. 16.pdf

plan sytuacyjny - str. 17.pdf

Przedmiar robót - cz. I.pdf

Przedmiar robót - cz. II.pdf

Przedmiar robót - cz. III.pdf

Przedmiar robót - cz. IV.pdf

d000000.pdf

d010101b.pdf

d010204.pdf

d030201.pdf

d040101.pdf

d040201.pdf

d040301a.pdf

d040402.pdf

d040501a.pdf

d050305b.pdf

d050311.pdf

d050313a.pdf

d050323a.pdf

d050326a.pdf

d060301a.pdf

d060401.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-01-26 12:49:54)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-01-26 13:11:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-01-26 13:11:08)
Lista wiadomości