logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 21 grudnia 2017 r.

ZDP.262.11.2017. AZ

 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania nr ZDP.262.11.2017 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZDP.262.11.2017 na wykonanie zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00”.

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.11.2017 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00” dla wyżej wymienionego zamówienia wpłynęły trzy oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

Z poważaniem

 

ZASTĘPCA DYREKTORA

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

Adam Gabryelski