logo
ucho   logo bip

kościan, dnia 30 stycznia 2018 r.

ZDP.262.02.2018.AZ

 

  

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę i przebudowę drogi powiatowej nr 3898P” Część nr 1 – Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin,  Część nr 2 – Przebudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Gryżyna – Nowy Dębiec.

 
 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

Pytanie 1:

Dot. rozdz. III, pkt 3 SIWZ – w odniesieniu do wymagań dotyczących zatrudnienia przy realizacji zadania na podstawie umowy o pracę prosimy o zmianę terminu, w jakim wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć zamawiającemu kopie zanimizowanych umów o pracę na 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy z zamawiającym.

Uzasadnienie: Co do zasady umowy podwykonawcze zawierane są po podpisaniu umowy pomiędzy wykonawcą a zamawiającym. W przypadku powierzenia części robót podwykonawcom, wykonawca nie będzie dysponował umowami o pracę pracowników podwykonawców w terminie określonym w SIWZ (tj. w dniu podpisania umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą).

W związku z powyższym wnosimy również o usunięcie w rozdz. XV pkt. 4 SIWZ (ostatnie zdanie) oraz zmianę treści § 1 ust. 5 (ostatnie zdanie) na następującą:: „Na potwierdzenie wymogu Wykonawca, na wezwanie Zamawiającego przedstawi, w terminie 14 dni roboczych od wezwania, kserokopie zanonimizowanych umów o pracę zatrudnionych osób.”

 

Odpowiedź na Pytanie 1:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 2:

Dot. § 7 ust. 1 lit. a) – Proszę o zmianę  z „brutto” na „netto”.

 

Odpowiedź na Pytanie 2:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 3:

Dot. § 7 ust. 1 lit. b) – Proszę o zmianę z „brutto” na „netto”.

 

Odpowiedź na Pytanie 3:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 4:

Dot. § 7 ust. 1 lit. c) – Proszę o zmianę z „brutto” na ”netto”.

 

Odpowiedź na Pytanie 4:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 5:

Dot. § 7 ust. 1 lit. d) – Proszę o zmianę z „brutto” na „netto”.

 

Odpowiedź na Pytanie 5:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 6:

Dot. § 7 ust. 1 lit. e) – Proszę o zmianę z „brutto” na „netto”.

 

Odpowiedź na Pytanie 6:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 7:

Dot. § 7 ust. 1 lit. f) – Proszę o zmianę z „brutto” na „netto”.

 

Odpowiedź na Pytanie 7:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 8:

Dot. § 7 ust. 1 lit. g) – Proszę o zmianę z „brutto” na „netto”.

 

Odpowiedź na Pytanie 8:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 9:

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający posiada prawomocne pozwolenie na budowę obejmujące cały zakres robót przedmiotowego zadania. Prosimy o załączenie skanu pozwolenia na budowę na stronie Zamawiającego.

 

Odpowiedź na Pytanie 9:

 Zamawiający posiada decyzję ZRID na zadanie nr 1 oraz zgłoszenie robót budowlanych na zadanie nr 2. Skany w załączeniu.

 

Pytanie 10:

Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający posiada prawo dysponowania do nieruchomości na potrzeby realizacji całego zakresu przedmiotowego zadania.

 

Odpowiedź na Pytanie 10:

 Zamawiający potwierdza, że posiada prawo dysponowania do nieruchomości na potrzeby realizacji całego zakresu przedmiotowego zadania.

 

Pytanie 11:

Prosimy o wykreślenie z pkt. III 3. SIWZ zapisu ,, Wykonawca najpóźniej w dniu podpisania umowy przedłoży zamawiającemu kserokopie zanonimizowanych umów o pracę (pozbawionych danych osobowych pracowników, tj. w szczególności imiona, nazwiska, adresy, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu, zakres obowiązków pracownika powinny być możliwe do zidentyfikowania.

Nieprzedłożenie zanonimizowanych umów w wyżej określonym terminie skutkować będzie uznaniem przez Zamawiającego, iż Wykonawca uchyla się od podpisania umowy a następnie Zamawiający zatrzyma wadium na podstawie art. 46 ust. 5 ustawy Pzp.

