logo
ucho   logo bip
Ogłoszenie powiązane:
Ogłoszenie nr 90354-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kościan
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec. ( cz.II). Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót
Termin składania ofert: 2016-05-04

Kościan: Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec cz. II
Numer ogłoszenia: 67585 - 2016; data zamieszczenia: 03.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 90354 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 2465P Czempiń - Iłówiec cz. II.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 2465P Czempiń-Iłówiec cz. II. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.22.11.19-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE: Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 31.05.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 7.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum: DROMOST PLUS Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych Marek Dachtera, Żabno 2A, ul. Ks. I Posadzego 5B, 63-112 Żabno, Puszczykowo, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 720276,92 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 584066,90

Oferta z najniższą ceną: 584066,90 / Oferta z najwyższą ceną: 868178,33

Waluta: PLN .