logo
ucho   logo bip
 

 kościan, dnia 23 stycznia 2018 r.

ZDP.262.01.2018

 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego ,,Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)’’ 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków technicznych.

 

Pytanie 1:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę obejmujące cały zakres robót przedmiotowego zadania. Prosimy o załączenie skanu pozwolenia na budowę na stronie Zamawiającego.

 

Odpowiedź na Pytanie 1:

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie robót budowlanych. Skany w załączeniu.

 

Pytanie 2:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada prawo dysponowania do nieruchomości na potrzeby realizacji całego zakresu przedmiotowego zadania.

 

Odpowiedź na Pytanie 2:

Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania do nieruchomości na potrzeby realizacji całego zakresu przedmiotowego zadania.

 

Pytanie 3:

Prosimy o wykreślenie z pkt. III 3. SIWZ zapisu ,, Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży zamawiającemu kserokopie zanonimizowanych umów o pracę (pozbawionych danych osobowych pracowników, tj. w szczególności imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedłożenie zanonimizowanych umów w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.”

 

Zamawiający może dokonywać kontroli i wymagać dowodów w w/w formie w momencie wykonywania już prac przez danych pracowników, co nie ma miejsca w dniu podpisania umowy.

Od podpisania umowy jest jeszcze czas na przekazanie placu budowy i w tym momencie rozpoczynają się niektóre roboty budowlane.

Nie ma żadnego uzasadnienia przedkładania kopii umów o pracę pracowników biorących udział w realizacji zadania już na dzień podpisania umowy. Należy nadmienić, że spotykamy się po raz pierwszy z takim wymaganiem wpisanym w SIWZ przez Zamawiającego.

Zamawiający może żądać wg art. 29 ust. 3a zatrudnienia na umowę o pracę pracowników, których obowiązki  polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy i zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności:

- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp;

- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;

- rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

                                                                                                     

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisu na: ,, Wykonawca w trakcie realizacji zadania, na żądanie Zamawiającego, przedłoży oświadczenie, że pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, kiedy jest to wymagane zgodnie z art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.’’

 

Odpowiedź na Pytanie 3:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 4:

Prosimy o dopisanie sformułowania w pkt. III 3. SIWZ ,,…były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę, jeśli ich obowiązki  polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu na etapie składania ofert będzie oświadczenie złożone przez Wykonawcę (oświadczenie znajduje się na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).

 

Odpowiedź na Pytanie 4:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 5:

Prosimy o wykreślenie pkt. XV 4. Z SIWZ.

 

Odpowiedź na Pytanie 5:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 6:

Prosimy o dopisanie w pkt. XVI 3. SIWZ sformułowania ,,… 3.      Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia,  mogą wynikać z przedłużającej się procedury przetargowej, przedłużającej się procedury uzyskania zezwoleń, uzgodnień, konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych, jeżeli wystąpią okoliczności,…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 6:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 7:

Prosimy o dopisanie w pkt. XVI 7. SIWZ sformułowania ,,… 7.      Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia wynikające z przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisów szczególnych

 

Odpowiedź na Pytanie 7:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 8:

Prosimy o dodanie do pkt. XVI SIWZ pkt. 9 o brzmieniu: ,,Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia wynikające ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych: wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie procedury przetargowej; konieczności zastosowania rozwiązań innych niż projektowe;

 

Odpowiedź na Pytanie 8:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 9:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca podaje w formularzu ofertowym nazwy podwykonawców, jeżeli są znane, co jest zgodne z PZP. W przeciwnym wypadku pole z nawą podwykonawcy pozostawia bez wypełnienia.

 

Odpowiedź na Pytanie 9:

Zamawiający potwierdza, że, Wykonawca podaje w formularzu ofertowym nazwy podwykonawców, jeżeli są znane w przeciwnym wypadku pole z nawą podwykonawcy pozostawia bez wypełnienia.

 

Pytanie 10:

Prosimy o dopisanie w par. 1 ust. 5 umowy sformułowania ,,… 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca zobowiązuje się przy realizacji zadania  do zatrudnienia pracowników , jeśli ich obowiązki  polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas zastępstwa…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 10:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 11:

Proszę o sprecyzowanie w par. 2 ust. 1 pkt. a. czasu w ilościach dni na przekazanie terenu budowy.

 

Odpowiedź na Pytanie 11:

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, po zgłoszeniu Zamawiającemu gotowość do odbioru placu budowy w formie pisemnej (zgodnie z  § 5 ust. 8 projektu umowy)

 

Pytanie 12:

Proszę o dodanie do par. 2 ust. 1 zapisów: d. przekazanie prawomocnego pozwolenia na budowę e. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót

 

Odpowiedź na Pytanie 12:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 13:

Prosimy o dopisanie do par. 2 ust. 3 umowy sformułowania ,,… 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody na rzecz osób trzecich, związane   z prowadzonymi robotami, wynikłe z winy Wykonawcy...’’

 

Odpowiedź na Pytanie 13:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 14:

Prosimy o dopisanie do par. 5 ust. 4 umowy sformułowania ,,… Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia,  mogą wynikać z przedłużającej się procedury przetargowej, przedłużającej się procedury uzyskania zezwoleń, uzgodnień, konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych, jeżeli wystąpią okoliczności,…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 14:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 15:

Prosimy o dopisanie do par. 5 ust. 7 umowy sformułowania ,,… Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia wynikające z przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisów szczególnych

 

Odpowiedź na Pytanie 15:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 16:

Prosimy o dopisanie do par. 6 ust. 1 umowy sformułowania ,,… Cena ta jest ceną ostateczną, która zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji opisanych w par. 5 umowy i art. 144 PZP…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 16:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 17:

Prosimy o dopisanie w par. 8 ust. 6 pkt. c. umowy sformułowania ,, … dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 17:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 18:

Prosimy o dopisanie w par. 8 ust. 6 pkt. d. umowy sformułowania ,,… d.  w razie nie przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wymagalnego wykonawcom lub dalszym podwykonawcom…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 18:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 19:

Prosimy o dopisanie w par. 8 ust. 6 pkt. e. umowy sformułowania ,,… e.  w razie nie przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, niedostarczenia cesji wierzytelności wartość faktur za wykonane prace zostanie potrącona…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 19:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 20:

Prosimy o dopisanie w par. 9 ust. 1 umowy sformułowania ,,… Jeżeli wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

 

Odpowiedź na Pytanie 20:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 21:

Prosimy o dopisanie w par. 10 ust. 5 umowy sformułowania ,,… Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający po ponownym wezwaniu, może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

 

Odpowiedź na Pytanie 21:

Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 22:

Proszę o potwierdzenie, że w ramach przedmiotowego zadania nie ma w zakresie żadnych nasadzeń drzew i krzewów?

 

Odpowiedź na Pytanie 22:

W ramach przedmiotowego zadania nie ma żadnych nasadzeń drzew i krzewów.

 

Pytanie 23:

Proszę wskazać dokładne miejsce odwozu materiałów z rozbiórki.

 

Odpowiedź na Pytanie 23:

Należy się kierować specyfikacją istotnych warunków zamówienia  (pkt 7 Informacje ogólne).

 

Pytanie 24:

Proszę do dodać szczegóły konstrukcyjne.

 

Odpowiedź na Pytanie 24:

Szczegóły konstrukcyjne znajdują się na przekroju normalnym dołączonym do przetargu.

 

Pytanie 25:

Proszę dodać SST D-00.00.01 Zaplecze Zamawiającego

 

Odpowiedź na Pytanie 25:

W ramach tego zadania nie przewidujemy zaplecza dla Zamawiającego.

 

Pytanie 26:

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty Wykonawca nie musi dostarczać kosztorysów ofertowych a jedynie przy podpisaniu będzie musiał je dostarczyć dla Zamawiającego.

 

Odpowiedź na Pytanie 26:

Do oferty Wykonawca nie musi dołączać kosztorysów ofertowych.

 

Pytanie 27:

Prosimy bardzo o przedłużenie terminu wykonania robót do 31.10.2018 r. Obecnie rynek budowlany infrastrukturalny przeżywa rozkwit, którego w Polsce jeszcze nie było. Praktycznie wszystkie firmy budowlane mają problemy z pracownikami, podwykonawcami, sprzętem budowlanym, surowcami (w szczególności kruszywa, betony, stal, asfalty) i nie startują w takich przetargach z krótkim terminem realizacji lub startują z wysoką marżą doliczając ryzyko ewentualnych kar, co znacznie podraża oferty i zmniejsza konkurencję. Z analizy rynku budowlanego w Wielkopolsce w 2017 roku wynika, że już prawie połowa przetargów jest unieważniana z powodu znacznego przekroczenia budżetów przez najniższe oferty składane w postępowaniach przetargowych. Tak jak na początku prosimy o wydłużenie terminu realizacji, co na pewno zwiększy konkurencję i obniży ceny w danym postępowaniu przetargowym.

 

Odpowiedź na Pytanie 27:

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu wykonania robót.

 

Pytanie 28:

Proszę o potwierdzenie, że beneficjentem gwarancji wadialnej na przedmiotowe postępowanie jest:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan

 

Odpowiedź na Pytanie 28:

Zamawiający potwierdza, że beneficjentem gwarancji wadialnej na przedmiotowe postępowanie jest Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie ul. Gostyńska 38, 64 – 000 Kościan.

 

Pytanie 29:

Według kosztorysu ofertowego poz. 33 do ułożenia jest warstwa ścieralna SMA 8 gr. 4 cm, natomiast w opisie technicznym dot. m. Stary Białcz jest warstwa ścieralna AC 11S gr. 5 cm. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 

Odpowiedź na Pytanie 29:

Należy kierować się przedmiarami robót.

 

Pytanie 30:

Ze względu na ograniczoną trwałość oznakowania poziomego wnosimy o skrócenie okresu gwarancji na ten zakres prac do 24 miesięcy.

 

Odpowiedź na Pytanie 30:

Zamawiający informuje, że okres gwarancji na oznakowanie poziome grubowarstwowe jest taki sam jak na roboty budowlane oraz jest jednym z kryteriów oceny. Minimalny okres gwarancji jaki wymaga Zamawiający to 36 miesięcy.

 

Pytanie 31:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci (sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej) znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji.

 

Odpowiedź na Pytanie 31:

Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci.

 

 

 

 

Załączniki:

Pozwolenie na budowę

Zgłoszenie robót budowlanych


 

Z poważaniem

  DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

  mgr inż. Dariusz Korzeniowski