logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 11 czerwca 2018 r.

ZDP.262.08.2018.AZ                                                                                                                                                                          

Informacja z otwarcia ofert na

Przebudowę drogi powiatowej nr 3973P ul. Piaskowej w m. Kościan

 

Zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, 2018.) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 285.528,02 PLN

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres

gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

Ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

335.367,34 zł

30.11.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

2.

Firma Usługowo – Handlowa

SOB – BRUK Adam Sobiech

os. Jagiellońskie 15/10, 64 – 000 Kościan

 

 

332.372,36 zł

30.11.2018 r.

6

Płatność wynagrodzenia  z tytułu wykonanego zamówienia następować będzie na numer rachunku bankowego wykonawcy,  w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wraz z załączonym protokołem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego.

Szczegóły dot. płatności zawarte zostały w SIWZ i w projekcie umowy.

 

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

mgr inż. Dariusz Korzeniowski