logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 21 lutego 2020 r.

ZDP.262.01.2020.MBJ                                                                                                                                                                       


Informacja z otwarcia ofert na:

Przebudowę drogi powiatowej nr 3921P na odcinku Bieżyń – Cichowo – ścieżka rowerowa”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 350.000,00 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o.,                   sp. komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4,                          64 – 000 Kościan

565.457,59 zł

15.06.2020 r.

6

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej, po odbiorze końcowym, w oparciu o protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy z rachunku Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

 

472.740,94 zł

15.06.2020 r.

6

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej, po odbiorze końcowym, w oparciu o protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy z rachunku Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

POL – DRÓG                                        DRAWSKO POMORSKIE S.A.

ul. Podmiejska 2,                                             78-500 Drawsko Pomorskie

561.396,27 zł

15.06.2020 r.

6

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej, po odbiorze końcowym, w oparciu o protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy z rachunku Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

4.

NODO Sp. z o.o.

Ul. Gronowska 46, 64 – 100 Leszno

494.676,00 zł

15.06.2020 r.

6

Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury końcowej, po odbiorze końcowym, w oparciu o protokół końcowy odbioru robót, podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz złożeniu kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie do 21 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu. Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy z rachunku Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

                                                                                                                                                                    

 

 

                                                           Z poważaniem

                                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                        Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                                        mgr inż. Dariusz Korzeniowski