logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na przebudowę dróg powiatowych nr 3958P i 3954P w Kościanie.

Kościan: Przebudowa dróg powiatowych nr 3958P i 3954P w Kościanie
Numer ogłoszenia: 117500 - 2015; data zamieszczenia: 19.05.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 79220 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa dróg powiatowych            nr 3958P i 3954P w Kościanie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową dróg powiatowych nr 3958P i 3954P w Kościanie. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.30.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

INFRAKOM Sp. z o.o., ul. Nowowiejskiego 4, 64-000 Kościan, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 336456,46 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 417409,10

Oferta z najniższą ceną: 417409,10 / Oferta z najwyższą ceną: 470560,24

Waluta: PLN.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-05-19 12:02:57)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-05-19 12:03:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-05-19 12:02:57)
Lista wiadomości