logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na rozbudowę drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od 0+000,00 do 0+403,00

Kościan: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od 0+000,00 do 0+403,00
Numer ogłoszenia: 73038 - 2015; data zamieszczenia: 01.04.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 37288 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3983P   ul. Wielichowska w Kościanie od 0+000,00 do 0+403,00.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane  z rozbudową drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od 0+000,00 do 0+403,00. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.04.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno                        kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 682951,32 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                    Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 664434,68

Oferta z najniższą ceną: 664434,68 / Oferta z najwyższą ceną: 799656,63

Waluta: PLN.

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-04-01 12:13:26)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-04-01 12:13:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-04-01 12:13:26)
Lista wiadomości