logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 28 lipca 2020 r.

ZDP.262.05.2020.MBJ                                                                                                                                                                         

Informacja z otwarcia ofert na:

Rozbudowę drogi powiatowej nr 3900P w miejscowości Nacław wraz z oświetleniem”

 

Zgodnie z art. 86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (tj. Dz.U z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota zabezpieczona w budżecie na zadanie – 1.000.000,00  PLN

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

Cena brutto oferty PLN

Termin wykonania

Okres gwarancji

w latach

Warunki płatności

1.

 POL-DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.

ul. Podmiejska 2, 78 – 500 Drawsko Pomorskie

 

1.104.891,48 zł

15.10.2020 r.

6 lat

podstawę do żądania zapłaty stanowi jedna faktura końcowa z załączonym protokółem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

 

2.

Przedsiębiorstwo Drogowe

„ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.

63-800 Gostyń, Grabonóg 69b

   1.117.556,65 zł

15.10.2020 r.

6 lat

podstawę do żądania zapłaty stanowi jedna faktura końcowa z załączonym protokółem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

 

3.

Konsorcjum

Lider

INFRAKOM CHWALIM Sp. z o.o.

66-120 Kargowa, Chwalim 109

Partner

INFRAKOM KOŚCIAN sp. z o.o.,

sp. komandytowa

ul. Feliksa Nowowiejskiego 4, 64 – 000 Kościan

   1.135.932,34 zł

15.10.2020 r.

6 lat

podstawę do żądania zapłaty stanowi jedna faktura końcowa z załączonym protokółem odbioru robót, zaakceptowanym przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                           i w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu  zgodnie z protokółem odbioru.

W sytuacji braku wpisu w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT zapłata nastąpi wyłącznie na rachunek bankowy wskazany w fakturze/rachunku                   w terminie do 21 dni licząc od daty dostarczenia ww. dokumentu wraz                                  z oświadczeniem o zwolnieniu z podatku VAT.

 

                                                          Z poważaniem

                                                                      DYREKTOR

                                                                  Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

                                                                mgr inż. Dariusz Korzeniowski