 

Zamawiający może dokonywać kontroli i wymagać dowodów w w/w formie w momencie wykonywania już prac przez danych pracowników, co nie ma miejsca w dniu podpisania umowy.

Od podpisania umowy jest jeszcze czas na przekazanie placu budowy i w tym momencie rozpoczynają się niektóre roboty budowlane.

Nie ma żadnego uzasadnienia przedkładania kopii umów o pracę pracowników biorących udział w realizacji zadania już na dzień podpisania umowy. Należy nadmienić, że spotykamy się po raz pierwszy z takim wymaganiem wpisanym w SIWZ przez Zamawiającego.

Zamawiający może żądać wg art. 29 ust. 3a zatrudnienia na umowę o pracę pracowników, których obowiązki  polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy i zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a) ustawy Pzp zamawiający jest zobowiązany do wskazania w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w szczególności:

- sposobu dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp;

- uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań;

- rodzaju czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

                                                                                                      

Wobec powyższego prosimy o zmianę zapisu na: ,, Wykonawca w trakcie realizacji zadania, na żądanie Zamawiającego, przedłoży oświadczenie, że pracownik jest zatrudniony na umowę o pracę, kiedy jest to wymagane zgodnie z art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.’’

 

Odpowiedź na Pytanie 11:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 12:

Prosimy o dopisanie sformułowania w pkt. III 3. SIWZ ,,…były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub jego podwykonawców na podstawie umowy o pracę, jeśli ich obowiązki  polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy.

Potwierdzeniem spełnienia powyższego wymogu na etapie składania ofert będzie oświadczenie złożone przez Wykonawcę (oświadczenie znajduje się na formularzu ofertowym, który stanowi załącznik nr 1 do SIWZ).

 

Odpowiedź na Pytanie 12:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 13:

Prosimy o wykreślenie pkt. XV 4. Z SIWZ.

 

Odpowiedź na Pytanie 13:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 14:

Prosimy o dopisanie w pkt. XVI 3. SIWZ sformułowania ,,… 3.      Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia,  mogą wynikać z przedłużającej się procedury przetargowej, przedłużającej się procedury uzyskania zezwoleń, uzgodnień, konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych, jeżeli wystąpią okoliczności,…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 14:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 15:

Prosimy o dopisanie w pkt. XVI 7. SIWZ sformułowania ,,… 7.      Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia wynikające z przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisów szczególnych

 

Odpowiedź na Pytanie 15:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 16:

Prosimy o dodanie do pkt. XVI SIWZ pkt. 9 o brzmieniu: ,,Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia wynikające ze zmiany sposobu spełnienia świadczenia na skutek zmian technologicznych: wystąpienia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie procedury przetargowej; konieczności zastosowania rozwiązań innych niż projektowe;

 

Odpowiedź na Pytanie 16:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 17:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca podaje w formularzu ofertowym nazwy podwykonawców, jeżeli są znane, co jest zgodne z PZP. W przeciwnym wypadku pole z nawą podwykonawcy pozostawia bez wypełnienia.

 

Odpowiedź na Pytanie 17:

 Zamawiający potwierdza, że, Wykonawca podaje w formularzu ofertowym nazwy podwykonawców, jeżeli są znane w przeciwnym wypadku pole z nazwą podwykonawcy pozostawia bez wypełnienia.

 

Pytanie 18:

Prosimy o dopisanie w par. 1 ust. 5 umowy sformułowania ,,… 5. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wykonawca zobowiązuje się przy realizacji zadania  do zatrudnienia pracowników , jeśli ich obowiązki  polegają na wykonywaniu prac w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas zastępstwa…’’  i wykreślenie sformułowania ,,… Na potwierdzenie wymogu Wykonawca przedstawił zamawiającemu kserokopie zanonimizowanych umów o pracę zatrudnionych osób’’.

 

Odpowiedź na Pytanie 18:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 19:

Proszę o sprecyzowanie w par. 2 ust. 1 pkt. a. czasu w ilościach dni na przekazanie terenu budowy.

 

Odpowiedź na Pytanie 19:

 Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy, po zgłoszeniu Zamawiającemu gotowość do odbioru placu budowy w formie pisemnej (zgodnie z  § 5 ust. 8 projektu umowy)

 

Pytanie 20:

Proszę o dodanie do par. 2 ust. 1 zapisów: d. przekazanie prawomocnego pozwolenia na budowę e. przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznych  Wykonania i Odbioru Robót

 

Odpowiedź na Pytanie 20:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 21:

Prosimy o dopisanie do par. 2 ust. 3 umowy sformułowania ,,… 3.           Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualnie powstałe szkody na rzecz osób trzecich, związane z prowadzonymi robotami, wynikłe z winy Wykonawcy...’’

 

Odpowiedź na Pytanie 21:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 22:

Prosimy o dopisanie do par. 5 ust. 4 umowy sformułowania ,,… Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia,  mogą wynikać z przedłużającej się procedury przetargowej, przedłużającej się procedury uzyskania zezwoleń, uzgodnień, konieczności przeprowadzenia ratowniczych badań wykopaliskowych, jeżeli wystąpią okoliczności,…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 22:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 23:

Prosimy o dopisanie do par. 5 ust. 10 umowy sformułowania ,,… Zmiany umowy, w tym treści, terminu i wynagrodzenia wynikające z przekroczenia przewidzianych przepisami prawa terminów trwania procedur administracyjnych, liczonych zgodnie z zasadami określonymi w kodeksie postępowania administracyjnego lub przepisów szczególnych.

 

Odpowiedź na Pytanie 23:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 24:

Prosimy o dopisanie do par. 6 ust. 1 umowy sformułowania ,,… Cena ta jest ceną ostateczną, która zawiera wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia i nie może ulec zmianie, za wyjątkiem sytuacji opisanych w par. 5 umowy i art. 144 PZP…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 24:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 25:

Prosimy o zmianę w par. 7 ust. 1 pkt. d) sformułowania na ,,…0,2% wynagrodzenia należnego podwykonawcy.’’ Kara procentowa od wynagrodzenia Wykonawcy jest niewspółmierna do przewinienia.

 

Odpowiedź na Pytanie 25:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 26:

Prosimy o zmianę w par. 7 ust. 1 pkt. e) i f) wysokości kary na ,,1000 zł za każdy stwierdzony przypadek’’.

 

Odpowiedź na Pytanie 26:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 27:

Prosimy o dopisanie w par. 8 ust. 6 pkt. c. umowy sformułowania ,, … dowody potwierdzające zapłatę wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 27:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 28:

Prosimy o dopisanie w par. 8 ust. 6 pkt. d. umowy sformułowania ,, … d. w razie nie przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wymagalnego wykonawcom lub dalszym podwykonawcom…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 28:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 29:

Prosimy o dopisanie w par. 8 ust. 6 pkt. e. umowy sformułowania ,,… e.  w razie nie przedstawienia dowodów potwierdzających zapłatę wynagrodzenia wymagalnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, niedostarczenia cesji wierzytelności wartość faktur za wykonane prace zostanie potrącona…’’

 

Odpowiedź na Pytanie 29:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 30:

Prosimy o dopisanie w par. 9 ust. 1 umowy sformułowania ,,… Jeżeli wady nadają się do usunięcia i uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad.

