logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2465 P CZEMPIŃ - IŁÓWIEC

 Kościan, dnia 24 lipca 2015 r.

 

ZDP.262.09.2015

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 2465 P CZEMPIŃ - IŁÓWIEC

 

 

1.        Rozdział XV Podwykonawcy pkt 1.9 SIWZ

Z uwagi na relatywnie niedużą wartość przedmiotu zamówienia oraz w związku z zapisami Art. 143b ust.8 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, prosimy o określenie kwoty np. 10.000 zł, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania do zamawiającego kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi. Obecne zapisy spowodują, że Wykonawca będzie miał obowiązek zawierania umów podwykonawczych ( i przedkładania kopii ich wszystkich do Zamawiającego) nawet za dostawy i usługi o niskiej wartości, co spowoduje konieczność przedłożenia do Zamawiającego kopii nawet do kilkunastu umów ( co z kolei powoduje niepotrzebny rozrost ilości obowiązków formalnych zarówno po stronie Wykonawcy i Zamawiającego). Zmiana taka byłaby zgodna z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych i znacznie ułatwiłaby współpracę przy realizacji inwestycji. Prosimy również o wprowadzenie odpowiedniej zmiany w par.12 ust.4 wzoru umowy w zakresie ww. zagadnienia. W chwili obecnej zapisy SIWZ i we wzorze umowy nie są zbieżne co może stanowić problem dla Stron podczas realizacji zadania.

 

Odpowiedź:

           Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ i  projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

2.                    Ad. Par.7 ust.1 wzoru umowy:

Wnosimy o zmianę naliczania kar, o których mowa w punktach d), e), f) i g) uzależniając je  od wartości wynagrodzenia brutto umowy z danym Podwykonawcą. Obecny sposób ich naliczania ( od wartości umowy z Zamawiającym) może okazać się nieadekwatny do zaistniałej sytuacji ( kara umowna może np. przewyższać wartość umowy z danym Podwykonawcą). W takiej sytuacji zatraciłaby ona charakter odszkodowania ( art.483 par.1 k.c) i naliczanie jej doprowadzi do nieuzasadnionego zbogacenia wierzyciela ( wyrok SN z 17 marca 1988 r., sygn.akt IV CR 58/88).

 

Odpowiedź:

           Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

3.                    Ad. Par.7 ust.2 wzoru umowy:

      Wnosimy o wykreślenie w całości ww. punktu.

      Odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie może powodować  automatycznie naliczenie przez Zamawiającego kary umownej Wykonawcy. Odstąpienie może nastąpić z przyczyn np. niezależnych od Stron co nie powinno powodować obciążania Wykonawcy karą, o której mowa w ww. punkcie. Zamawiający zabezpieczył się wystarczająco ( na wypadek odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy) poprzez punkt c) w par.7 ust.1 wzoru umowy.

 

Odpowiedź:

           Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

 

4.      Ad. Par.7 wzoru umowy:

Powołując się na równość Stron, wnosimy o dopisanie w par.7 wzoru umowy następującej kary umownej dla Zamawiającego:

         - „ z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

                    w  wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa §6 ust.1 umowy.”

                Wówczas zastosowanie dla obu Stron będzie miał par.7 ust.3 wzoru umowy.

 

Odpowiedź:

           Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

5.      Ad. Par.10 ust.2 pkt b) wzoru umowy:

Wnosimy o wykreślenie ww .punktu. Sytuacja ta została już przez Zamawiającego przewidziana wcześniej, w par.10 ust.1 pkt a) wzoru umowy.

 

Odpowiedź:

           Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

6.      Ad. Par.11 wzoru umowy:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca posiadający ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 200.000 PLN spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego w par.11 wzoru umowy.

 

Odpowiedź:

           Tak.

 

 

 

Z poważaniem

Za- ca Dyrektora

Zarządu Dróg Powiatowych

w Kościanie

 

       mgr inż. Adam Gabryelski

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-07-24 13:29:22)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-07-24 13:29:49)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-07-24 13:29:22)
Lista wiadomości