logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 15 października 2018 r.

ZDP.262.10.2018

 

 

 

 

Dotyczy postępowania nr ZDP.262.10.2018 na realizację zamówienia publicznego pn.: "Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2018/2019"

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZDP.262.10.2018 na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2018/2019".

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, 2018), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.10.2018 dotyczącym wyboru wykonawców na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu kościańskiego sezon 2018/2019", dla wyżej wymienionego zamówienia wpłynęły trzy oferty na poszczególne zadania, których ceny przewyższają kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski