logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy na roboty dodatkowe związane z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

Kościan: Roboty dodatkowe związane z przebudową… ciągu dróg powiatowych                            nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń„ - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego
Numer ogłoszenia: 201646 - 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490 , strona internetowa www.zdp.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe związane                     z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Roboty dodatkowe związane z przebudową ciągu dróg powiatowych nr 3921P, 3919P i 3923P Lubiń - Mościszki na terenie Powiatu Kościańskiego. Przebudowa zarwanego przepustu.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

II.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): jest mniejsza niż kwoty określone                       w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

W wyniku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności. Wykonanie w/w prac zostało uznane przez komisję za niezbędne do prawidłowej realizacji zadania podstawowego, nie były one ujęte w SIWZ do zamówienia podstawowego i nie przekraczają łącznie 50% jego wartości. Komisja postanawia udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Transportowo - Spedycyjno - Handlowe PRA-MAS Sp. z o.o.,                  ul. Święciechowska 158, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-08-07 08:03:42)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-08-07 08:04:37)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-08-07 08:03:42)
Lista wiadomości