logo
ucho   logo bip

kościan, dnia 30 maja 2019 r.

ZDP.262.04.2019.MBJ

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na: Przebudowę drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 ( Czacz)

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 1:

Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki do nawierzchni asfaltowych z włókna szklanego o wytrzymałości 100kN/m?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie siatki do nawierzchni asfaltowych z włókna szklanego, ale o właściwościach nie gorszych niż stalowe.

 

Pytanie 2:

Kosztorys zawiera oczyszczenie i skropienie tylko pod warstwę ścieralną. Czy zamawiający zakłada układanie podbudowy i warstwy wiążącej bez oczyszczania i skropienia?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający zakłada układanie podbudowy i warstwy wiążącej z oczyszczeniem                            i skropieniem.

 

Pytanie 3:

Prosimy o podanie parametrów zderzeniowych barier sprężystych.

Odpowiedź na Pytanie 3:

Poziom intensywności zderzenia – A

Poziom powstrzymywania – N2

Szerokość pracująca – W5

 

Pytanie 4:

Czy w ramach zadania Zamawiający zakłada odtworzenie punktów granicznych wraz                       z wkopaniem słupków „ Pas drogowy”? Prosimy o podanie częstotliwości montowanych słupków.

Odpowiedź na Pytanie 4:

Należy kierować się SST, przedmiarami robót i wizją lokalną.

 

Pytanie 5:

Prosimy o załączenie rysunków wykonawczych dla zakresu mostowego ( zbrojenia płyty pomostu i belki podporęczowej oraz rysunku dylatacji).

Odpowiedź na Pytanie 5:

Należy kierować się SST, przedmiarami robót i wizją lokalną.

 

Pytanie 6:

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu twardolanego na beton asfaltowy?

 

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający dopuszcza zmianę asfaltu twardolanego na SMA.

 

Pytanie 7:

 

Dot. §III pkt. XI SIWZ (str. 11), pkt. 8 formularza ofertowego oraz Załącznika nr 1 do SIWZ

 

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wymaga podania nazw podwykonawców niebędących podmiotami, na których zasoby powołuje się Wykonawca.

 

Zgodnie z pkt. XI SIWZ: Wykonawca w swojej ofercie (…) podaje nazwy firm, które będą podwykonawcami, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu.

 

Z kolei w pkt. 8 Formularza ofertowego Zamawiający wymaga, aby Wykonawca oświadczył, jakim podwykonawcom powierzy część zamówienia:

 

Oświadczamy, że przy realizacji zadania zamierzamy/nie zamierzamy* (niepotrzebne skreślić) część zamówienia dotyczącą : ……………..        

powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom: ………….

 

Ponadto w załączniku nr 1 Zamawiający również wymaga podania nazwy podwykonawcy:

 

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA

 

Oświadczam, że w stosunku do następującego/ych podmiotu/tów, będącego/ych podwykonawcą/ami: ……….. (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG), nie zachodzą podstawy wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia.

Zgodnie z ugruntowaną już linią orzeczniczą, wykonawca nie jest zobligowany do podania firm podwykonawców już na etapie składania oferty, a brak podania w ofercie nazw podwykonawców (nawet jeżeli zamawiający tego wymagał) nie jest zagrożone sankcją w postaci odrzucenia oferty (tak między innymi KIO 192/17, KIO 234/17, KIO 1925/17, czy KIO 2230/17).

Podobne stanowisko zajmuje również Urząd Zamówień publicznych w opinii prawnej w sprawie obowiązku wskazania nazw firm podwykonawców w ofercie wykonawcy (Informator UZP nr 4/2017), gdzie UZP wskazuje, iż Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp, nie określa zasad wypełnienia powyższego żądania [tj. wskazania nazw podwykonawców] ani nie wskazuje granicy czasowej, w której przedmiotowy wymóg musi zostać przez wykonawcę zrealizowany.”  Co więcejPrzepis art. 96 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp wskazuje również, iż identyfikacja podwykonawcy (ujawnienie nazwy podwykonawcy przez wykonawcę zamówienia) może nastąpić zasadniczo na każdym etapie prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Tym samym, niepodanie przez wykonawców informacji, o których mowa w art. 36b ust. 1 ustawy Pzp tj. nazw firm podwykonawców wraz ze składaną ofertą nie może skutkować negatywnymi konsekwencjami, w tym w szczególności odrzuceniem takich ofert”.

