logo
ucho   logo bip

Kościan, dnia 13 kwietnia 2016 r.

ZDP.262.02.2016

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU OFERTOWYM

NA SPRZEDAŻ SKŁADNIKÓW RZECZOWYCH MAJĄTKU RUCHOMEGO

 

I.                   Nazwa i siedziba jednostki sprzedającej :

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38, Kościan 64-000

tel. 65 512 74 18, fax. 65 511 74 90

e-mail biuro@zdp.koscian.pl

www.zdp.koscian.pl

II.                Przedmiot przetargu:

1.      Samochód osobowy - Opel Omega 2.5 TD

Dane techniczne pojazdu:

Rok produkcji: 1997 r.

Data pierwszej rejestracji w kraju: 13.07.2005 r.

Nr identyfikacyjny (VIN): WOL000021V1139763

Karta pojazdu: Wtórnik Nr AAB 5331848

Kolor nadwozia: granatowy

Pojemność / moc silnika: 2497 cm3

Rodzaj paliwa: olej napędowy

Przebieg: 308350 km

Badanie techniczne ważne do: 18.03.2017 r.

Ubezpieczenie ważne do: 14.07.2016 r.

Dodatkowe wyposażenie: hak.

2.      Przyczepa samochodowa lekka GREW - Opalenica

Dane techniczne pojazdu:

Rok produkcji: 2000 r.

Data pierwszej rejestracji: 27.12.2000 r.

Nr identyfikacyjny (VIN): SW90PB750Y0WG3361

Ubezpieczenie ważne do: 06.01.2017 r.

Dopuszczalna ładowność: 460 kg

III.             Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 29.04.2016 r. o godzinie 1015 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 105.

 

IV.   Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmioty przetargu:

Przedmioty przetargu można obejrzeć w dniu 18.04.2016 r. w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościanie, w godzinach od 1000 do 1200 po uprzednim powiadomieniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu: Pan Robert Ławniczak, tel. 65 512 74 18, 501 150 588.

V.      Wysokość wadium oraz forma, termin i miejsce jego wniesienia:

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:

Dla 1: 200,00 zł , dla 2: 75,00 zł,

Wadium należy wpłacać na rachunek bankowy Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie nr 54866600040108614720000003 (dowód wpłaty wadium należy dołączyć do oferty).

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub zostały odrzucone, zwraca się w terminie 7 dni, odpowiednio od dnia dokonania wyboru
lub odrzucenia oferty na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg uchyli
się od zawarcia umowy.

Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.

VI.   Cena wywoławcza:

Cena wywoławcza samochodu Opel Omega wynosi 2252,00 zł (słownie: dwatysiącedwieściepięćdziesiątdwazłote  00/100).

Cena wywoławcza przyczepy samochodowej  wynosi 750,00 zł (słownie: siedemsetpięćdziesiątzłotych  00/100).

 

Cena wywoławcza została obniżona o 50% od ceny wywoławczej z pierwszego przetargu ofertowego na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego.

VII.                         Wymagania, jakim powinna odpowiadać oferta:

Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w zaklejonej kopercie
w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, pok. 105
lub przesłać na wskazany niżej adres.

Ofertę należy zaadresować:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

ul. Gostyńska 38

64-000 Kościan

„Oferta na zakup składników rzeczowych majątku ruchomego"

 Oferta powinna zawierać:

1)          imię, nazwisko i adres lub nazwę (firmę) i siedzibę oferenta,

2)          wybrany składnik rzeczowy majątku ruchomego,

3)          oferowaną cenę i warunki jej zapłaty,

4)          oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu przetargu lub że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji oględzin,

5)          dowód wpłaty wadium.

VIII. Komisja przetargowa odrzuci ofertę jeśli:

1)          zostanie złożona po wyznaczonym terminie, w niewłaściwym miejscu lub przez oferenta, który nie wniósł wadium,

2)          nie zawiera wymaganych danych i dokumentów albo są one niekompletne, nieczytelne lub budzą inną wątpliwość, a złożenie wyjaśnień mogłoby prowadzić
do uznania jej za nową ofertę.

O odrzuceniu oferty komisja przetargowa zawiadamia niezwłocznie oferenta.

IX.        Termin, miejsce i tryb złożenia oferty oraz okres, w którym oferta jest wiążąca:

Ostateczny termin składania ofert ustala się na dzień 29.04.2016 r. do godz. 1000

Oferty złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

X.  Organizator przetargu zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert bez podania przyczyny.

XI.    Termin zawarcia umowy:

Termin podpisania umowy zostanie wyznaczony niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

XII.  Inne informacje:

1)          Komisja przetargowa wybierze oferenta, którego oferta będzie spełniała wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu i który zaoferuje najwyższą cenę za wybrany składnik rzeczowy będący przedmiotem przetargu.

2)          Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia wybranego składnika rzeczowego w terminie, nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży. ( pod rygorem utraty wadium)

3)          Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu przez nabywcę ceny nabycia.

Załączniki:

1.      Oferta na zakup wybranego składnika rzeczowego.

2.      Umowa kupna - sprzedaży.

3.      Umowa kupna - sprzedaży II.