logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 5 lutego 2018 r.

ZDP.262.02.2018.AZ

 

Dotyczy postępowania nr ZDP.262.02.2018 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3898P”, Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin, Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec.

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZDP.262.02.2018 na wykonanie zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3898P”, Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin, Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec.

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.02.2018 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn.: „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3898P”, Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin, Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec, dla wyżej wymienionego zamówienia wpłynęło: na część 1 zamówienia – cztery oferty, na część 2 – zamówienia pięć ofert, których ceny przewyższały kwoty, jakie Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówień.

 

 

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski