logo
ucho   logo bip

ZDP.262.06.2020                                                                                                                                                             Kościan, dnia 12 października 2020 r.
Informacja z otwarcia ofert

 

 

Zgodnie z art.86 ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ( t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający przekazuje poniżej informacje z otwarcia ofert.

 

Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

W budżecie na 2020 rok zapisana jest kwota  -153.429,40PLN.

 

Numer oferty

Nazwa (firma) i adres wykonawcy

 

Cena brutto oferty PLN

 

 

Termin wykonania

Czas

rozpoczęcia   usługi

 

Warunki płatności

1.

Usługi Asenizacyjne i Transportowe, Stanisław Adamczak,  Kiełczewo,                                        ul. Sosnowa 32B/4, 64-000 Kościan

 

Zad.5 – 12,96 zł

Zad.9.1 – 15,66 zł

Zad.9.2 – 77,76 zł

 

 

do 31.03.2021 r.

Zad. 5 – 1 h

Zad. 9 – 1 h

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót                        w układzie narastającym                          i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

2.

 

Firma Usługowo – Transportowa                        KRYS – TRANS Krystian Dembny

Krzan 4, 64 -000 Kościan

 

Zad.2 – 21,60 zł

Zad. 8.1 –113,40 zł

Zad. 8.2 – 97,20

 

do 31.03.2021 r.

 

Zad.2 – 1 h

Zad.8.1 – 1 h

Zad.8.2 – 1h

 

 

Akceptujemy następujące warunki płatności:

- podstawą do żądania zapłaty stanowi wyłącznie faktura,  zawierającymi rozliczenie rzeczowo – wartościowe robót w układzie narastającym                          i zaakceptowane przez upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego

- zapłata faktury nastąpi przelewem w terminie do 21 dni, licząc od daty odbioru faktury  przez Zamawiającego, najpóźniej 7 dni od daty odbioru usługi.

                                                    

                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                                                                            DYREKTOR

                                                        Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

                                                        mgr inż. Dariusz Korzeniowski