logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 500130840-N-2018 z dnia 11-06-2018 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie:

Przebudowa dróg powiatowych nr 3921P, 3902P, 3907P i 3934P

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –  Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia : 545334-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych : nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 411111810, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego : Przebudowa dróg powiatowych nr 3921P, 3902P, 3907P i 3934P

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy) : ZDP.262.06.2018

 

II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane :

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową dróg powiatowych nr 3921P, 3902P, 3907P i 3934P tj. Część nr 1 – Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921 na odcinku Lubiń – Bieżyń, Część nr 2 – Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Spławie – Stare Bojanowo, Część nr 3 – Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych nr 3907P i 3934P w m. Wonieść. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części : tak

 

II.5) Główny Kod CPV : 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

 

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów : nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

CZĘŚĆ NR : 1   

NAZWA: Przebudowa ścieżki rowerowej w ciągu drogi powiatowej nr 3921 na odcinku Lubiń – Bieżyń


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 05/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT : 165 162,40
Waluta : PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert :  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej :  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną :  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie : nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy: a.swietek@drogbud.biz.pl
Adres pocztowy: Grabonóg 69b
Kod pocztowy: 63 – 800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą :
tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 283 172,75
Oferta z najniższą ceną/kosztem : 283 172,75
Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 308 656,20
Waluta : PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

CZĘŚĆ NR : 2   

NAZWA : Modernizacja masą bitumiczną drogi powiatowej nr 3902P na odcinku Spławie – Stare Bojanowo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 05/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT : 145 250,00
Waluta : PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert :  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw :  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej :  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną :  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie : nie

Nazwa wykonawcy: POL – DRÓG DRAWSKO POMORSKIE S.A.
Email wykonawcy: drawsko@poldrog.pl
Adres pocztowy: ul. Podmiejska 2
Kod pocztowy: 78 – 500
Miejscowość: Drawsko Pomorskie
Kraj/woj.: zachodniopomorskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 178 657,50
Oferta z najniższą ceną/kosztem : 230 797,20
Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 272 199,00
Waluta : PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres zamówienia został zmniejszony, a umowa podpisana została na kwotę przeznaczoną na przedmiotowe zadanie w budżecie.

 

CZĘŚĆ NR : 3   

NAZWA: Modernizacja masą bitumiczną dróg powiatowych nr 3907P i 3934P w m. Wonieść


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 05/06/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT : 352 022,19
Waluta : PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  3

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej :  0

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej :  0

liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną :  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie : nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD – Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy: a.swietek@drogbud.biz.pl
Adres pocztowy: Grabonóg 69b
Kod pocztowy: 63 – 800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 432 987,29
Oferta z najniższą ceną/kosztem : 553 029,89
Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 625 198,00
Waluta : PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/

podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

Zgodnie z zapisami SIWZ zakres zamówienia został zmniejszony, a umowa podpisana została na kwotę przeznaczoną na przedmiotowe zadanie w budżecie.

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.