logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 12 stycznia 2018 r.

ZDP.262.12.2017                                                                                                                                                                          


Informacja z otwarcia ofert na

 „Przebudowę drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 1.068.264,50 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji w latach

Warunki płatności

1.

 Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

Grabonóg 69b, 63-800 Gostyń

1.349.732,62 zł

31.07.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

          

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

05-800 Pruszków

1.445.643,26 zł

31.07.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

        

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

COLAS Polska Sp. z o. o.

Ul. Nowa 49

62 – 070 Palędzie

1.729.176,73 zł

31.07.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

         

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.