logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 19 czerwca 2020 r.

ZDP.262.04.2020.MBJ                                                                                                                                                                         

Informacja z otwarcia ofert na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota zabezpieczona w budżecie na zadanie – 100.000,00  PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

COLAS Polska Sp. z o.o.

62-070 Palędzie, ul. Nowa 49

2.521.930,56 zł

05.01.2021 r.

6 lat

podstawą do żądania zapłaty stanowią jedna faktura częściowa po wykonaniu                                      ( 30% wartości przedmiotu zamówienia)                    i jedna końcowa z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

Zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

2.382.823,06 zł

05.01.2021 r.

6 lat

podstawą do żądania zapłaty stanowią jedna faktura częściowa po wykonaniu                                      ( 30% wartości przedmiotu zamówienia)                    i jedna końcowa z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

Zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

3.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

   2.162.434,40 zł

05.01.2021 r.

6 lat

podstawą do żądania zapłaty stanowią jedna faktura częściowa po wykonaniu                                      ( 30% wartości przedmiotu zamówienia)                    i jedna końcowa z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

Zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

4.

Konsorcjum

Lider

INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o.

66-120 Kargowa, Chwalim 109

Partner

INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o.,

sp. komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

2.695.019,12 zł

05.01.2021 r.

6 lat

podstawą do żądania zapłaty stanowią jedna faktura częściowa po wykonaniu                                      ( 30% wartości przedmiotu zamówienia)                    i jedna końcowa z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

Zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

5.

POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

2.545.830,75 zł

05.01.2021 r.

6  lat

podstawą do żądania zapłaty stanowią jedna faktura częściowa po wykonaniu                                      ( 30% wartości przedmiotu zamówienia)                    i jedna końcowa z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

Zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

6.

 

NODO Sp. z o.o.

ul. Gronowska 46, 64 – 100 Leszno

2.480.691,74 zł

05.01.2021 r.

6  lat

 

podstawą do żądania zapłaty stanowią jedna faktura częściowa po wykonaniu                                      ( 30% wartości przedmiotu zamówienia)                    i jedna końcowa z załączonymi protokołami odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

Zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

                        

                                                                  Z poważaniem

                                                                      DYREKTOR

                                                               Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

                                                                 mgr inż. Dariusz Korzeniowski