logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                                        Kościan, dnia 07 czerwca 2016 r.

 

ZDP.262.05.2016

 

 

 

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ NA PRZEBUDOWĘ DROGI POWIATOWEJ NR 3902P NA ODCINKU KOSZANOWO - STARE BOJANOWO.

 

 

1.      Z dokumentacji przetargowej jasno nie wynika, jakie rodzaje mieszanek mineralno - asfaltowych należy zastosować. Prosimy o jednoznaczne wskazanie typów mieszanek, jakie trzeba wbudować na poszczególne warstwy konstrukcyjne, z uwzględnieniem uziarnienia i kategorii ruchu drogi.

Odpowiedź:

Kategoria ruchu - KR 2.

Warstwa ścieralna z SMA8 50/70

Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W 50/70

Podbudowa z betonu asfaltowego AC 22 P 50/70

Warstwa ścieralna (ciąg pieszo-rowerowy) z betonu asfaltowego AC8S 80/70

Warstwa wiążąca (ciąg pieszo-rowerowy) z betonu asfaltowego AC11W 50/70

 

2.      Dotyczy poz. 20 przedmiaru robót. Prosimy o wskazanie lokalizacji rozbiórki ścieku trójkątnego o dł. 180 mb.

Odpowiedź:

Km 1+935,00 - 2+115,00

 

3.      Dotyczy poz. 22 przedmiaru robót. Czy do ułożenia ścieku ulicznego należy użyć materiału ( kostka betonowa gr.8 cm oraz betonowy ściek trójkątny) z rozbiórki czy też nowego?

Odpowiedź:

Do ułożenia ścieku ulicznego należy użyć nowej kostki betonowej gr. 8 cm.

 

4.      Czy istnieje możliwość zamknięcia przebudowywanej drogi i wyznaczenie objazdów na czas realizacji inwestycji lub przynajmniej na czas wykonywania robót bitumicznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zamknięcie drogi na czas układania warstwy ścieralnej.

 

 

                                                                                                                                                                        Z poważaniem

                                                                                                                                                          Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                                        w Kościanie

                                                                                                                                                              mgr inż. Dariusz Korzeniowski