logo
ucho   logo bip

                                                                                                                                                                                                                            Kościan, dnia 13 lutego 2017 r.

 

ZDP.262.01.2017

 

 

 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na  przebudowę drogi powiatowej nr na odcinku Żelazno - granica powiatu- (Stankowo) km 1+650,00- 3 + 840,00.

 

Zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień dotyczących powyższego postępowania przetargowego.

 

1.      Ad par 8 ust. 6c) projekt umowy.

Prosimy o wprowadzenie zmiany, aby „pisemne dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcą lub dalszym podwykonawcom zgodnie z zawartymi umowami", Wykonawca był zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu przed terminem zapłaty przez Zamawiającego (np. 3 dni przed planowaną zapłatą) faktury Wykonawcy, pod rygorem wstrzymania zapłaty przez Zamawiającego.

 

Zgodnie z prawem podatkowym, podstawą do wystawienia faktury za roboty budowlane jest wykonanie i odbiór tych robót wraz z przekazaniem dokumentacji powykonawczej. Brak rozliczeń z Podwykonawcami nie może uniemożliwiać wystawienia przez Wykonawcę faktury, do czego jest on zgodnie z ustawą zobowiązany w ciągu 30 dni.

Poza tym, w razie nie wprowadzenia przez Zamawiającego wnioskowanej zmiany, czas od momentu dokonania odbioru końcowego przez Zamawiającego, do momentu przedłożenia faktury końcowej Zamawiającemu przez Wykonawcę uległby znacznemu wydłużeniu.

Nadmieniamy też, że Wykonawca ma świadomość, że Zamawiający jest upoważniony do wstrzymania zapłaty na rzecz Wykonawcy w przypadku nie dostarczenia potwierdzenia                               od Podwykonawcy o zapłacie, dlatego Wykonawca zawsze dokłada wszelkich starań, aby jak najszybciej taki dokument dostarczyć Zamawiającemu.

 

     Odpowiedź:

 

     Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

2.      Ad par 11 ust. 5c) i ust. 6 projekt umowy.

Wnosimy o usunięcie ust. 5 c) zwrotu: "jeżeli odstąpienie od umowy, nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada"  i ust. 6 zwrotu: "z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada"

"z przyczyn za które wykonawca nie odpowiada"

Bez względu na to po czyjej stronie leżą przyczyny odstąpienia od umowy, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 494 Kodeksu Cywilnego w przypadku odstąpienia Strony zobowiązane                       są dokonać rozliczenia robót wykonanych do momentu odstąpienia.

 

     Odpowiedź:

 

     Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy załączonego do SIWZ.

 

W nawiązaniu do zamieszczonych materiałów przetargowych prosimy o wyjaśnienie poniższych wątpliwości:

 

1.      Zgodnie z projektem i według nazwy przetargu zakres zadania obejmuje km 1+650 do km 3+840, natomiast obliczenia w kosztorysie są tylko do 3+784. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i ewentualną korektę ilości w kosztorysach.

Odp. Należy się kierować przedmiarami robót.

 1. Prosimy o umieszczenie przekrojów poprzecznych i podłużnych.

 Odp. Należy się kierować przedmiarami robót i wizją lokalną.

 

 1. Prosimy o podanie rzędnej projektowanej oraz rzędnej istniejącego terenu.

Zgodnie z kosztorysem w poz. 2 głębokość koryta wynosi 50cm, przy czym grubość wszystkich warstw na tych odcinkach wynosi 57cm. Podobnie w pozycji nr 3 kosztorysu ofertowego głębokość koryta wynosi 40cm, a grubość wszystkich projektowanych warstw wynosi 47cm. Czy oznacza to, że mamy podnieść niweletę o 7 cm? Prosimy o wyjaśnienie.

 Odp. Niweletę należy podnieść.

 

 1. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym od km 2+685 do km 2+945, od km 3+095 do km 3+255, od km 3+325 do km 3+445, od km 3+555 do km 3+800, od km 3+800 do km 3+840 na istniejącą podbudowę z kruszywa mamy ułożyć warstwę wyrównawczą gr 10cm, w-wa wiążącą 8cm i w-wa ścieralną gr. 4cm. Prosimy o potwierdzenie, iż niweletę drogi podnosimy na tych odcinkach aż o 22cm.

 Odp.  Warunki terenowe pozwalają na podniesienie niwelety drogi.

 

 1. Zgodnie z przekrojem konstrukcyjnym od km 2+685 do km 2+945, od km 3+325 do km 3+445 warstwa wiążąca na istniejącej podbudowie ma gr. 4cm. Na poszerzeniach natomiast 8cm. Prosimy o potwierdzenie, iż na całej długości odcinka jest do wykonania warstwa wiążąca o gr. 8cm.

 Odp. Na całej długości odcinka jest do wykonania warstwa wiążąca gr. 8 cm.

 

 1. Zgodnie z „planem sytuacyjnym 1" do wykonania jest umocnienie ścieku skarpowego wg KPED 01.24 .Natomiast w kosztorysie ofertowym w pozycji 26 mamy do wykonania Umocnienie ścieku na skarpie wg KPED 01.11..Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

Odp. Należy się kierować przedmiarami robót. Umocnienie ścieku na skarpie wg   KPED 01.11.

 

 1. Zgodnie z kosztorysem ofertowym poz. 4 „Przygotowanie i wzmocnienie podłoża geowłókniną" występuje tylko na ciągu głównym. Prosimy o potwierdzenie, iż na zjeździe       w drogę gminą Wykonawca nie ma ułożyć geowłókniny.

Odp. Na zjeździe w drogę  gminną geowłókniny nie układamy. Należy się kierować przedmiarami robót.

 1. Prosimy o potwierdzenie, iż tylko pod 3 zjazdami jest do wykonania przepust.

Odp. Przepusty należy wykonać tylko pod trzema zjazdami. Należy się kierować przedmiarami robót.

 

 1. Zgodnie z SIWZ Informacje Ogólne pkt. 7 zdemontowane znaki drogowe dostarczyć do ZDP Kościan. Prosimy o podanie ilości i rodzaju oznakowania do zdemontowania. Brak takiej pozycji w kosztorysie.

Odp. Do zdemontowania jest 8 szt. znaków (B-33 - szt.2, D-42 - szt. 2, D-43 - szt. 2, E-17a, E-18a).

 

 1. Zgodnie z opisem technicznym i kosztorysem ofertowym poz. 28 dotyczy wzmocnienia poboczy pofrezem. Natomiast SST D 06.03.01a  dotyczy utwardzenia poboczy kruszywem łamanym. Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności.

 Odp. Poz. 28 kosztorysu ofertowego dotyczy wzmocnienia poboczy pofrezem. Należy się kierować przedmiarami robót.

 

 1. Prosimy o informacje po czyjej stronie leży dostarczenie pofrezu na wykonanie poboczy.

 Odp. Dostarczenie pofrezu po stronie Wykonawcy.

 

 1. Poz. 24 „Czyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp, przy grubości namułu 20 cm" powołuje się na SST D-03.02.01, które dotyczy wykonania kanalizacji deszczowej. Prosimy o umieszczenie odpowiedniego SST oraz potwierdzenie, iż zakres wypisany w SST D-03.02.01 nie jest przedmiotem zamówienia.

 Odp. Należy się kierować specyfikacją D-06.04.01 .

 

 1. Pozycja 29 „Obcinanie gałęzi do wysokości skrajni jezdni i odrostów z pni drzew"  w Kosztorysie ofertowym powołuje się na SST D-09.01.01. Specyfikacja D -09.01.01 dotyczy Zieleni, której zakres obejmuje :

-zakładanie i pielęgnację trawników

-sadzenie drzew i krzewów

- wykonanie kwietników.

Brak jakiejkolwiek wzmianki na temat obcięcia gałęzi.

Prosimy o umieszczenie odpowiedniej SST i potwierdzenie, iż w/w prace (tj. zakładanie  i pielęgnację trawników, sadzenie drzew i krzewów, wykonanie kwietników)

nie występują na zadaniu.

Odp. W/w prace (tj. zakładanie i pielęgnację trawników, sadzenie drzew i krzewów, wykonanie kwietników) nie występują w zadaniu.  Proszę kierować się specyfikacją D.01.02.10 Pielęgnacja drzew (w załączeniu).

 

 1. Prosimy o informacje do kogo należy materiał z poz 29 „Obcinanie gałęzi do wysokości skrajni jezdni i odrostów z pni drzew", a także podanie ewentualnej odległości wywozu.

 Odp. Materiał do zagospodarowania przez Wykonawcę.

 1. Zamawiający umieścił SST D-01.02.04. w kosztorysie żadna pozycja nie odnosi się do tej specyfikacji. Prosimy o potwierdzenie, iż SST D-01.02.04 nie dotyczy tego zadania, bądź wskazanie ilości rozbiórki nawierzchni i chodnika, rozbiórki krawężnika, obrzeży, ogrodzeń, barier itp. wymienionych we wspomnianej specyfikacji technicznej.

 Odp. Specyfikacja techniczna D-01.02.04 została umieszczona przez pomyłkę.

 

 1. Prosimy o jednoznaczny sposób opisania poz. 23 „Kopanie lub odtworzenie lub odmulenie rowów lub skarpowanie pobocza wraz z usunięciem korzeni drzew i odrostów krzewów                    z wywozem oraz humusowanie wraz z obsianiem trawą z gatunków niskich "w Kosztorysie ofertowym czyli podania dokładnych ilości kopania, ilości odtworzenia, ilości odmulenia rowów, ilości skarpowania pobocza, ilości usunięcia korzeni drzew i odrostów krzewu, ilości humusowania wraz z obsianiem. Chcielibyśmy podkreślić, iż zgodnie z art. 29.1 Prawa zamówień publicznych na Zamawiającym spoczywa obowiązek opisania przedmiot zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty.

Odp. Należy się kierować przedmiarem robót i wizją lokalną.

 

 

 Załącznik sst

 

 

 

                                                                                                                                                                                              Z poważaniem

                                                                                                                                                                              Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych

                                                                                                                                                                                               w Kościanie

                                                                                                                                                                                        mgr inż. Dariusz Korzeniowski