logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 7 maja 2018 r.

ZDP.262.06.2018.AZ                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert na :

 „Przebudowa dróg powiatowych nr 3921P, 3902P, 3907P i 3934P”

Część nr 1 – Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921 na odcinku Lubiń – Bieżyń

Część nr 2 – Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Spławie – Stare Bojanowo

Część nr 3 – Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych nr 3907P i 3934P w m. Wonieść

 

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie: na część nr 1 – 203.149,75 PLN, na część nr 2 – 178.657,50 PLN, na część nr 3 – 432.987,29 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o., Sp. k.

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64 – 000 Kościan

Część nr 1:

 292.421,18 zł

15.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 272.199,00 zł

15.10.2018 r.

6

Część nr 3:

 625.198,00 zł

15.10.2018 r.

6

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

 

Część nr 1:

 283.172,75 zł

15.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 254.148,75 zł

15.10.2018 r.

6

Część nr 3:

 553.029,89 zł

15.10.2018 r.

6

3.

POL–DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Ul. Podmiejska 2

78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

Część nr 1:

308.656,20 zł

15.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

Część nr 2:

 230.797,20 zł

15.10.2018 r.

6

Część nr 3:

 583.669,99 zł

15.10.2018 r.

6

 

 

 
 Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski