logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                                                                                                           Kościan, dnia 07 maja 2020 r.

 

ZDP.262.03.2020.MBJ

 

 

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę/przebudowę drogi powiatowej nr 3917P  na odcinku Racot – Darnowo - Wyskoć Mała – Wyskoć.

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytanie:

 

W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście  w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii,  tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531)   w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły  w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej    z dnia 20 marca 2020 r.   w sprawie:-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                       i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych  w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

 

Zamawiający będzie postępował zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

                                                                                     

                                                                                                                                                     Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski