logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 313989 - 2016 z dnia 2016-09-27 r.

Kościan: Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3575P i 3945P Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice na terenie Powiatu Kościańskiego
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 302045 - 2016

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 41111181000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64000   Kościan, państwo , woj. wielkopolskie, tel. 655 127 418, faks 655 117 490, e-mail
Adres strony internetowej (URL): www.zdp.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa ciągu dróg powiatowych nr 3575P i 3945P Nowa Wieś - Żegrówko - Karśnice na terenie Powiatu Kościańskiego

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP.262.06.2016

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3575P: na odcinku Nowa Wieś - Żegrówko obejmuje: a)frezowanie nawierzchni, b)wzmocnienie nawierzchni geosiatką, c)wyrównanie masą bitumiczną średnio 2-3 cm, d)warstwę ścieralną z mieszanki SMA8 gr. 4 cm, e)wzmocnienie pobocza pofrezem szer. 50 cm, f)odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów lub skarpowanie pobocza, g)obcinanie gałęzi z zachowaniem skrajni drogowej, h)zjazdy na pola o nawierzchni tłuczniowej, i)oznakowanie poziome grubowarstwowe, j)wymianę oznakowania pionowego, k)bariery energochłonne w niebezpiecznych miejscach, l)wymiana kratek ściekowych na przykrawężnikowe m)przebudowę chodnika w m. Nowa Wieś (szer. 2 m) i Żegrówko (szer. 2 m) Przebudowa drogi powiatowej nr 3945P: na odcinku Żegrówko - Karśnice obejmuje: a)frezowanie nawierzchni, b)wzmocnienie nawierzchni geosiatką, c)wyrównanie masą bitumiczną średnio 2-3 cm, d)warstwę ścieralną z mieszanki SMA8 gr. 4 cm, e)wzmocnienie pobocza pofrezem szer. 50 cm, f)odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów lub skarpowanie pobocza, g)obcinanie gałęzi z zachowaniem skrajni drogowej, h)zjazdy na pola o nawierzchni tłuczniowej, i)oznakowanie poziome grubowarstwowe, j)wymianę oznakowania pionowego, k)bariery energochłonne w niebezpiecznych miejscach, l)wymiana kratek ściekowych na przykrawężnikowe m)przebudowę chodnika w m. Żegrówko (szer. 2 m)

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45221119-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26/09/2016
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT3149662.26
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 3
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
DROMOST PLUS Sp. z o.o.,  ,  Żabno2A,  64-112,  Brodnica,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 3178787.06
Oferta z najniższą ceną/kosztem 3178787.06Oferta z najwyższą ceną/kosztem 4104496.08
Waluta:

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.