logo
ucho   logo bip
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty dodatkowe związane z rozbudową drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od km 0+000,00 do 0+403,00.

Kościan: Roboty dodatkowe związane z rozbudową… drogi powiatowej nr 3983P                          ul. Wielichowska w Kościanie od km 0+000,00 do 0+403,00
Numer ogłoszenia: 211522 - 2015; data zamieszczenia: 18.08.2015
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty dodatkowe związane                      z rozbudową drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od km 0+000,00                    do 0+403,00.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Roboty dodatkowe związane z rozbudową drogi powiatowej nr 3983P ul. Wielichowska w Kościanie od km 0+000,00 do 0+403,00. Przełożenie wraz z wymianą kanału sanitarnego spowodowane kolizją z kanalizacją deszczową.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie z wolnej ręki

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.08.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Dróg i Ulic Leszno Sp. z o.o., ul. Bema 33, 64-100 Leszno, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32100,05 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH                        Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 39483,06

Oferta z najniższą ceną: 39483,06 / Oferta z najwyższą ceną: 39483,06

Waluta: PLN.

ZAŁĄCZNIK I

Uzasadnienie udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia                   z wolnej ręki albo zapytania o cenę

1. Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie zamówienie z wolnej ręki na podstawie                    art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

W wyniku zaistnienia konieczności wykonania robót dodatkowych potwierdzonych protokołem konieczności. Wykonanie w/w prac zostało uznane przez komisję za niezbędne do prawidłowej realizacji zadania podstawowego, nie były one ujęte w SIWZ do zamówienia podstawowego i nie przekraczają łącznie 50% jego wartości. Komisja postanawia udzielić zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych. Wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego. Z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów.

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dariusz Korzeniowski (2015-08-18 11:48:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Dariusz Korzeniowski (2015-08-18 11:54:17)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dariusz Korzeniowski (2015-08-18 11:48:01)
Lista wiadomości