logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 43730 - 2017 z dnia 2017-03-15 r.

Kościan: Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Żelazno - granica powiatu - ( Stankowo) km 1+650,00 - 3 + 840,00
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
tak Nazwa projektu lub programu
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 17133 - 2017
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYPostępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego
nie Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających
nie Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
nie W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 411111810, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, państwo Polska, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Żelazno - granica powiatu - ( Stankowo) km 1+650,00 - 3 + 840,00 Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):
ZDP.262.01.2017II.2) Rodzaj zamówienia:
Roboty budowlane II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Przebudowa drogi powiatowej nr 3909P na odcinku Żelazno - granica powiatu - (Stankowo) km 1+650,00 - 3 + 840,00 obejmuje: na części o istniejącej podbudowie tłuczniowej:  wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łam. stabiliz. mechanicznie gr. 10 cm,  warstwę wiążącą gr. 8 cm,  wzmocnienie nawierzchni geosiatką,  warstwę ścieralną z mieszanki SMA8 gr. 4 cm, na pozostałej części wykonanie całej konstrukcji drogi:  wzmocnienie podłoża geowłókniną,  warstwę odsączającą z piasku gr. 10 cm,  warstwę mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr. 15 cm,  podbudowę z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,  warstwę wiążącą gr. 8 cm,  wzmocnienie nawierzchni geosiatką,  warstwę ścieralną z mieszanki SMA8 gr. 4 cm, oprócz tego:  wzmocnienie pobocza pofrezem szer. 50 cm,  kopanie, odtworzenie, odmulenie rowu lub skarpowanie pobocza,  obcinanie gałęzi z zachowaniem skrajni drogowej,  zjazdy na pola o nawierzchni tłuczniowej,  oznakowanie poziome grubowarstwowe,  wymianę oznakowania pionowego,  bariery energochłonne w niebezpiecznych miejscach. II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: SEKCJA III: PROCEDURA III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   
Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia Wartość bez VAT1613979.38
WalutaPLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH Liczba otrzymanych ofert5
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
STRABAG Sp. z o.o. ,  ,  ul. Parzniewska 10,  05 - 800,  Pruszków,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 1498975,39
Oferta z najniższą ceną/kosztem 1498975,39
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2077693,18
Waluta: PLN
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.