logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 500028037-N-2018 z dnia 07-02-2018 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno

km 0 + 000,00 – 1 + 650,00

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : tak
Numer ogłoszenia : 635778-N-2017

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych : nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 411111810,

ul.  Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska,

tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

 

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy) : ZDP.262.12.2017

 

II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanie z przebudową drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Wieszkowo – Żelazno km 0 + 000,00 – 1 + 650,00.

Przebudowa w/w drogi obejmuje:

×        poszerzenie jezdni do 5,5 m, a w terenie zabudowanym w m. Żelazno do 6,00 m (w krawężnikach),

×        wybudowanie chodnika o szerokości 1,50 m i długości 350 m (na długości 170 m jednostronny, a na długości 90 m dwustronny),

×        wymianę kanalizacji deszczowej na długości 260 m,

×        wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną średnio 2 – 3 cm,

×        wzmocnienie istniejącej nawierzchni geosiatką szerokości 14 m po obu stronach jezdni,

×        warstwa ścieralna z SMA 8 gr. 4 cm,

×        wzmocnienie pobocza pofrezem szer. 50 cm,

×        odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów lub skarpowanie pobocza,

×        zjazdy na pola o nawierzchni tłuczniowej,

×        obcinanie gałęzi z zachowaniem skrajni drogowej,

×        przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej,

×        bariery energochłonne na przepustach,

×        oznakowanie poziome i pionowe.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
       Zamówienie było podzielone na części : nie

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

       Dodatkowe kody CPV: 45232332-8


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów : nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 

   

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07/02/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT 868507.72
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert:  3
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  2
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie : nie

Nazwa wykonawcy: Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" – Gostyń Sp. z o. o.
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Grabonóg 69b
Kod pocztowy: 63-800
Miejscowość: Gostyń
Kraj/woj.: wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

 

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 1349732.62

Oferta z najniższą ceną/kosztem : 1349732.62

Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 1729176.73

Waluta: PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy /podwykonawcom : tak


Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

 IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.