logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu na przebudowę drogi powiatowej nr 3947P i 3907P na odcinku Widziszewo- Gniewowo na terenie Powiatu Kościańskiego.

Kościan: Przebudowa drogi powiatowej nr 3947P i 3907P na odcinku Widziszewo- Gniewowo na terenie Powiatu Kościańskiego
Numer ogłoszenia: 53302 - 2015; data zamieszczenia: 11.03.2015

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 20608 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3947P i 3907P na odcinku Widziszewo- Gniewowo na terenie Powiatu Kościańskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3947P i 3907P na odcinku Widziszewo - Gniewowo na ternie Powiatu Kościańskiego. Klasa planowanej do przebudowy drogi Z, kategoria ruchu KR-3. I. Przebudowa drogi powiatowej nr 3947P Widziszewo ul. Podgórna km 0+000 do km 0 + 518 W miejscowości Widziszewo na ul. Podgórnej, szerokość jezdni zostanie poszerzona do 6,0 m. Na całej długości odcinka drogi zaplanowano wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz zaplanowano położenie nowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej ( SMA) o grubości 4 cm. Założone zostaną również nowe krawężniki, wyregulowane zostaną studnie rewizyjne. W wyniku dokonania w/w prac nastąpi korekta niebezpiecznego skrzyżowania w Widziszewie. W sumie na tym odcinku wybudowanych zostanie 598,0 mb ciągu pieszo - rowerowego. Na długości 12 metrów zamontowane zostaną bariery energochłonne. Odtworzone, odmulone lub oskarpowane zostaną rowy. Na całej długości wymienione zostanie oznakowanie pionowe i wykonane oznakowanie poziome - grubowarstwowe. II. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P Widziszewo - Zgliniec km 0+638 do km 0+ 982 Na tym odcinku droga zostanie poszerzona do 6 m. Na całej długości odcinka drogi zaplanowano wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz zaplanowano położenie nowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) o grubości 4 cm. Odwodnione zostanie skrzyżowanie Widziszewo-Kościan-Gniewowo, na którym to często po obfitych opadach tworzą się zastoiska wody. Wybudowany zostanie nowy ciąg pieszo-rowerowy                    o długości 346 mb. Wzmocnione zostaną pobocza, rowy zostaną odtworzone, odmulone bądź oskarpowane. Usunięte zostaną gałęzie drzew wchodzące w skrajnię jezdni. Dodatkowo na tym odcinku zaplanowano zamontowanie 19 mb barier energochłonnych oraz 16 mb ochronnych barier chodnikowych. Odtworzone zostanie również oznakowanie poziome                   i pionowe. III. Przebudowa drogi powiatowej nr 3907P Widziszewo-Zgliniec km 0+982 do km 5+750 Na całej długości odcinka drogi zaplanowano wyrównanie istniejącej nawierzchni oraz położenie nowej nawierzchni z mieszanki mastyksowo - grysowej (SMA) o grubości 4 cm. Ponadto na całym odcinku nastąpi odtworzenie, odmulenie lub skarpowanie rowów oraz przycinka gałęzi drzew wchodzących w skrajnię jezdni. Ponadto utwardzone zostaną pobocza na szerokości 0,5 m. Poza terenem zabudowanym nastąpi poszerzenie drogi do 5,5 m. Dodatkowo w Starej Przysiece Drugiej przy Szkole powstanie wyniesione przejście dla pieszych. Na tymże odcinku planuje się wybudowanie: ciągu pieszo-rowerowego o długości 360 mb oraz 140 mb chodników. Zamontowanych zostanie 262 mb barier energochłonnych oraz 426 mb barier ochronnych chodnikowych. Odtworzone zostanie oznakowanie pionowe oraz poziome. Ponadto na całej długości drogi w pasie drogowym zostaną utwardzone wjazdy i wyjazdy z bram, na pola i drogi dojazdowe. Projekt przewiduje: -przebudowę skrzyżowań - ułożenie nowej nawierzchni bitumicznej - poszerzenie drogi do 6,0 metrów w Widziszewie - poszerzenie drogi do co najmniej 5,5 metrów poza terenem zabudowanym - utwardzenie poboczy - odtworzenie, odmulenie lub skarpowanie rowów - powstanie ciągu pieszo- rowerowego o długości 1304 mb - powstanie chodnika 140 mb - powstanie wyniesionych przejść dla pieszych - w ramach przedmiotowego zadania zostaną ustawione bariery energochłonne - 293 mb - ustawienie w ramach przedmiotowego zadania barier chodnikowych - 442 mb - wymiana oznakowania pionowego oraz wprowadzenie oznakowania poziomego - usunięcie gałęzi drzew wchodzących w skrajnię jezdni. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.03.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD Gostyń Sp. z o.o, Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2591895,61 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 2756097,01

Oferta z najniższą ceną: 2756097,01 / Oferta z najwyższą ceną: 3232261,07

      Waluta: PLN.

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Adam Gabryelski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-03-11 11:00:12)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-03-11 11:00:25)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-03-11 11:00:12)
Lista wiadomości