logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWę CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 3921P, 3919P I 3923P LUBIŃ – MOŚCISZKI NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO.

 Kościan, dnia 05 lutego 2015 r.

 

ZDP.262.01.2015

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA „PRZEBUDOWA CIĄGU DRÓG POWIATOWYCH NR 3921P, 3919P I 3923P LUBIŃ – MOŚCISZKI NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO”

 

 

1.      Prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o:

- część rysunkową (przekroje podłużne, normalne, poprzeczne, szczegóły),

- projekt stałej organizacji ruchu,

- dokumentację geotechniczną,

- szczegółowe obliczenia robót ziemnych,

- uzgodnienia ZUDP, branżowe oraz inne, jeśli są,

- decyzję środowiskową i pozwolenie na budowę.

Odpowiedź:

-   należy się kierować przedmiarami robót i wizją lokaną

-  projekt stałej organizacji robót zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu przekazania     placu budowy,

-   zakres prac nie wymaga dokumentacji geotechnicznej

-   zadanie to będzie realizowane w ramach zgłoszenia robót budowlanych

- zadanie to będzie realizowane w ramach zgłoszenia robót budowlanych, ZDP                   w Kościanie posiada decyzje stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

2.      Czy realizacja robót wymaga nadzoru archeologicznego – jeśli tak, to czy ma go zapewnić Wykonawca.

Odpowiedź:

Nie.

 

3.      Ze względu na przyjętą niewielką szerokość poszerzenia jezdni (0,50m, 0,30m) prosimy o szczegółową informację dot. lokalizacji robót na poszczególnych odcinkach trasy (strona drogi, szerokość koryta) poprzez udostępnienie przekrojów poprzecznych drogi, tabeli robót ziemnych itp.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

4.      Przyjęte w przedmiarach obmiary dla wykonania poszczególnych warstw nawierzchni (jezdni zjazdów) nie uwzględniają wymaganych odsadzek dla kolejnych niższych warstw konstrukcji.Zaniżone są też przyjęte szerokości poszerzeń jezdni drogi. Prosimy o skorygowanie tych ilości w kosztorysach.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

5.      Czy dla planowanych robót występują kolizje z istniejącą infrastrukturą techniczną?

Odpowiedź:

 Nie.

 

6.      Prosimy o wyjaśnienia dot. wyniesienia i stabilizacji granic pasa drogowego: czy wszystkie granice pomiędzy pasem drogowym a przylegającymi do niego działkami są prawnie ustalone? Jeśli nie, to ile działek wymaga przeprowadzenia procedury ustalenia granic?

Odpowiedź:

Tak.  

 

7.      Czy dla działek, dla których wymagane jest sporządzenie projektów podziału Zamawiający posiada zgody właścicieli na wykonanie tych prac.

Odpowiedź:

 Zamawiający nie przewiduje sporządzenia projektów podziału działek.

 

8.      Czy należy wykonać wznowienie i trwałą stabilizację wszystkich punktów granicznych pasa drogowego, czy zastabilizować tylko punkty zniszczone (np. brak/ zniszczenie/ zasypanie/ przesunięcie/ granicznika betonowego)

Odpowiedź:

Należy wykonać zniszczone i nie zastabilizowane punkty graniczne pasa drogowego.

 

9.      Czy należy ustawić znaki graniczne i słupki świadków punktów granicznych w miejscowościach, w przypadku, gdy granice zabudowane są np. budowami, trwałymi konstrukcjami ogrodzeń itp

Odpowiedź:

Nie.

 

10.  Prosimy o podanie ilości wymaganych do wbudowania znaków granicznych, świadków punktów granicznych, ilości działek wymagających podizłu.

Odpowiedź:

Na odcinku I km 0+000 – 1+900,00 przewiduje się utrwalenie 15 szt. punktów granicznych oraz 9 szt. słupków pasa drogowego (świadek punktu granicznego).

Na odcinku IIkm 1+900,00 – 3+443,00 – przewiduje się utrwalenie 19 szt. punktów granicznych oraz 9 szt. słupków pasa drogowego.

Na odcinku III km 3+443,00 – 5+128,00 – przewiduje się utrwalenie 36 szt. punktów granicznych oraz 11 szt. słupków pasa drogowego.

Na odcinku IV km 5+128,00 – 7+218,00 – przewiduje się utrwalenie 60 szt. punktów granicznych oraz 31 szt. słupków pasa drogowego.

 

11.  Prosimy o uzupełnienie materiałów przetargowych o załącznik mapowy dokumentacji opisany w SST D-01.01.01b pkt 5.5.

Odpowiedź:

Należy się kierować mapami do wykonania inwentaryzacji powykonawczej.

 

12.  Jaka może być rola Wykonawcy w uzgadnianiu z właścicielami nowych granic pasa drogowego, jeśli nie jest on stroną postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje uzgadniania podziału działek.

 

13.  Jaki jest zakres robot w pasie linii kolejowej w m. Bieżyń.

Odpowiedź:

Odtworzenie nawierzchni drogi i ciągu pieszo-rowerowego.

 

14.  Czy zamawiający udzieli zgody na zamknięcie drogi odcinkami dla wykonania robót bitumicznych?

Odpowiedź:

Tak.

15.  Prosimy o skrócenie okresu gwarancji dla oznakowania poziomego cienkowarstwowego do 12 miesięcy oraz uwzględnienie w treści wzoru umowy rożnych okresów gwarancji. Jeśli Zamawiający nie wyraża na to zgody to prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca ma dać na oznakowanie poziome cienkowarstwowe taki sam okres gwarancji, jak dla pozostałych robót.

Odpowiedź:

Gwarancja obejmuje cały przedmiot zamówienia i nie przewidujemy skrócenia tego okresu.

 

16.  Prosimy Dotyczy  § 7 ust.1 lit d projektu umowy – wnosimy o zmniejszenie kary umownej, która w chwili obecnej w odniesieniu do odsetek ustawowych jest rażąco wygórowana. Zdaniem Wykonawcy uzależnienie kary umownej z tytułu nieterminowej zapłaty od wartości umowy z Zamawiającym, w oderwaniu od kwoty należnej do zapłaty dla Podwykonawcy, prowadzić będzie do naliczenia rażąco wysokiej kary, niewspółmiernej do wykroczenia i rażąco odbiegającej od należnych z tego tytułu odsetek ustawowych.

Dodatkowo Zamawiający posiada inne instrumenty działania w tym zakresie. Może m.in. zgodnie z umową wstrzymać płatności do momentu zapłaty dla Podwykonawcy,                        a zgodnie z PZP może po zażądaniu wyjaśnień zapłacić bezpośrednio Podwykonawcy należne kwoty.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

17.  Dotyczy § 7 ust.1 lit e, f i g projektu umowy – wnosimy o zryczałtowanie i ustalenie kar umownych na poziomie kwoty 5.000,00 zł za każde zdarzenie.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

18.  Dotyczy § 11 projektu umowy – prosimy o informację czy na spełnienie wymagań stawianych przez Zamawiającego wystarczy posiadana przez Wykonawcę polisa OC na kwotę 5.000.000,00 EUR?

Odpowiedź:

Zgodnie ze SIWZ Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje, że:

 - jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia  na kwotę nie mniejszą niż 2.000.000 PLN,                  (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, wykonawcy wypełniają wspólnie).

 

 

   Z poważaniem

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

    w Kościanie

   mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-02-05 14:08:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-02-05 14:09:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-02-05 14:08:54)
Lista wiadomości