logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3947P I 3907P WIDZISZEWO – GNIEWOWO NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO- ciąg dalszy

Kościan, dnia 09 lutego 2015 r.

 

ZDP.262.02.2015

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3947P I 3907P WIDZISZEWO – GNIEWOWO NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO”

- ciąg dalszy

 

31.      Prosimy o podanie rozwiązania projektowego odwodnienia jezdni na odcinku od km 0+000 do km 0+518.

Odpowiedź:

Za pomocą ścieku przykrawężnikowego do istniejących kratek ściekowych.

 

32.      Prosimy o podanie rozwiązania projektowego odwodnienia jezdni na odcinku od km 0+650 do 0+850 strona lewa.

Odpowiedź:

Za pomocą ścieku przykrawężnikowego do rowu.

 

33.      W wyniku wizji lokalnej stwierdzono, iż projektowane poszerzenie jezdni, na wielu odcinkach, będzie wymagało wycinki drzew kolidujących z nową nawierzchnią. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na wycinkę w/w drzew? Prosimy o dodanie pozycji „Wycinka drzew” do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

34.      W wyniku wizji lokalnej stwierdzono bardzo zły stan istniejącej nawierzchni. Frezowanie może spowodować utratę nośności istniejącej nawierzchni. Jaki sposób postępowania przewiduje Zamawiający w przypadku braku możliwości frezowania nawierzchni               z obawy przed jej degradacją. Jednocześnie Wykonawca nie będzie miał możliwości pozyskania destruktu do  wykonania pozycji 42 z przedmiaru dla odcinka 0+982 do 5+750 oraz odwiezienia reszty materiału na miejsce wskazane przez Zamawiającego

Odpowiedź

Należy się kierować przedmiarami robót. Destrukt z pozycji 42 jest potrzebny do wzmocnienia pobocza na odcinku km 0+982 – 1+338 (jednostronnie).

 

35.      Zgodnie z Norma PN EN 1317 proszę podać dokładne parametry techniczne bariery stalowej, (nadmieniam iż w przedmiarze występuje bariera stalowa SP-05).

Odpowiedź:

Bariera SP-05/4 bezprzekładokowa zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami.

 

36.      Dotyczy D-04.07.01a  Podbudowa z betonu asfaltowego Zamawiający w powyższej SST nie określił kategorii ruchu, uziarnienia oraz preferowanego rodzaju lepiszcza projektowanej nawierzchni warstwy podbudowy z betonu asfaltowego. Prosimy                           o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2. Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70.

 

37.      Dotyczy D-05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Warstwa wiążąca                               i wyrównawcza. Zamawiający w powyższej SST nie określił kategorii ruchu, uziarnienia oraz preferowanego rodzaju lepiszcza dla projektowanej nawierzchni warstwy wiążącej               i wyrównawczej z betonu asfaltowego. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2. Warstwa wiążąca i wyrównawcza AC 11 W 50/70.

 

38.      Dotyczy D-05.03.13a  Nawierzchnia z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA). Zamawiający w powyższej SST nie określił kategorii ruchu, uziarnienia oraz preferowanego rodzaju lepiszcza dla projektowanej nawierzchni  warstwy ścieralnej                  z SMA. Prosimy o uzupełnienie brakujących informacji.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2. Warstwa ścieralna SMA 8 50/70.

 

39.      Czy Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas prowadzenia robót drogowych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas układania warstwy ścieralnej.

 

40.  W „SIWZ” jest mowa o czyszczeniu kanalizacji deszczowej na przebudowywanym odcinku w związku z tym prosimy o dokładne wskazanie miejsc  przeznaczonych do czyszczenia oraz sposobie jej wykonania.

Odpowiedź:

Kanalizację deszczową należy wyczyścić w m. Widziszewo za pomocą samochodu typu WUKO.

 

41.  Specyfikacja techniczna D – 03.02.01 przewiduje wykonanie: sączków, wylotu kolektora, ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, studzienek ściekowych, wykonanie izolacji. Wymienione prace nie są ujęte w kosztorysie w związku z tym czy Zamawiający przewiduje ich wykonanie jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

42.  Czy Zamawiający przewiduje utrwalenie punktów granicznych oraz słupków pasa drogowego? W związku z tym prosimy o podanie ilości (sztuk).

