logo
ucho   logo bip

ZDP.262.11.2019                                                                                                                                                             Kościan, dnia 18 listopada 2019 r.
Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

Kwota przeznaczona w budżecie na zadanie – 22.001,65 PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

Czas

rozpoczęcia   usługi

 

Warunki płatności

1.

KOM-SYSTEM  Łukasz Haryk

Os. Jagiellońskie 10/1, 64 – 000 Kościan

 

Zad.1.- 19,50 zł

 

do 31.03.2020 r.

Zad. 1 – 2 h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót w układzie narastającym                          i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

 

                                                       

                                                          Z poważaniem

                                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                        Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                                        mgr inż. Dariusz Korzeniowski