Konieczność podpisania protokołu odbioru końcowego bezusterkowego stanowi naruszenie art. 29 ust. 1 oraz art. 29 ust. 2 w zw. z art. 7 ust. 1 i w zw. z art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp oraz art. 353  1  k.c. w zw. z art. 647 k.c. w zw. z art. 14 Pzp, poprzez nieuwzględnienie przy opisie przedmiotu zamówienia wszystkich wymagań związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia i okoliczności mogących mieć wpływ na realizację zamówienia, co doprowadziło do zamieszczenia we wzorze umowy wymogu potwierdzenia dokonania odbioru końcowego przedmiotu  zamówienia,  poprzez  podpisanie  przez  Inżyniera  Kontraktu  bezusterkowego protokołu  odbioru  końcowego  i  jednocześnie  do  uzależnienia  płatności  wynagrodzenia  od podpisania bezusterkowego protokołu odbioru, w sytuacji gdy wykonanie robót budowlanych z  drobnymi  usterkami  lub  wadami  nieistotnymi  nie  stanowi  o  niewykonaniu  zobowiązania umownego  wykonawcy  i  jednocześnie  w  świetle  przepisów  Kodeksu  cywilnego  rodzi  po stronie  zamawiającego  obowiązek  dokonania  odbioru  końcowego,  a  co  za  tym  idzie postanowienia  umowne  wprowadzone  przez  Zamawiającego  pozostają  w  sprzeczności  z  naturą  stosunku  zobowiązaniowego  i  jako  takie  winny  być  uznane  za  nieważne  na podstawie art. 58 § 2 k.c, co jednocześnie stanowi naruszenie art. 36 ust. 1 pkt 16 Pzp w zw. z  art.  5  k.c.  i  art.  58  §  2  k.c.  i  w  zw.  z  art.  14  Pzp,  stanowiąc  w  istocie  nadużycie przysługującego zamawiającemu prawa do kształtowania zapisów wzoru umowy w sposób zgodny z jego potrzebami. Jest też orzeczenie Sądu Najwyższego (wyrok z dnia 22 czerwca 2007, V CSK 99/07), w którym wykazał że ,,Strony umowy o roboty budowlane nie mogą uzależniać wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy od braku jakichkolwiek usterek.

 

Odpowiedź na Pytanie 30:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 31:

Prosimy o dopisanie w par. 10 ust. 5 umowy sformułowania ,,… Jeżeli Wykonawca z własnej winy nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia przez Zamawiającego, to Zamawiający po ponownym wezwaniu, może zlecić usunięcie ich stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

 

Odpowiedź na Pytanie 31:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści projektu umowy, załączonego do SIWZ.

 

Pytanie 32:

Jaki jest zakres prac na moście nad Kanałem Obry?

 

Odpowiedź na Pytanie 32:

 Należy się kierować przedmiarami robót.

 

Pytanie 33:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wycinki drzew.

 

Odpowiedź na Pytanie 33:

 Wykonawca nie jest zobowiązany do wycinki drzew.

 

Pytanie 34:

Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

 

Odpowiedź na Pytanie 34:

 Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania nasadzeń kompensacyjnych.

 

Pytanie 35:

Prosimy o wydłużenie terminów wykonania robót dla obu części min. do 31.10.2018 r. ze względu na trudności z pozyskiwaniem surowców i materiałów budowlanych oraz brak mocy przerobowych firm podwykonawczych.

 

Odpowiedź na Pytanie 35:

 Zamawiający nie przewiduje zmian w treści SIWZ.

 

Pytanie 36:

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci (sieć elektroenergetyczna, telekomunikacyjna, wodociągowa, gazowa i kanalizacji sanitarnej) znajdujących się w pasie drogowym przedmiotowej inwestycji.

 

Odpowiedź na Pytanie 36:

 Zamawiający potwierdza, że posiada aktualne uzgodnienia z właścicielami sieci.

 

Pytanie 37:

Pytanie dotyczy Rozbudowy drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Racot – Słonin
Do kogo będzie należeć wycinka drzew pod nowo budowaną ścieżkę pieszo-rowerową?

 

Odpowiedź na Pytanie 37:

 Wycinka drzew nie należy do Wykonawcy.

 

 

Pytanie 38:

Po wizji lokalnej stwierdzono dość duże zaniżenie krawędzi jezdni na odcinku Gryżyna- Nowy Dębiec. Według dokumentacji technicznej na ww. odcinku Zamawiający nie przewiduje remontu nawierzchni. Prosimy o ujęcie tego zakresu i weryfikację przedmiaru robót

 

Odpowiedź na Pytanie 38:

 Należy się kierować przedmiarami robót  poz. 16, 17,18, 19 i 20.

 

 

Załączniki:

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Zgłoszenie robót budowlanych

 

 

 

Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski