logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 500100502-N-2018 z dnia 09-05-2018 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie:

Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : tak
Numer ogłoszenia: 538265-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych : nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 411111810,

ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418,

e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : Powierzchniowe utrwalenie dróg powiatowych

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy) : ZDP.262.05.2018

 

II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z powierzchniowym utrwaleniem dróg powiatowych. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części : nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów : nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 08/05/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 305 915.00
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

 

Liczba otrzymanych ofert :  4

w tym:

 

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw :  4

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej : 0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej : 0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną :  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie: nie

Nazwa wykonawcy : ago drogi Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy : Golędzinów, ul. Obornicka 80, skr. 6
Kod pocztowy : 55-120
Miejscowość : Oborniki Śląskie
Kraj/woj. : wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

 

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 407 817.57

Oferta z najniższą ceną/kosztem : 407 817.57

Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 516 335.55

Waluta : PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy /podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

                                                                                                              Z poważaniem

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski