logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.

Kościan, dnia 25 czerwca 2015 r.

ZDP.262.08.2015

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

I.                   Nazwa i siedziba jednostki sprzedającej :

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, Kościan 64-000

tel. 065 512 74 18, fax. 065 511 74 90

e-mail biuro@zdp.koscian.pl

www.zdp.koscian.pl

 

II.                Przedmiot przetargu:

1.      Samochód ciężarowy FS-Lublin - uszkodzony

Dane techniczne pojazdu:

Rok produkcji: 2000 r.

Data pierwszej rejestracji: 13.12.2000 r.

Nr identyfikacyjny (VIN): SUL332222Y0068886

Karta pojazdu: Nr AAB 7746253

Kolor nadwozia: pomarańczowy

Pojemność / moc silnika: 2417 cm3

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przebieg: 139054 km

Badanie techniczne ważne do: 09.12.2014 r.

Ubezpieczenie ważne do: 06.01.2016 r.

Dodatkowe wyposażenie: hak.

2.      Przyczepa ciężarowa rolnicza  - uszkodzona

Dane techniczne pojazdu:

Rok produkcji: 1984 r.

Data pierwszej rejestracji: 09.04.1984 r.

Karta pojazdu: Brak

Badanie techniczne ważne do: nieważne zabrany dowód rejestracyjny

Ubezpieczenie ważne do: 11.01.2016 r.

Dopuszczalna ładowność: 4000 kg

 

 

3.      Pług odśnieżny - I

4.      Pług odśnieżny – II

5.      Pług odśnieżny – III

6.      Pług odśnieżny – IV

 

III.             Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 10.07.2015 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 105.

IV.   Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty przetargu:

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dniu 06.07.2015 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie, w godzinach od 1000 do 1200 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu: Pan Robert Ławniczak, tel. 065 512 74 18, 501 150 588.

V.      Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

Dla 1: 120,00 zł , dla 2: 120,00 zł, dla 3: 16,00 zł, dla 4: 14,00 zł, dla 5: 21,00 zł,                     dla 6: 21,00 zł;

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie nr 54866600040108614720000003 (dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty).

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru
lub odrzucenia oferty na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli
się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

 

VI.   Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu Lublin wynosi 1240,00 zł (słownie: jedentysiącdwieście czterdzieścizłotych 00/100).

Cena wywoławcza przyczepy ciężarowej rolniczej  wynosi 1264,80 zł                           (słownie: jedentysiącdwieściesześćdziesiątczteryzłote  80/100).

Cena wywoławcza pługu odśnieżnego I wynosi 167,40 zł                                                   (słownie: stosześćdziesiątsiedemzłotych 40/100).

Cena wywoławcza pługu odśnieżnego II wynosi 142,60 zł                                                    (słownie: stoczterdzieścidwazłote  60/100).

Cena wywoławcza  pługu odśnieżnego III wynosi 210,80 zł                                                    (słownie: dwieściedziesięćzłotych  80/100).

      Cena wywoławcza  pługu odśnieżnego IV wynosi 210,80 zł                                                  (słownie: dwieściedziesięćzłotych  80/100).

 

Cenę ustalono na podstawie wyceny przedmiotów  przetargu.

 

VII.                         Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 105
lub przesłać na wskazany niżej adres.

 

Ofertę należy zaadresować:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

„Oferta na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego”

 

Oferta powinna zawierać:

1)          imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2)          wybrany składnik rzeczowy majątku ruchomego,

3)          oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

4)          oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

5)          dowód wpłaty wadium.

 

VIII. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeśli:

1)          zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2)          nie zawiera wymaganych danych i dokumentów albo są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

 

IX.        Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 10.07.2015 r. do godz. 1000

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

X.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

 

XI.    Termin zawarcia umowy:

Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

 

XII.  Inne informacje:

1)          Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik rzeczowy będący przedmiotem przetargu.

2)          Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wybranego składnika rzeczowego (pomniejszoną o wartość wpłaconego wadium) przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

3)          Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna-sprzedaży.

 

Załączniki:

1.      Oferta na zakup wybranego składnika rzeczowego.

2.      Umowa kupna-sprzedaży.

 

Załączniki:

Formularz ofertowy.doc

umowa kupna-sprzedaży pługi.doc

umowa kupna-sprzedaży przyczepy.doc

umowa kupna-sprzedaży samochodu.doc

Lublin.JPG

Lublin (2).JPG

Lublin (3).JPG

Lublin (4).JPG

Lublin (5).JPG

pług I (2).JPG

pług I.JPG

pług II (2).JPG

pług II.JPG

pług III (2).JPG

pług III.JPG

pług IV.JPG

pług IV (2).JPG

przyczepa.JPG

przyczepa (2).JPG

przyczepa (3).JPG

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-06-25 08:47:18)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-06-25 08:47:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-06-25 08:47:18)
Lista wiadomości