logo
ucho   logo bip

                                                                                   kościan, dnia 16 czerwca 2020 r.

 

ZDP.262.04.2020.MBJ

 

 

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Przebudowę drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie.


 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania:

 

1) W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią choroby COVID-19 nastąpiło wejście  w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki na czas pandemii,  tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531)   w związku z pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły  w życie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej    z dnia 20 marca 2020 r.  w sprawie:-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku   z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                                       i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza funkcjonowanie placówek oświatowych  w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego przedłużenia.

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.
W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę   z podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający w celu wykazania powyższych okoliczności?

Odp.

Zamawiający będzie postępował zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi.

                                                                      

2)  Czy po stronie Zamawiającego będzie wycinka drzew w km 2+126,00 do km 2+575,00, które po wykonaniu poszerzenia znajdą się w skrajni drogowej?

Odp. Wycinka w/w drzew leży po stronie Zamawiającego.                                                                                                                                                                  

3)  Dotyczy poz. 19 przedmiaru robót – część bitumiczna. Czy geostatykę należy ułożyć między warstwą wyrównawczą, a warstwą ścieralną z SMA?

Odp.  Zamawiający nie rozumie określenia geostatyka. W poz. 19 przedmiaru robót występuje pojęcie geosiatka, którą należy ułożyć pod warstwą wyrównawczą.

4)  Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie grubowarstwowe?

Odp.  Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe jest taki sam jak na roboty budowlane oraz jest jednym z kryteriów oceny. Minimalny okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający to 36 miesięcy.

5)  Dot. Projektu umowy § 5

Wnosimy o dodanie w par. 5 umowy zapisów dopuszczających zmianę umowy w przypadku:

Wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy.

Wnosimy o wskazanie w treści umowy, że za wykonanie robót zamiennych, robót dodatkowych, należne jest Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie; w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych, robót dodatkowych będzie powodować wzrost kosztów zamówienia.

Ponadto prosimy o uwzględnienie w par. 5 umowy zapisów dotyczących zmiany umowy w przypadku:

- wystąpienia konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, zabezpieczenia i usunięcia niewypałów bądź wystąpienie konieczności przeprowadzenia czynności wynikających z przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z zaistnieniem tych okoliczności,

- wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu  umowy.

  Odp. Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

6)  Dotyczy par. 2 umowy

Prosimy o zmianę w par. 2 umowy na: „ Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe udokumentowane szkody, na rzecz osób trzecich, związane z prowadzonymi robotami w trakcie realizacji zadania licząc od dnia przekazania placu budowy do odbioru końcowego.”

Odp.   Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

7)  Dotyczy pkt XIV SIWZ

Prosimy o zmianę w zapisach SIWZ pkt XIV odnośnie okresu obowiązywania gwarancji.

W SIWZ jest wpisane, że gwarancja liczy się od daty ostatecznego, bezusterkowego, protokolarnego odbioru robót. Prosimy o zmianę na: „ od daty ostatecznego, protokolarnego odbioru robót.”

Zgodnie z art. 647 k.c. podstawowym obowiązkiem Inwestora w ramach umowy o wykonanie robót budowlanych jest dokonanie odbioru zleconych do wykonania robót.

Linia orzecznictwa dotycząca art. 647 k.c. potwierdza obowiązek Inwestora do dokonania odbioru robót. Inwestor może uchylić się skutecznie od odbioru robót, tylko i wyłącznie w sytuacji wystąpienia wad istotnych przedmiotu umowy. W przypadku wystąpienia wad nieistotnych Inwestor zobowiązany jest do dokonania odbioru, oraz upoważniony do wpisania do protokołu stwierdzonych wad nieistotnych z określeniem terminów ich usunięcia.

Ponadto przepisy art. 647 k.c. stanowią o odbiorze robót, a nie o „bezusterkowym odbiorze robót”. Potwierdza to wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 17 lutego 2000r., Sygnatura akt I ACa 1027/99, PG 2001, Nr 2 poz. 48.

    Odp. Zamawiający dokona zmiany w zapisach SIWZ pkt XIV

 

Z poważaniem

 DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Dariusz Korzeniowski