logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 510135318-N-2020 z dnia 24-07-2020 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 545200-N-2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 41111181000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie.

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDP.262.04.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z  przebudową drogi powiatowej nr 2491P na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową nr 3911P do miejscowości Srocko Wielkie. Przebudowa drogi powiatowej nr 2491P obejmuje: na części o nawierzchni gruntowej: - wzmocnienie podłoża geowłókniną, - warstwę mrozoochronną z piasku gr. 15 cm, - podbudowę z gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5MPa gr.10 cm - podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm, - warstwę wiążącą gr. 8 cm, - warstwę ścieralną z mieszanki SMA8 gr. 4 cm, na części o nawierzchni bitumicznej i przekroju drogowym: - poszerzenie nawierzchni jezdni do 5,50 m (warstwa piasku 10 cm, podbudowa z gruntu stabilizowanego cem. Rm=2,5MPa gr.10 cm, podbudowa z kłsm gr. 20 cm, warstwa wiążąca gr. 6 cm), - wzmocnienie istniejącej nawierzchni geosiatką, - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną śr. 3 cm, - warstwę ścieralną z mieszanki SMA8 gr. 4 cm, na części o nawierzchni bitumicznej i przekroju półulicznym: - wymiana krawężnika betonowego i ścieku, - wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną śr. 3 cm, - warstwę ścieralną z mieszanki SMA8 gr. 4 cm, oprócz tego: - wzmocnienie pobocza pofrezem szer. 50 cm, - odtworzenie, odmulenie rowu lub skarpowanie pobocza, - obcinanie gałęzi z zachowaniem skrajni drogowej, - zjazdy na pola o nawierzchni z pofrezu,- wymianę oznakowania pionowego. Dokładny zakres robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne i przedmiary robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 15/07/2020
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 2235717.22
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  6
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  4
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe „ DROGBUD” – Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grabonóg 69b
Kod pocztowy: 63-800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 2162434.40
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2162434.40
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2695019.11
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

Z poważaniem

 ZASTĘPCA DYREKTORA

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 mgr inż. Adam Gabryelski

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Małgorzata Buchert-Janiszewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Adam Gabryelski (2020-07-24 10:07:24)
  • zaakceptowanie treści informacji: Adam Gabryelski (2020-07-24 10:06:58)