logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 510127200-N-2019 z dnia 25-06-2019 r.

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie: Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312                       ( Czacz).

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 546953-N-2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 41111181000000, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 ( Czacz).

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy):

ZDP.262.04.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3584P na odcinku granica powiatu kościańskiego – Brońsko – Nowy Białcz – droga wojewódzka nr 312 ( Czacz). Przebudowa w/w drogi obejmuje: Zakres prac obejmuje przebudowę 5,923 km ciągu drogi, w szczególności zostanie wykonane: - położenie nowej nawierzchni bitumicznej – 5,923 km; - poszerzenie szerokości jezdni do 5,5 m, a w m. Brońsko do 6m; - ułożenie chodnika o długości – 596 m ( w tym na całej długości m .Brońsko o szerokości 2m po jednej stronie); - wzmocnienie pobocza pofrezem szer. 50 cm; - utwardzenie zjazdów na pola pofrezem lub tłuczniem; - w m. Brońsko zjazdy na posesje ułożone zostaną z kostki betonowej; - uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego; - w m. Brońsko odwodnienie drogi poprzez kanalizację deszczową ( 550 m), - odtworzenie/odmulenie/kopanie rowów lub skarpowanie pobocza, - przebudowa obejmuje 4 skrzyżowania z drogami gminnymi lub powiatowymi, - wyniesione przejście dla pieszych w m. Brońsko, - wyspa dzieląca na jezdni wraz z odgięciem toru jazdy, na wjeździe do m. Brońsko, - przystanki komunikacyjne z peronami w m. Nowy Białcz i Brońsko, - ustawienie barier energochłonnych w niebezpiecznych miejscach, na przepustach i przy wyspie dzielącej, - roboty mostowe, - obcinanie gałęzi w skrajni drogowej, Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:

nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

 

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45232440-8, 45233221-4, 45233290-8

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

nie

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 24/06/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 4920271.69
Waluta PLN

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  5
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:

nie

 

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" -Gostyń Sp. z o.o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grabonóg 69b
Kod pocztowy: 64-800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:

tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:

nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:

nie

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5031347.05
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5031347.05
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6722579.76
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom

nie


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

                                                                                                                                                  Z poważaniem                                        

DYREKTOR

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski