logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                                                Kościan, dnia 05 września 2016 r.

 

ZDP.262.06.2016

 

 

 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ na  przebudowę ciągu dróg powiatowych  nr 3575P i 3945P Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice na terenie Powiatu Kościańskiego.

W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych dotyczących w/w zamówienia prosimy o odpowiedź na pytania lub wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

 

 1. Prosimy o zamieszczenie planów sytuacyjnych w wersji edytowalnej, ewentualnie w wersji pdf, ale czytelnych i jednoznacznych, z których da się odczytać szerokości, odległości, pola powierzchni i inne ważne przy wycenie parametry techniczne zadania, szczególnie biorąc pod uwagę ryczałtowy sposób rozliczenia zadania.

 

Odpowiedź:

          Zamieszczone plany sytuacyjne są czytelne. Należy się kierować przedmiarem robót.

 

 1. Prosimy o przedstawienie badań nośności nawierzchni.

 

Odpowiedź:

           Zamawiający nie posiada badań nośności.

 

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż przyjęty w przedmiarze robót oraz na przekrojach układ warstw podłoża i istniejącej konstrukcji oraz nowej jest dostosowany do prognozowanego obciążenia ruchem.

 

          Odpowiedź:

          Zamawiający potwierdza , że przyjął natężenie ruchu KR2.

 

 1. Prosimy o podanie technologii przebudowy torowisk kolejowych krzyżujących się z drogą.

 

          Odpowiedź:

          Masa bitumiczna.

 

 1. Wykonawca wnosi o załączenie projektu organizacji ruchu.

 

          Odpowiedź:

          Organizacja ruchu zostanie przekazana wybranemu Wykonawcy. Należy się kierować           przedmiarem robót.

 

 1. W trakcie wizji lokalnej stwierdzono występowanie krawężnika kamiennego zaniżonego  w km ok. 0+000 do km 0+700. Prosimy o wskazanie czy krawężnik należy usunąć czy pozostawić. Przedmiar nie zawiera pozycji dotyczącej w/w krawężnika.

 

          Odpowiedź:

          Krawężnik należy usunąć.

 

 1. W trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdził, iż pomierzona szerokość drogi nie zgadza się z szerokością przedstawioną na przekrojach normalnych. Przykładowo w km od 0+000                    do km około 0+700 szerokość pomierzona wynosi 5,0 m natomiast na przekroju normalnym projektowana szerokość to 5,60 m. Prosimy o załączenie przekrojów normalnych dotyczących w/w sytuacji, na których będą przedstawione niezbędne poszerzenia nawierzchni oraz ich konstrukcja. Prosimy także o dodanie pozycji kosztorysowych dotyczących poszerzeń.

 

          Odpowiedź:

          Należy kierować się przekrojem A-A i przedmiarem robót pkt 1.2.

 

 1. W kosztorysach zawarto pozycje dotyczące zjazdów na pola i drogi boczne z kruszywa łamanego: poz. 102 w kosztorysie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3945P  Żegrówko - Karśnice" oraz poz. 53 w kosztorysie „ Przebudowa drogi powiatowej nr 3575P Nowa Wieś - Żegrówko". Pozycje te zawierają ilości, których w żaden sposób nie można zweryfikować, ponieważ nie są one zaznaczone na planach sytuacyjnych. Prosimy o wskazanie gdzie są                   do wykonania w/w zjazdy.

 

          Odpowiedź:

          Pozycje dotyczące istniejących zjazdów. Należy kierować się przedmiarem robót.

 

 1. W kosztorysach zawarto pozycje dotyczące wykonania chodników z kostki betonowej szarej i grafitowej, natomiast na planach sytuacyjnych są zaznaczone tylko chodniki z kostki betonowej bez rozróżnienia ich koloru. Prosimy o wskazanie na wyraźnych planach sytuacyjnych, gdzie do wykonania jest jaka kostka. Bez tych informacji wykonawca  nie jest w stanie zweryfikować ilości przedstawionych w kosztorysie.

 

          Odpowiedź:

           Należy się kierować przedmiarem robót, w którym wyszczególnione są ilości rodzajów kostek.

 

 1. W trakcie wizji lokalnej wykonawca stwierdził, iż większość krawężnika nie nadaje się  do ponownego wbudowania, natomiast w poz. 27 przedmiaru robót na „ Przebudowę drogi powiatowej nr 3575P Nowa Wieś - Żegrówko" przyjęto wykorzystanie całości krawężnika z rozbiórki ( dodatkowo wg przedmiaru będzie brakować jeszcze 140 m). Prosimy  o potwierdzenie, iż brakującą ilość krawężnika dostarczy zamawiający.

 

          Odpowiedź:

Krawężnik nadaje się do ponownego wbudowania. W przypadku braków, krawężnik dostarczy zamawiający.

 

 1. Prosimy o udostępnienie brakujących Specyfikacji Technicznych D- 01.01.01b;  D - 01.02.04; D- 01.02.01; D-04.01.01; D - 04.02.01; D- 04.05.01; D- 04.04.02;     D- 04.03.01a; D - 03.02.01; D- 03.04.01

 

          Odpowiedź:

          Brakujące Specyfikacje Techniczne umieszczamy na stronie.

 

 1. Prosimy o informacje czy materiał z rozbiórek należy do Zamawiającego. Prosimy                            o określenie miejsca składowania.

 

          Odpowiedź:

          Należy kierować się SIWZ -  Informacje ogólne pkt.7.

 

 1. Prosimy o podanie dokładnych długości odcinków, na którym obowiązują poszczególne przekroje normalne.

 

          Odpowiedź:

Należy kierować się planami sytuacyjnymi i przedmiarem robót.

 

 1.  Prosimy o zamieszczenie brakującej dokumentacji: plan rozbiórek, opis techniczny, tabele wyrównań masą bitumiczną.

 

          Odpowiedź:

          Należy kierować się przedmiarem robót.

 

 1. Prosimy o wskazanie miejsca odtworzenia i odmulenia rowów. Podane są jedynie ilości                  w przedmiarze , nie są natomiast zaznaczone na planach sytuacyjnych.

 

          Odpowiedź:

          Miejsca zostaną wskazane przy przekazaniu placu budowy.

 

 1. Wykonawca wnosi o zmianę sposobu rozliczenia z ryczałtowego na kosztorysowy.                       Na podstawie zamieszczonej dokumentacji wykonawca nie może określić zakresu robót                     do wykonania, w związku z tym nie może wycenić wartości robót. Zgodnie z art. 29.1 PZP               „  Przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania                     i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty." Zamieszczona dokumentacja jest niekompletna i niejednoznaczna. Rysunki są niewyraźne, nie da się odczytać z nich zakresu robót. Nie zawierają one całego asortymentu robót przedstawionego w przedmiarze                   i kosztorysie. Jednocześnie przedmiar i kosztorys pozostają w sprzeczności ze stanem rzeczywistym ( określonym w trakcie wizji lokalnej).

 

          Odpowiedź:

          Zamawiający nie zgadza się na zmianę sposobu rozliczenia. Należy kierować się przedmiarem robót.

  

                                                                                                                                                                             Z poważaniem

                                                                                                                                                            Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                                               w Kościanie

          Załączniki:

    Brakujące SST                                                                                                                                                            mgr inż. Dariusz Korzeniowski