Odpowiedź:

Tak. Na odcinku II km 0+638 do 0+982 przewiduje się utrwalenie 7 szt. punktów granicznych oraz 3 szt. słupków pasa drogowego (świadek punktu granicznego).

Na odcinku III km 0+982 do 5+750 przewiduje się utrwalenie 80 szt. punktów granicznych oraz 50 szt. słupków pasa drogowego.

 

43.  Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o przekroje normalne i poprzeczne oraz odwierty przez istniejącą konstrukcję drogi. Z wizji w terenie wynika że na dużej części odcinka pod istniejącą nawierzchnią występuje kostka kamienna. Czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę tej kostki jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

44.  Prosimy o zaznaczenie na planie sytuacyjnym miejsca układania masy ścieralnej gdyż powierzchnie znacznie różnią się od tych ujętych w kosztorysie.

Odpowiedź:

Masa ścieralna będzie układana w km 0+000,00 – 0+503,00, w km  0+638,00 – 0+982,00, 0+982,00 – 5+388,00 zgodnie z przedmiarami robót.

 

45.  Prosimy o weryfikację kosztorysu ofertowego gdyż ujęte w nim ilości według nas są błędne.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

46.  Z wykonanej wizji lokalnej wynika że krawędzie drogi są mocno zdegradowane. Czy zamawiający przewiduję remont tych że krawędzi. Jeśli tak to prosimy o dodanie pozycji kosztorysowej.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

47.  Prosimy o  informacje w jaki sposób należy ułożyć projektowaną geosiatkę, ponieważ ułożenie takiej geosiatki tylko pod masa bitumiczną nie poprawi wytrzymałości drogi.

Odpowiedź:

Geosiatkę należy układać pod warstwą wyrównawczą.  

 

48.  Prosimy o przekrój normalny z uwzględnieniem ław betonowych pod elementy brukarskie i z zwymiarowaniem tych ze ław.

Odpowiedź:

Krawężnik betonowy na ławie z oporem wg KPED 03.10. Ściek uliczny wg KPED 03.12.

Obrzeże betonowe 8x30 cm (na wjazdach ) na ławie betonowej gr. 10 cm z oporem               gr. 10 cm.

 

49.  Prosimy o sprostowanie opisu pozycji 1.2 części 1 „Kosztorysu Ofertowego”, pozycji 1.2 części 2 „Kosztorysu Ofertowego pozycji 1.2 części 3 „Kosztorysu Ofertowego” Zgodnie  z założeniami konstrukcji warstwa ta pełni  funkcję ulepszonego podłoża a nie podbudowy. Podbudową pomocniczą jest podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, podbudową zasadniczą jest podbudowa z mieszanki mineralno – asfaltowej.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

50.  Prosimy o jednoznaczne sformułowanie wymagań dla geosiatki przeznaczonej do wzmocnienia połączenia nawierzchni według SST 05.03.26a. Materiały  wymienione jako alternatywne, zgodne z  załącznikiem  4  powyższej SST, różnią się zasadniczo zakresem stosowania i parametrami między sobą  a także od materiału opisanego w pozycji                   1.3  części I Kosztorysu Ofertowego, pozycji 1.4  części II  Kosztorysu Ofertowego, pozycji  1.5 Części III kosztorysu Ofertowego. Proszę o jednoznaczne potwierdzenie             iż należy kierować się zapisem  tabeli kosztorysowej i wykreślenie z treści SST 05.03.26a zapisu dotyczącego OST : „Ustalenia OST dotyczą geosiatek z tworzyw sztucznych”.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

51.  Prosimy o uzupełnienie punktu 6.2.7 SST 04.01.01 o zapis zgodny z  PN-S-02205 uzależniający kryterium dla Io od rodzaju badanych gruntów.  

Odpowiedź:

Specyfikacja D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża została uzupełniona o zapisy zgodne z PN-S-02205 i zamieszczona w załączeniu.

