logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 19 lipca 2017 r.

ZDP.262.07.2017

 

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

1.              Zamawiający:       Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie,

 ul. Gostyńska 38,  64 - 000 Kościan

 tel.  0  65  512 74 18,  fax.  0 65  511 74 90

2.      Przetarg nieograniczony na:  Przebudowa ścieżek rowerowych.

        Zad.1  Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921P na odcinku 

                   Bieżyń - Cichowo.

       Zad.2  Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921P na odcinku

                   Lubiń - Bieżyń

                                                                                                                                             

CPV  45.23.31.40-2, (roboty drogowe),                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Postępowanie unieważniono zgodnie z Art. 93 ust. 1. pkt 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz.U. z 2015 poz.2164 ze zmianami; ) ponieważ cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.