logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 500067277-N-2018 z dnia 28-03-2018 r.

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia : obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy : zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej : tak
Nazwa projektu lub programu : Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 – 2020

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych : tak
Numer ogłoszenia : 514343-N-2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych : nie

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:

Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, Krajowy numer identyfikacyjny 411111810, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 65 5127418, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl, faks 65 5117490.
Adres strony internetowej (url):

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO : Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P)

Numer referencyjny(jeżeli dotyczy) :  ZDP.262.03.2018

 

II.2) Rodzaj zamówienia : Roboty budowlane

 

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związanie z przebudową drogi powiatowej nr 3944P na odcinku (węzeł W–6 „Kościan Południe”) Kobylniki – Nowy Białcz (droga powiatowa nr 3584P).

Przebudowa w/w drogi obejmuje:

× poszerzenie jezdni do 6,00 m (Kobylniki) lub do 5,50 m z wymianą podbudowy (przełomy), wzmocnienie istniejącej nawierzchni geosiatką na całej szerokości,

× wyrównanie istniejącej nawierzchni masą bitumiczną średnio 3 cm,

× położenie warstwy ścieralnej z SMA 8 gr. 4 cm,

× budowę ciągu pieszo – rowerowego szer. 2,00 m w m. Kobylniki, Stary Białcz i Nowy Białcz, × budowę chodnika szer. 2,00 m w m. Skoraczewo i Stary Białcz,

× budowę kanalizacji deszczowej w m. Stary Białcz,

× wzmocnienie pobocza mieszanką z kamienia łamanego szer. 0,50 m,

× odtworzenie, odmulenie lub kopanie rowów lub skarpowanie pobocza,

× oznakowanie poziome grubowarstwowe,

× wymianę oznakowania pionowego,

× montaż barier energochłonnych na przepustach i w niebezpiecznych miejscach,

× zmianę przebiegu drogi głównej omijającej centrum wsi w m. Stary Białcz,

× utwardzenie w m. Stary Białcz (przy cmentarzu) miejsc parkingowych dla prostopadłego parkowania samochodów osobowych.

 

II.4) Informacja o częściach zamówienia:

Zamówienie było podzielone na części: nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV: 45100000-8, 45110000-1, 45232440-8, 45233221-4, 45233290-8


SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : Przetarg nieograniczony

 

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów : nie

 

III.3) Informacje dodatkowe:


SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

 
 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA : 28/03/2018

IV.2) Całkowita wartość zamówienia

 

Wartość bez VAT : 5 512 893.21
Waluta PLN

 

IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert :  2

w tym:

liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw :  1

 

liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0

 
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0

 
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0

 

IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT : 0

 

IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie : nie

Nazwa wykonawcy : Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD" – Gostyń Sp. z o. o.
Email wykonawcy :
Adres pocztowy : Grabonóg 69b
Kod pocztowy : 63 – 800
Miejscowość : Gostyń
Kraj/woj..:  wielkopolskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą : tak

Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej : nie

Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej : nie

 

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy : 6 780 858.65
Oferta z najniższą ceną/kosztem : 6 780 858.65
Oferta z najwyższą ceną/kosztem : 6 875 332.02
Waluta : PLN

 

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa

Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/ podwykonawcom : nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:

 

IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna

Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

 

IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.

 

 

Z poważaniem

 

DYREKTOR

 

Zarządu Dróg Powiatowych w Kościanie

 

mgr inż. Dariusz Korzeniowski