logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                                       Kościan, dnia 27  lutego 2017 r.

 

ZDP.262.02.2017

 

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na  rozbudowę drogi powiatowej nr 3898P  na odcinku Słonin- Czempiń.

 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

 

 

  1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie remontowanego odcinka drogi?

 

Odpowiedź:

Zamawiający wyrazi zgodę na zamknięcie remontowanego odcinka drogi.

 

  1. Ad par 3 projektu umowy oraz zapisy SIWZ:

Zgodnie z Art. 150 znowelizowanej ustawy Pzp, Wykonawca ma prawo wnieść zabezpieczenie na okres 5 lat z zobowiązaniem do jego przedłużenia. W związku                   z tym, że okres realizacji inwestycji wraz z okresem rękojmi może przekraczać okres     5 lat, prosimy o dostosowanie powołanych powyżej zapisów SIWZ i wzoru umowy         do zapisów ustawy.

 

 Odpowiedź:

       Przyjęcie oraz zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie

             z przepisami art. 147 - 151 ustawy Prawo Zamówień Publicznych co jest zawarte

             w § 3  pkt.2 projektu umowy.

 

  1. Ad. par 8 ust 4

W związku z zapisami Art. 143 b ust. 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych, prosimy o określenie kwoty, np. 20.000 zł, od której będzie zachodził obowiązek przedkładania do Zamawiającego kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy i usługi.

Obecne zapisy w umowie spowodują, że Wykonawca będzie miał obowiązek zawierania umów podwykonawczych (i przedkładania kopii ich wszystkich                         do Zamawiającego) nawet za dostawy i usługi o niskiej wartości, co spowoduje konieczność przedłożenia do Zamawiającego kopii nawet do kilkunastu umów                     (co z kolei powoduje niepotrzebny rozrost ilości obowiązków formalnych zarówno               po stronie Wykonawcy i Zamawiającego).

Zmiana taka byłaby zgodna z Ustawą Prawo zamówień publicznych i znacznie ułatwiłaby współpracę przy realizacji inwestycji.

 

Odpowiedź:

Regulacje z podwykonawcami określone zostały szczegółowo w pkt. XV SIWZ, która stanowi integralną część umowy i jest dla obu stron wiążąca.

 

  1. Ad par 8 ust. 6c) projekt umowy:

Prosimy o wprowadzenie zmiany, aby „pisemne dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom zgodnie                z zawartymi umowami", Wykonawca był zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed terminem zapłaty przez Zamawiającego (np. 3 dni przed planowaną zapłatą) faktury Wykonawcy, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego.

 

Zgodnie z prawem podatkowym, podstawą do wystawienia faktury za roboty budowlane jest wykonanie i odbiór tych robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej. Brak rozliczeń z Podwykonawcami nie może uniemożliwiać wystawienia przez Wykonawcę faktury, do czego jest on zgodnie z ustawą zobowiązany w ciągu 30 dni.

Poza tym, w razie nie wprowadzenia przez Zamawiającego wnioskowanej zmiany, czas od momentu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego, do momentu przedłożenia faktury końcowej Zamawiającemu przez Wykonawcę uległby znacznemu wydłużeniu.

Nadmieniamy też, że Wykonawca ma świadomość, że Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy w przypadku nie dostarczenia potwierdzenia od Podwykonawcy o zapłacie, dlatego Wykonawca zawsze dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej taki dokument dostarczyć Zamawiającemu.

 

Odpowiedź:

 

            Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

  1. Ad par 11 ust. 5c) i ust. 6 projekt umowy:

Wnosimy o usunięcie ust. 5 c) zwrotu: "jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło                       z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada"  i ust. 6 zwrotu: "z przyczyn,                   za które Wykonawca nie odpowiada"

"z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada"

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie              z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

 

Odpowiedź:

 

           Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

 

                                                                                                                                                                      Z poważaniem

                                                                                                                                               Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

                                                                                                                                                               mgr inż. Dariusz Korzeniowski