logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2465 CZEMPIŃ - IŁÓWIEC

 Kościan, dnia 24 lipca 2015 r.

 

ZDP.262.09.2015

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ  NR 2465 CZEMPIŃ - IŁÓWIEC

 

 

1.        Dot. pkt. IV SIWZ  - wnosimy o modyfikację określonego terminu realizacji zamówienia                na ilość miesięcy od dnia przekazania placu budowy , ponieważ nie wiadomo ile będzie trwać procedura przetargowa i kiedy dojdzie do podpisania umowy, a tym samym Wykonawca składając ofertę nie wie dokładnie ile ma czasu na realizację przedmiotowego zamówienia.

 

Odpowiedź:

          Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

2.        Dot. pkt. IV SIWZ – czy określony termin wykonania jest terminem zgłoszenia gotowości      do odbioru?

       

          Odpowiedź: Tak

 

3.        Czy Zamawiający dopuszcza rozliczenie z podwykonawcami w formie umowy cesji wierzytelności?

 

          Odpowiedź: Nie

 

4.        Dot. pkt.2 b)formularza ofertowego oraz par.6 ust.2 projektu umowy – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów w treści niniejszych punktów tak, aby rozliczenie robót fakturami częściowymi odbywało się raz w miesiącu?

 

          Odpowiedź: Nie

 

5.        Dot. par. 2 ust. 1 projektu umowy – w jakim terminie od dnia podpisania umowy zostanie przekazany Wykonawcy teren budowy?

 

          Odpowiedź: Zgodnie z § 5 pkt 2 Przedstawiciel Wykonawcy zgłosi Zamawiającemu

          gotowość do odbioru placu budowy w formie pisemnej.

 

6.        Dot. par. 2 ust. 2 lit. i) projektu umowy – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści niniejszego punktu na zapis: „ w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź majątku Zamawiającego w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego”?

         

          Odpowiedź: Nie

 

7.        Dot. par.5 projektu umowy – z uwagi na to, że może wystąpić wiele okoliczności,                     w wyniku których należałoby zmienić warunki umowy wnosimy o dopisanie do treści niniejszego punktu innych okoliczność, po których może nastąpić zmiana postanowień umowy:       

 

„ a) Zmiana terminu wykonania zamówienia, w przypadku opóźnień w wykonaniu robót budowlanych wywołanych błędami w dokumentacji projektowej przekazanej Wykonawcy,

b) Zmiana umowy w zakresie wynagrodzenia z powodu wad projektu budowlanego,

c) Konieczność zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętych przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o który je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wykonaniem nienależytym przedmiotu umowy.

          d) W przypadku odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej    warunków geologicznych, które mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

          e) W przypadkach odbiegających w sposób istotny od przyjętych w dokumentacji projektowej warunków terenowych, w szczególności braku zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub zinwentaryzowania obiektów budowlanych w sposób wadliwy.

          f) Zaistnienia innych okoliczności prawnych, ekonomicznych lub technicznych, skutkujących niemożliwością wykonania lub należytego wykonania Umowy zgodnie z jej postanowieniami.

          g) Zmiany technologiczne – gdy są spowodowane szczególnie następującymi okolicznościami: pojawienia się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzanie kosztów realizacji przedmiotu Umowy lub kosztów eksploatacyjnych wykonanego przedmiotu Umowy, lub umożliwiające uzyskanie lepszej jakości robót.

                                                             

          Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego                      do SIWZ.

 

8.      Dot. par.6 ust. 5 projektu umowy – wnosimy o dopisanie na końcu treści niniejszego punktu zapisu: „ …. określonej w par.6 ust.1 umowy” tak aby kwota ta była zgodną z tą zaoferowaną w ofercie Wykonawcy.

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego                           do SIWZ.

 

9.      Dot. par.7 ust.1 lit. d) projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu ponieważ zgodnie z przepisami KC, za nieterminową zapłatę przysługują odsetki ustawowe.

 

          Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do         SIWZ.

 

10.  Dot. par.7 ust.2 projektu umowy – czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści niniejszego punktu tak, aby kara dotyczyła odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy, ponieważ Wykonawca nie może ponosić odpowiedzialności od siebie niezależne?

 

          Odpowiedź: Nie

 

11.  Dot. par. 7 projektu umowy – wnosimy o dopisanie limitu kar umownych w wysokości 15% wartości wynagrodzenia brutto.

 

           Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego                   do SIWZ.

 

 

12.  Dot. par. 7 projektu umowy – powołując się na zasadę równości stron jaka powinna obowiązywać w umowach, wnosimy o dopisanie do treści niniejszego paragrafu kar umownych dla Zamawiającego np. za nieterminowe przekazanie placu budowy, za nieterminowy odbiór robot.

 

              Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego

              do SIWZ.

 

13.  Dot. par. 9 ust. 5 projektu umowy – wnosimy o modyfikację treści niniejszego punktu dopisując za zwrotem: „…… 14 dni od daty ich zgłoszenia” zapisu: „ lub w innym ustalonym z Zamawiającym terminie,” ponieważ treść par.4 ust.7 umowy dopuszcza inny termin.

 

               Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego

                do SIWZ.

 

14.  Dot. par.10 ust.6 lit.a) i c) projektu umowy – wnosimy o przeniesienie podpunktu a) i c) ust.6 do ust.5 tak, aby ich treść znajdowała się w ogólnych obowiązkach jakie obowiązują strony w przypadku odstąpienia od umowy.

 

               Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego

               do SIWZ.

 

15.  Dot. par.11 projektu umowy – czy treść niniejszego paragrafu dotyczy polisy OC Wykonawcy?

 

Odpowiedź: Tak

 

 

 

                                                                                                   Z poważaniem

                                                             Za-ca Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w  Kościanie

       mgr inż. Adam Gabryelski

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-07-24 13:20:29)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-07-24 13:20:42)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-07-24 13:20:29)
Lista wiadomości