logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3947P I 3907P WIDZISZEWO – GNIEWOWO NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO.

 Kościan, dnia 09 lutego 2015 r.

 

ZDP.262.02.2015

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA „PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 3947P I 3907P WIDZISZEWO – GNIEWOWO NA TERENIE POWIATU KOŚCIAŃSKIEGO”

  

1.      Oferent wnosi o zmianę §2 pkt 1 umowy w następujący sposób:

Do obowiązków Zamawiającego należy:

a)    przekazanie terenu budowy w terminie 7 dni od podpisania umowy,

b)   zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

c)    zapłata za wykonane i odebrane roboty,

d)   przekazanie pełnej i kompletnej dokumentacji projektowej.

Powyższe zmiany są niezbędne do rzetelnego przygotowania oferty oraz oceny czasu potrzebnego do realizacji zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

2.      Na podstawie równego traktowania stron umowy Oferent wnosi o dodanie w § 7 umowy punktu o następującej treści : Zamawiający zapłaci wykonawcy kary umowne:

a)    za zwłokę w przekazaniu placu budowy w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto,            o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

b)   za zwłokę w przystąpieniu do odbiorów częściowych i końcowego w wysokości             0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 6 ust.1 umowy, za każdy dzień zwłoki,

c)    Zamawiający zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy– w wysokości 10 % wartości prac pozostałych do wykonania, objętych zamówieniem.

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

3.      Prosimy o zamieszczenie projektu stałej organizacji ruchu.

Odpowiedź:

Projekt stałej organizacji robót zostanie dostarczony Wykonawcy w dniu przekazania     placu budowy.

 

4.      Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej rysunku barier stalowych energochłonnych oraz barierek ochronnych chodnikowych.

Odpowiedź:

Bariera SP-05/4 bezprzekładokowa zgodnie z obowiązującymi aktualnie normami.

Bariera ochronna chodnikowa U12a – rysynek zamieszczony w załączeniu.

 

5.      Prosimy o ujednolicenie uziarnienia dla kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie na warstwach podbudowy o grubości 20 cm na kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

Odpowiedź:

Prosimy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm

 

6.      Prosimy o ujęcie w przedmiarze pozycji skropienia podbudowy z kruszywa pod warstwę podbudowy z betonu asfaltowego.

Odpowiedź:

W poz. 9 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „Przebudowa drogi powiatowej               nr 3947P Widziszewo ul. Podgórna km 0+000 do km 0+518”, w poz. 11 i 38 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P Widziszewo – Zgliniec od km 0+638 do 0+982 – Gmina Kościan” oraz w poz. 11 i 18 kosztorysu ofertowego i przedmiaru robót „Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P Widziszewo – Zgliniec od km 0+982 do 5+750 – Gmina Śmigiel” zamiast „Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam. samowyładowczym do 5 t na odległość 5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – mieszanka standard II” powinno być „Podbudowa z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, transportowanych sam. samowyładowczym do 5 t na odległość 5 km, przy grubości warstwy po zagęszczeniu 6 cm – mieszanka standard II wraz oczyszczeniem                              i skropieniem”- wystąpił błąd pisarski.

 

7.      Prosimy o ujęcie w przedmiarze pozycji skropienia istniejącej podbudowy pod warstwę wyrównawczą z betonu asfaltowego

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

8.      Odcinek od km 0+000 do 0+518. Prosimy o uwzględnienie odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych dla pozycji od 5 do 9, 12, 13 i wprowadzenie ich do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

9.      Odcinek od km 0+000 do 0+518. Prosimy o wyjaśnienie co oznacza „+1” w formule „360*(2+1)” w pozycji 10 przy wyliczeniu ilości geosiatki. Prosimy o wskazanie gdzie Zamawiający przewiduje wzmocnienie nawierzchni geosiatką.

Odpowiedź:

Geosiatka ma być układana w km 0+000,00 – 0+360,00. Szerokość układanej geosiatki:          2 m po stronie lewej przy krawędzi, 1 m po stronie prawej przy krawędzi.

 

10.  Odcinek od km 0+000 do 0+518. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze długość geosiatki w pozycji 10 nie jest równa długości poszerzenia z poz. 5.

Odpowiedź:

Geosiatka ma być układana w km 0+000,00 – 0+360,00.

 

11.  Odcinek od km 0+000 do 0+518. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze w pozycjach                18 oraz 26 obramowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych na początkach                  i zakończeniach prostopadłych do osi jezdni i o wprowadzenie brakujących ilości do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

12.  Odcinek od km 0+638 do 0+982. Prosimy o uwzględnienie odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych dla pozycji od 7 do 11, 14, 15, oraz od 33 do 38                        i wprowadzenie ich do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

13.  Odcinek od km 0+638 do 0+982. Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze długość siatki w pozycji 13 nie jest równa długości poszerzenia z poz. 11.

 

Odpowiedź:

Geosiatka ma być układana w km 0+662,00 – 0+982,00.

 

14.  Odcinek od km 0+638 do 0+982. Czy w pozycji 18, ściek uliczny z kostki brukowej betonowej, prawidłowo została wpisana szerokość jako trzy rzędy kostki? Na pozostałych odcinkach szerokość ścieku została opisana jako dwa rzędy kostki brukowej.