 

W związku z powyższym wnosimy o doprecyzowanie, iż Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, o ile nazwy firm podwykonawców są znane na etapie składania ofert.

Odpowiedź na Pytanie 7:

Należy się kierować art. 36b pkt.1 i 1a Prawo Zamówień Publicznych.

 

Pytanie 8:

Ze względu na profil istniejącej drogi a także przewidziane frezowanie, mając na uwadze wymagania dla podłoża przy zastosowaniu geosiatek. Czy Zamawiający dopuszcza ułożenie geosiatką między warstwą wyrównawczą a warstwą ścieralną.

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający dopuszcza ułożenie geosiatki między warstwą wyrównawczą a warstwą ścieralną.

 

Pytanie 9:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie remontowanej drogi?

Odpowiedź na Pytanie 9:

Tak, odcinkami.

 

Pytanie 10:

Prosimy o podanie okresu gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe.    Wykonawca proponuje okres gwarancji na 24 miesiące ze względu na małą trwałość w tej technologii.

Odpowiedź na Pytanie 10:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe jest taki sam jak na roboty budowlane oraz jest jednym z kryteriów oceny. Minimalny okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający to 36 miesięcy.

 

Pytanie 11:

Dot. Projektu umowy par.5 umowy zapisów dopuszczających zmianę umowy w przypadku:

Wykonania robót zamiennych oraz robót dodatkowych w zakresie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy. Wnosimy o wskazanie w treści umowy, że za wykonanie robót zamiennych, robót dodatkowych, należne jest Wykonawcy dodatkowe wynagrodzenie;                   w przypadku gdy wykonanie robót zamiennych, robót dodatkowych będzie powodować wzrost kosztów zamówienia.

Ponadto wnosimy o uwzględnienie w par.5 umowy zapisów dotyczących zmiany umowy                 w przypadku:

- wystąpienie konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych, zabezpieczenia i usunięcia niewypałów bądź wystąpienie konieczności przeprowadzenia czynności wynikających z przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, których Wykonawca nie mógł przewidzieć na podstawie dokumentacji przetargowej o okres uzasadniony niemożliwością wykonywania prac/wydłużeniem wykonywania prac w związku z zaistnieniem tych okoliczności,

- wprowadzenia zmian technicznych i technologicznych w realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedź na Pytanie 11:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

 

 

 

 

Pytanie 12:

Dotyczy D.04.07.01a. W kosztorysie wskazano wykonanie warstwy podbudowy z AC22P, 50/70. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno – asfaltowej zaprojektowanej dla wyższej kategorii ruchu niż wskazano w opisie technicznym tj z AC22P, 35/50, KR3-4?

Odpowiedź na Pytanie 12:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno asfaltowej AC22P 35/50 dla KR3-4 w warstwie podbudowy.

 

Pytanie 13:

Dotyczy D.05.03.12. Przedstawione w ST wymagania dla asfaltu lanego są oparte o normę PN-S-96025:2000. Norma ta ma status normy wycofanej. Prosimy o uaktalnienie treści SST lub wyrażenie zgody na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych zawartych w WT1 i WT2 z 2014. Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniami nr 46 i 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Proponowana zmiana pozwoli na wystawienie oznakowania CE na wyprodukowaną mieszankę, co jest wymogiem prawa budowlanego.

Odpowiedź na Pytanie 13:

Wyrażamy zgodę na zastosowanie zapisów z zakresu wymagań jakościowych dla asfaltu  lanego zawartych w WT1 i WT2 z 2014 r.

 

Pytanie 14:

Prosimy o podanie istniejącej konstrukcji nawierzchni drogi powiatowej 3584P.                           Odpowiedź na Pytanie 14:                                                                                                             Należy się kierować przedmiarem robót i wizją lokalną.

Pytanie 15:

Dla odcinka 0+000,00 - 2+538,50 Zamawiający wymaga frezowania istniejącej nawierzchni na całości, tj. około 6 900 m2 (2538m x około 2,75m).

 

Jeżeli tak, to czy powierzchnia w pozycji nr 11 jest prawidłowa? Prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź na Pytanie 15:

Należy się kierować przedmiarem robót.

 

Pytanie 16:

Dla odcinka 2+538,50 – 3+088,00 Zamawiający wymaga frezowania istniejącej nawierzchni na całości, tj. około 2 400 m2.

Jeżeli tak, to czy powierzchnia w pozycji nr 28 kosztorysu jest prawidłowa? Prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź na Pytanie 16:

Należy się kierować przedmiarem robót.

 

Pytanie 17:

Dla odcinka 3+088,00 – 5+944,00 Zamawiający wymaga frezowania istniejącej nawierzchni na całości, tj. około 14 000 m2 (2 856m x 5m szerokości – jak wynika z przekrojów typowych).

Jeżeli tak, to czy powierzchnia w pozycji nr 11 jest prawidłowa? Prosimy o wyjaśnienie.

 

Odpowiedź na Pytanie 17:

Należy się kierować przedmiarem robót.

 

Pytanie 18:

Prosimy o podanie grubości warstwy wyrównawczej dla pozycji jak niżej:

 

 

 

Odpowiedź na Pytanie 18:

Średnia grubość wyrównania to 3 cm, należy się kierować przedmiarem robót.

 

Pytanie 19:

Prosimy o wyjaśnienie z jakiego materiału należy przyjąć warstwę ścieralną dla odcinka 2+538,50 – 3+088. Na przekrojach typowych zaprojektowano warstwy jak niżej:

 

Natomiast w kosztorysie dotyczącym tego odcinka założono warstwę ścieralną z SMA:

 

Oprócz rodzaju warstwy, prosimy o podanie również jej grubości – 5cm czy 4cm?

Odpowiedź na Pytanie 19:

Należy się kierować przedmiarem robót. Warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm.

 

Pytanie 20:

Proszę o wyjaśnienie, dla jakich odcinków należy przyjąć warstwy jak niżej (kosztorys dla 3+088 – 5+944):

 

skoro dla tego odcinka na przekrojach typowych założono konstrukcje nawierzchni:

 

Odpowiedź na Pytanie 20:

Pozycje nr 12-16 w kosztorysie ofertowym „Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 (Czacz)” dotyczą wymiany podbudowy w miejscach wskazanych przez Inwestora. Należy się kierować przedmiarem robót

 

Pytanie 21:

Prosimy o informację, czy ostatnie warstwy – grunt stabilizowany oraz warstwa odsączająca należy wycenić jako niedociągnięte do skarp, jak wskazują na to przekroje normalne?   Odpowiedź na Pytanie 21:

Należy się kierować przedmiarem robót

 

Pytanie 22:

Czy w objętość nasypów (kosztoryy) odpowiednio wliczono zasypkę pod poboczami? Brakuje takiej pozycji w kosztorysach.                                                                                                  Odpowiedź na Pytanie 22:                                                                                                             Należy się kierować przedmiarem robót

Pytanie 23:

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku  rozbieżności względem STWiORB część rysunkowa jest nadrzędna?                                                                                                          Odpowiedź na Pytanie 23:

Należy się kierować przedmiarem robót.

 

Pytanie 24:

Czy objętości wykopu ((kosztorysy) uwzględniono roboty wykończeniowe – humusowanie skarp grubości 10 cm? Np. czy dla przekrojów wykopowych dodano wartość zahumusowania, a w objętość nasypu prawidłowo nie wliczono tej wartości?

Odpowiedź na Pytanie 24:

Należy się kierować przedmiarem robót.

 

 

Pytanie 25:

Prosimy o informację, czy w miejscach, gdzie poszerzamy istniejący nasyp, należy założyć schodkowanie skarp? Czy ujęto to rozwiązanie w objętości nasypów (kosztorysy). Jeżeli tak, prosimy o dostarczenie odpowiednich rysunków pokazujących sposób, w jaki należy połączyć istniejący nasyp z projektowanym. Na rysunkach typowych brak informacji, w jaki sposób przebiega istniejący teren.                                                                                                         Odpowiedź na Pytanie 25:

Należy się kierować przedmiarem robót oraz SST.

 

Pytanie 26:

Kto będzie właścicielem materiałów pochodzących z rozbiórek? Czy Zamawiający wskaże miejsce składowania materiałów z rozbiórki dróg, chodników, ogrodzeń, itp., czy może Wykonawca jest zobowiązany do zagospodarowania tych materiałów?                                  Odpowiedź na Pytanie 26:

Należy się kierować Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia ( pkt.7 Informacje Ogólne)

 

Pytanie 27:

Prosimy o wskazanie numerów działek, do których mają być wykonane zjazdy.

Odpowiedź na Pytanie 27:

Należy się kierować przedmiarem robót i dokumentacją projektową.

 

Pytanie 28:

Czy na odcinku,  na którym nasyp jest rozbierany, a następnie odbudowywany należy zastosować Górną Warstwę Nasypu o grubości 0,50m? Jeżeli tak, to czy warstwa odsączająca oraz grunt stabilizowany mają zawierać się w grubości GWN?

Odpowiedź na Pytanie 28:

Należy się kierować przedmiarem robót.

 

Pytanie 29:

 

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy obejmujący remont obiektu mostowego.

Odpowiedź na Pytanie 29:

Należy kierować się SST, przedmiarami robót i wizją lokalną.

 

Pytanie 30:

Wykonawca zwraca się o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o projekt wykonawczy przepustów skrzynkowych.

 

Odpowiedź na Pytanie 30:

Należy kierować się SST, przedmiarami robót i wizją lokalną.

 

Pytanie 31:

Prosimy o udostępnienie dokumentacji geologicznej/profilu geologiczno-inżynierskiego

Odpowiedź na Pytanie 31:

Należy kierować się SST, przedmiarami robót i wizją lokalną.

 

Pytanie 32:

Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku natrafienia na słabe warunki gruntowo-wodne, które wymagałyby zastosowania dodatkowych wzmocnień, roboty te będą rozliczane jako roboty dodatkowe .

Odpowiedź na Pytanie 32:

Nie potwierdzamy.

 

Pytanie 33:

 

W pliku sst2 specyfikacja D.04.04.02 (podbudowy z kruszywa łamanego) w kilku punktach odnosi się do specyfikacji D.04.04.00, której nie ma dołączonej do procedury przetargowej. Prosimy o dołączenie brakującej specyfikacji. Poniżej wycinek ze specyfikacji z przykładem:

 

 

Odpowiedź na Pytanie 33:

Prosimy się kierować Specyfikacją D.04.04.00 Podbudowa z kruszyw. Wymagania Ogólne, którą zamieszczamy w załączeniu.       

 

Pytanie 34:

 

Prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia poprzez ustosunkowanie się do następujących zagadnień dotyczących załącznika do SIWZ – wzoru umowy.

 

 

 

Lp.

Dotyczy:

Pytanie:

1.

§ 2 ust. 2 lit. e.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez enumeratywne wyliczenie dokumentów koniecznych do odbioru robót. Aktualne brzmienie poprzez użycie sformułowań „pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru robót” oraz „w szczególności” rodzi wątpliwości w zakresie katalogu żądanych dokumentów.

2.

§ 2 ust. 2 lit. g.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „utrzymanie ładu i porządku na terenie budowy, a po zakończeniu robót usunięcie poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza dostarczonego przez Wykonawcę, oraz pozostawienie całego terenu budowy i robót uporządkowanego i nadającego się do użytkowania”.

3.

§ 2 ust. 2 lit. i.

Wnosimy o nadanie postanowieniu nowego brzmienia: w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy robót, ich części bądź majątku Zamawiającego – naprawienia ich i doprowadzenia do stanu poprzedniego”. Wykonawca odpowiada za szkody przez niego zawinione. Nie może ponosić odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia, również tego wynikające z przyczyn od niego niezależnych.

4.

§ 2 ust. 2 lit. j.

Wnosimy o nadanie postanowieniu nowego brzmienia: strzeżenie mienia dostarczonego przez Wykonawcę lub powierzonego Wykonawcy przez Zamawiającego a znajdującego się na terenie budowy w terminie od daty przyjęcia terenu budowy do daty przekazania przedmiotu umowy do eksploatacji”.  Wykonawca nie może odpowiadać za ochronę wszelkiego mienia znajdującego się na placu budowy.

5.

§ 2 ust. 3

Wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe z jego winy szkody na rzecz osób trzecich, wynikłe na terenie budowy i związane z prowadzonymi robotami, powstałe w trakcie realizacji zadania licząc od dnia przekazania placu budowy do odbioru końcowego robót”. Propozycja doprecyzowania zapisu, tak aby nie było wątpliwości, że Wykonawca odpowiada za zawinione działania.

6.

§ 2 ust. 4

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca umożliwi wstęp na teren budowy: pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą – „Prawo budowlane”, udostępni im dane i informacje wymagane tą ustawą oraz innym pracownikom, których Zamawiający wskaże i upoważni  w okresie realizacji zadania”.

7.

§ 4 ust. 1

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w zakresie terminu zawiadomienia Wykonawcy o odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Wnosimy zatem o nadanie postanowieniu nowego brzmienia: „Zamawiający wyznaczy termin i rozpocznie odbiór końcowy przedmiotu umowy w ciągu 14 dni od daty zawiadomienia go o zakończeniu robót wykonanych zgodnie z § 1 umowy i osiągnięcia gotowości do odbioru, zawiadamiając o tym Wykonawcę pisemnie na 7 dni przed rozpoczęciem odbioru”.

8.

§ 4 ust. 10

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Zamawiający wyznaczy datę pogwarancyjnego odbioru robót przed upływem terminu rękojmi i gwarancji i poinformuje o tym Wykonawcę na piśmie”.

9.

§ 5 ust. 9

Wnosimy o doprecyzowanie tego postanowienia – termin rozpoczęcia robót powinien być skonkretyzowany.

10.

§ 5 ust. 10

Wnosimy o określenie terminu wykonania umowy liczbą miesięcy liczoną od dnia przekazania Wykonawcy terenu budowy. Określenie tego terminu konkretną datą (tak jak przyjęto we wzorze umowy), może spowodować szereg problemów dla obu stron umowy (włącznie z niemożliwością świadczenia) w razie opóźnienia terminu zawarcia umowy spowodowanego przewłoką postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11.

§ 6 ust. 3

Wnosimy o zmianę zapisu w części o brzmieniu: „Za datę zapłaty uważać się będzie datę polecenia przelewu pieniędzy z rachunku Zamawiającego” na nowe, zgodne z przepisami ustawy Prawo bankowe, brzmienie: „Za datę zapłaty uważać się będzie dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy” . Obecna treść ww. jednostki redakcyjnej jest niezgodna z przepisami prawa i orzecznictwem sądów (por. np. wyrok Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 12 lipca 1996 r. (II CRN 79/96).

12.

§ 7 ust. 1 i 2

Wnosimy o zmianę zapisów poprzez sformułowanie, iż podstawą obliczenia wysokości wskazanych tam kar umownych będzie wynagrodzenie umowne netto. Zgodnie  z art.. 32 ust. 1  ustawy Prawo zamówień publicznych: Podstawą ustalenia wartości zamówienia jest całkowite szacunkowe wynagrodzenie wykonawcy, bez podatku od towarów i usług, ustalone przez zamawiającego
z należytą starannością”.

13.

§ 7 ust. 1 lit. a. i b.

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej z 0,2 % wynagrodzenia umownego brutto na 0,02 % wynagrodzenia umownego netto.

14.

§ 7 ust. 1 lit. d.

Wnosimy o wykreślenie zapisów. Karę umowną można zastrzec jedynie na wypadek niespełnienia świadczenia niepieniężnego i w tym zakresie przepisy o karze umownej mają charakter bezwzględnie obowiązujący. W świetle art. 483 k.c. nie można mianem kary umownej określać klauzuli zastrzegającej obowiązek zapłaty sumy pieniężnej na wypadek naruszenia zobowiązania pieniężnego.

15.

§ 7 ust. 1 lit. e.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu oraz zmianę wysokości kary umownej. Wnosimy zatem o nadanie postanowieniu nowego brzmienia: „w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy przypadek”.
Obecna wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wagi naruszenia.

16.

§ 7 ust. 1 lit. f.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu oraz zmianę wysokości kary umownej. Wnosimy zatem o nadanie postanowieniu nowego brzmienia: „w przypadku nieprzedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy przypadek”. Obecna wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wagi naruszenia.

17.

§ 7 ust. 1 lit. g.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu oraz zmianę wysokości kary umownej. Wnosimy zatem o nadanie postanowieniu nowego brzmienia: „w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty 0,1 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 6 ust. 1 umowy za każdy przypadek”.

Obecna wysokość kary umownej jest nieproporcjonalna do wagi naruszenia.

18.

§ 7 ust. 2

Wnosimy o zmianę zapisu i nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca zapłaci kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn od niego zależnych – w wysokości 10 % wartości prac pozostałych do wykonania, objętych zamówieniem”. Wykonawca nie powinien ponosić odpowiedzialności za kwestie od niego niezależne.

19.

§ 7 ust. 1a

Wnosimy o dodanie po § 7 ust. 1 umowy, ust. 1a w brzmieniu: „Zamawiający płaci Wykonawcy następujące kary umowne:

  1. a.      w przypadku odstąpienia Wykonawcy lub Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% Wynagrodzenia netto
  2. b.      za zwłokę w odbiorze robót lub ich części w ramach rozliczenia częściowego lub końcowego w wysokości 0,01% Wynagrodzenia netto za każdy dzień zwłoki.

Proponowany zapis ma na celu zachowanie równowagi kontraktowej stron.

20.

§ 7 ust. 4

Wnosimy o zmianę postanowienia poprzez dodanie na jego końcu zapisu w brzmieniu: Warunkiem naliczenia kary umownej jest uprzednie wezwanie Wykonawcy do zaprzestania naruszeń w dodatkowym terminie, który bezskutecznie upłynął”.

21.

§ 8 ust. 4

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu poświadczonej za zgodność                          z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian w terminie 7 dni od daty ich zawarcia”. Doprecyzowanie zapisu w myśl art. 143b ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

22.

§ 8 ust. 6 lit. c.

Wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: razem z fakturami wykonawca przedłoży Zamawiającemu pisemne dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zgodnie                   z zawartymi umowami (dowodem takim będzie oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o otrzymaniu zapłaty za wykonane roboty lub usługi lub dowód uznania rachunku podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy – potwierdzenie dokonania operacji)”. W aktualnym brzmieniu zapis jest sprzeczny z wymaganiami stawianymi w myśl § 8 ust. 6 lit. b.

23.

§ 9 ust. 1

Wnosimy o zmianę zapisu. Zgodnie z art. 647 kodeksu cywilnego obowiązkiem inwestora jest odebranie obiektu i zapłata wynagrodzenia. Przepis ten nie warunkuje aktualizacji obowiązku dokonania odbioru od braku wad. Potwierdza to orzecznictwa a przede wszystkim wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 marca 2013 roku III CSK 476/12 zgodnie z którym: "W sytuacji gdy wykonawca zgłosił zakończenie robót budowlanych wykonanych zgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej zamawiający jest zobowiązany do ich odbioru (art. 647 k.c.). W protokole z tej czynności stanowiącym pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń stron, niezbędne jest zawarcie ustaleń co do jakości wykonanych robót, w tym ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad z terminami ich usunięcia lub oświadczeniem inwestora o wyborze innego uprawnienia przysługującego mu z tytułu odpowiedzialności wykonawcy za wady ujawnione przy odbiorze. Odmowa odbioru będzie uzasadniona jedynie w przypadku, gdy przedmiot zamówienia będzie mógł być kwalifikowany jako wykonany niezgodnie z projektem i zasadami wiedzy technicznej lub wady będą na tyle istotne, że obiekt nie będzie się nadawał do użytkowania”. Z powyższego wynika, że wykonanie przedmiotu umowy ma miejsce w chwili gdy przedmiotowy obiekt jest zgodny z projektem i zasadami wiedzy technicznej a wady w nim dostrzeżone nie uniemożliwiają użytkowania. Innymi słowy istnienie wad w obiekcie nie może być powodem odmowy odbioru robót. Inwestor posiada stosowne uprawnienia umowne i ustawowe (rękojmia, gwarancja a także zabezpieczenie usunięcia wad) aby skutecznie egzekwować wyeliminowanie wad. W obecnym brzmieniu § 9 ust. 1wzoru umowy jest niezgodny z powszechnie obowiązującym prawem.

24.

§ 10 ust. 1

Wnosimy zmianę zapisu w następujący sposób: „Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający, może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy na piśmie do usunięcia wad w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania, który to termin bezskutecznie upłynął. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy”.

25.

§ 11 ust. 1

Wnosimy o zmianę zapisu w części dotyczącej terminu na odstąpienie przez Zamawiającego od umowy. Proponujemy nowe brzmienie: Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli wykonawca: (…)”.

26.

§ 11 ust. 1 lit. a.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w zakresie terminu wezwania Wykonawcy.
W aktualnym brzmieniu termin ten jest niedookreślony i pozwala Zamawiającemu na dużą dowolność. Wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego pod rygorem nieważności wezwania wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, nie zadośćuczyni żądaniu zamawiającego”.

27.

§ 11 ust. 1 lit. b.

Wnosimy o zmianę terminów wskazanych przez Zamawiającego w następujący sposób: bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania zamawiającego nie podjął ich w okresie 5 dni roboczych od dnia doręczenia wykonawcy dodatkowego wezwania”.

28.

§ 11 ust. 1 lit. c.

Wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy, jej części bez zgody zamawiającego, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do wyjaśnień w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania”.

29.

§ 11 ust. 1 lit. d.

Wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z zakresem określonym w SIWZ, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, który to termin bezskutecznie upłynął”.

30.

§ 11 ust. 2 lit. b.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową, pod warunkiem uprzedniego pisemnego pod rygorem nieważności wezwania Wykonawcy do usunięcia naruszeń
w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania, który to termin bezskutecznie upłynął”.

31.

§ 11 ust. 2 lit. c.

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu w następujący sposób: „w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie całego majątku Wykonawcy lub jego znacznej części”.

32.

§ 11 ust. 3

Wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od daty otrzymania od Zamawiającego zawiadomienia o zaistnieniu uprzednio nie przewidzianych okoliczności, z powodu których Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy”.

33.

§ 12 ust. 2

Wnosimy o doprecyzowanie zapisu poprzez usunięcie sformułowania „w szczególności”. Kwestie podlegające ubezpieczeniu winny być wskazane enumeratywnie, tak aby Wykonawca miał pewność, w jakim zakresie winien być ubezpieczony i jakie koszty z tego tytułu poniesie.

34.

§ 13 ust. 3

Wnosimy o zmianę zapisu w następujący sposób: „Wszelkie spory mogące wynikać w związku z realizacją niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Powoda”.

 

Odpowiedź na Pytanie 34:

 

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

 

Z poważaniem

 

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

 Załącznik 1