 

52.  Prosimy o wykreślenie z treści Dokumentacji Projektowej w tym między innymi                    z punktu 2.4 SST 04.02.01 wymagania posiadania aprobaty technicznej dla materiałów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami nie jest to dokument obowiązkowy do wprowadzenia na rynek. Wymaganie posiadania aprobaty stanowi naruszenie obowiązujących  przepisów  w zakresie  SST zachowania wolnej konkurencji i dostępu do rynku.

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny. Należy się kierować przedmiarami robót.

 

53.  Prosimy o jednoznaczne zdefiniowanie istotnych według PN-EN 13 249 parametrów (wytrzymałość na zerwanie i wydłużenie przy zerwaniu) dla geowłókniny wymienionej         w punktach 2.2; 2.4; 2.5.2. SST 04.02.01.

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny.

 

54.  Prosimy o wskazanie miejsca i sposobu wbudowania geowłókniny wymienionej                      w punktach 2.2; 2.4; 2.5.2. SST 04.02.01

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny.

 

55.  Prosimy o  dodanie pozycji kosztorysowej (ilości) dotyczącej ułożenia geowłókniny wymienionej w punktach 2.2; 2.4; 2.5.2. SST 04.02.01

Odpowiedź:

W ramach tego zadania nie przewidujemy układania geowłókniny.

 

56.  Prosimy o uzupełnienie punktów  5.3  oraz 6.3.8 SST 04.02.01 o zapis zgodny z  PN-S-02205 uzależniający  kryterium dla Io od rodzaju badanych gruntów.

Odpowiedź:

Specyfikacja D.04.02.01 Warstwy odsączające i odcinające została uzupełniona o zapisy zgodne z PN-S-02205 i zamieszczona w załączeniu.

 

57.  Prosimy  o potwierdzenie że do wykonania warstwy podbudowy pomocniczej wg SST 04.04.02 należ wykorzystać kruszywo zgodne z wymaganiami bardziej aktualnego dokumentu  jakim jest WT – 4 2010. Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania Techniczne”.  Udostępniona SST ma charakter bardzo ogólny  - odnosi się wprost do OST 04.04.02 nie precyzując jej zapisów.

Odpowiedź:

Należy wykorzystać kruszywo zgodne z wymaganiami WT-4 „Mieszanki niezwiązane do dróg krajowych. Wymagania techniczne”.

 

58.  Prosimy o zmianę zapisów SST 04.05.01 poprzez dostosowanie jej treści do zapisu pozycji 1.2 części 1 „Kosztorysu Ofertowego”, pozycji 1.2 części 2 „Kosztorysu Ofertowego pozycji 1.2 części 3 „Kosztorysu Ofertowego”. Zgodnie z ww. pozycjami należ wykonać warstwę o Rm 2,5 MPa, co jednoznacznie wskazuje na kierowanie się wymaganiami dla tej warstwy  według PN-S 96012. Tymczasem treść SST jest niezgodna z normą opisującą grunty ulepszane cementem. Prosimy o zamieszczenie w treści SST 04.05.01 wymagań zgodnych z PN-S-96012 która to norma dotyczy mieszanek opisanych poprzez „Rm”, tak jak opisuje to „Kosztorys  Ofertowy”.

Odpowiedź:

Prosimy się kierować Specyfikacją D.04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże                     z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem, którą zamieszczamy w załączeniu.

 

59.  Prosimy o potwierdzenie iż projektowana konstrukcja jest dostosowana                              do przewidywanego obciążenie ruchem (KR) Według Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych jest to konstrukcja zbliżona do niższego zakresu prognozowanej liczby osi obliczeniowych 100kN/dobę dla KR 2.   

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2.

 

60.  Wykonawca w terminie zgodnym z ustawą, w nawiązaniu do par. 1 ust. 1 projektu umowy o wyjaśnienie, czy zakres rzeczowy, określony przedmiarem robot, dotyczy zarówno rodzaju, jak i ilości robót wyszczególnionych w przedmiarach?

Odpowiedź:

Tak

 

Z poważaniem

Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

    w Kościanie

   mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

Załączniki:

Bariera ochronna chodnikowa U12a.pdf

d040101 poprawione.pdf

d040201 poprawione.pdf

d040501.pdf

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-02-09 14:14:54)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-02-09 14:15:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-02-09 14:14:54)
Lista wiadomości