Odpowiedź:

Tak.

           

15.  Odcinek od km 0+638 do 0+982. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze w pozycjach            21 oraz 28 obramowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych na początkach                  i zakończeniach prostopadłych do osi jezdni i o wprowadzenie brakujących ilości do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

16.  Odcinek od km 0+638 do 0+982. Prosimy o podanie ilości punktów granicznych pasa drogowego przeznaczonych do stabilizacji na długości odcinka.

Odpowiedź:

Na tym odcinku przewiduje się utrwalenie 7 szt. punktów granicznych oraz 3 szt. słupków pasa drogowego (świadek punktu granicznego).

 

17.  Odcinek od km 0+982 do 5+750. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej rysunku szczegółu dla progu płytowego (wymiary i kształt) w celu właściwej wyceny.

Odpowiedź:

Należy się kierować „Szczegółowymi warunkami technicznymi dla znaków  i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” (Dz.U. 2003.220.2181 z dnia 3 lipca 2003 r.) oraz przedmiarem robót.

 

18.  Odcinek od km 0+982 do 5+750. Prosimy o uwzględnienie odsadzek na poszczególnych warstwach konstrukcyjnych dla pozycji od 7 do 11 oraz od 14 do 18 i wprowadzenie ich do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

19.  Odcinek od km 0+982 do 5+750. Prosimy o uwzględnienie w przedmiarze w pozycjach            27 i 31 obramowania chodników i ciągów pieszo-rowerowych na początkach                             i zakończeniach prostopadłych do osi jezdni i o wprowadzenie brakujących ilości do przedmiaru.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

20.  Odcinek od km 0+982 do 5+750. Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej rysunku wjazdu do szkoły z pozycji 34-38.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

21.  Odcinek od km 0+982 do 5+750. Prosimy o podanie ilości punktów granicznych pasa drogowego przeznaczonych do stabilizacji na długości odcinka.

Odpowiedź:

Na tym odcinku przewiduje się utrwalenie 80 szt. punktów granicznych oraz 50 szt. słupków pasa drogowego (świadek punktu granicznego).

 

 

22.  Odcinek od km 0+982 do 5+750. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje rozbiórkę chodnika przy szkole, strona prawa km 1+400, oraz ustawienie nowego krawężnika i chodnika ponieważ na rysunku planu sytuacyjnego nr 4 nie jest to czytelnie przedstawione. Jeżeli tak prosimy o dodanie odpowiednich ilości do przedmiaru.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający przewiduje rozbiórkę chodnika przy szkole strona prawa w km 1+400. Należy się kierować przedmiarami robót.

 

23.  Czy Zamawiający dysponuje badaniami nośności istniejącej nawierzchni, na podstawie których stwierdzono, że po ułożeniu warstw bitumicznych grubości 4+3 cm (a miejscami tylko 4 cm), nawierzchnia gwarantuje przeniesienie obciążeń KR3.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2.

 

24.  Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w przedmiarze warstwy wyrównawczej nie przyjęto na całej szerokości istniejącej jezdni wraz z poszerzeniem.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

25.  Prosimy o uszczegółowienie jaką mieszankę mineralno-asfaltową należy zastosować                  w warstwie wyrównawczej o grubości 3 cm, tak by była ona w stanie przenieść obciążenia KR3. Zdaniem Wykonawcy przy tej kategorii obciążeń należałoby  zastosować  mieszankę AC 16 W, jednak nie ma możliwości ułożenia jej w warstwie grubości 3 cm.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu – KR 2. Warstwa wyrównawcza AC 11 W 50/70.

 

26.  Prosimy o załączenie do dokumentacji przetargowej rysunków przekrojów normalnych dla każdego z odcinków, na których przewidziano wykonanie poszerzeń. Prosimy o określenie na przekrojach pakietu zaprojektowanych warstw, oraz czy zaprojektowane poszerzenia są przewidziane po jednej stronie, czy obustronnie.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarem robót i wizją lokalną. Poszerszenia są przewidziane po jednej stronie.

 

27.  Prosimy o podanie długości kanalizacji deszczowej wymagającej oczyszczenia na przebudowywanym odcinku, oraz o ujęcie powyższych robót w przedmiarze.

Odpowiedź:

Należy się kierować wizją lokalną.

 

28.  Ze względu na liczne drzewa występujące w bliskiej odległości wzdłuż istniejącej krawędzi jezdni, prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje zachowanie skrajni poziomej po wykonaniu poszerzenia drogi.

Odpowiedź:

Tak.

 

29.  Prosimy o wyjaśnienie sposobu wykonania poszerzenia w przypadku kolizji z systemami korzeniowymi blisko rosnących drzew.

Odpowiedź:

Należy się kierować przedmiarami robót.

 

30.  Prosimy o ujęcie w przedmiarach robót związanych z koszeniem trawy w granicach pasa drogowego i określenie dokładnej ilości tych robót.

Odpowiedź:

Należy wykosić całą szerokość pasa drogowego, która jest porośnięta trawą.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert - Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-02-09 14:07:58)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-02-09 14:08:29)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-02-09 14:07:58)
Lista wiadomości