logo
ucho   logo bip

Informacja o unieważnieniu postępowania przetargowego na " Modernizacje masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3897P

 

 

Kościan, dnia 12 sierpnia 2019 r.

ZDP.262.07.2019.

 

 

 

 

Dotyczy postępowania nr ZDP.262.07.2019 na realizację zamówienia publicznego pn.: „Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3897P”

 

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w związku z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.Uz 2018 r., poz. 1986 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu postępowania nr ZDP.262.07.2019 na wykonanie zadania pn: „Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3897P”

 

UZASADNIENIE

 

Podstawa prawna : Zgodnie z dyspozycją art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia   29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.z 2018 r., poz. poz. 1986 ze zm. ), Zamawiający unieważnia postępowanie o udzieleniu zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Uzasadnienie faktyczne : w postępowaniu nr ZDP.262.07.2019 dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie  zadania pn.: „Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3897P”, dla wyżej wymienionego zamówienia wpłynęły trzy oferty, których ceny przewyższały kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

 

 

 

 

Z poważaniem

 ZASTĘPCA DYREKTORA

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Adam Gabryelski