logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 17 maja 2018 r.

ZDP.262.07.2018.AZ                                                                                                                                                                          

Informacja z otwarcia ofert na :

Przebudowę drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 285.528,02 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres

gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

Firma Usługowo – Handlowa

SOB – BRUK Adam Sobiech

os. Jagiellońskie 15/10, 64 – 000 Kościan

 

305 425,11 zł

31.10.2018 r.

5

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

INFRAKOM KOŚCIAN Sp. z o. o., Sp. k.

Ul. Feliksa Nowowiejskiego 4

64 – 000 Kościan

 

393 908,68 zł

31.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

3.

POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Ul. Podmiejska 2

78 – 500 Drawsko Pomorskie

325 364,27 zł

31.10.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy

 

 

                                                                                 

                                        Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski