logo
ucho   logo bip

kościan, dnia 13 czerwca 2019 r.

ZDP.262.05.2019.MBJ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego

na: Przebudowę drogi powiatowej nr 3917P na odcinku Wyskoć Mała – Wyskoć – droga powiatowa nr 3899P ( Turew).

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 1:

Opis do projektu kanalizacji deszczowej w pkt.3 „ Przyjęte rozwiązania projektowe” podaje, że kolizje z istniejącym uzbrojeniem tj. kanalizacją sanitarną lub wodociągiem należy usunąć zgodnie z dołączonym schematem dla przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej. Dokumentacja nie zawiera takiego schematu. Czy w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót objętych postępowaniem przetargowym Zamawiający udostępni oferentom tenże schemat?

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający zamieszcza schematy w załączeniu.

Pytanie 2:

Rys.nr 5 „ Kanalizacja deszczowa profil podłużny kanalizacji” pokazuje, że w przęśle między studniami D30 i D31 oraz D32 i D33 występują dwie kolizje z gazociągiem. Czy w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót objętych postępowaniem przetargowym Zamawiający uzupełni dokumentację o rozwiązanie kolizji gazowych?

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający zakłada brak kolizji.

Pytanie 3:

Czy Zamawiający posiada uzgodnienia z gestorem sieci gazowych dotyczące usunięcia kolizji gazowych i czy w celu umożliwienia prawidłowej wyceny robót objętych postępowaniem przetargowym udostępni je oferentom?

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający posiada protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej.

Pytanie 4:

W kosztorysie wskazano wykonanie warstwy podbudowy z AC22P, 50/70. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki mineralno – asfaltowej zaprojektowanej dla wyższej kategorii ruchu niż wskazano w opisie technicznym tj. z AC22P, 35/50, KR3-4?

Odpowiedź na Pytanie 4:

Tak.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie przebudowywanej drogi?

Odpowiedź na Pytanie 5:

Tak ale odcinkami.

Pytanie 6:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na całkowite zamknięcie przebudowywanej drogi na czas wykonywania robót bitumicznych?

Odpowiedź na Pytanie 6:

Tak.

                                                                                                                                         Z poważaniem

                                                                                                    Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

                                                                                                                     mgr inż. Dariusz Korzeniowski

 

Załącznik:

Załącznik: