logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 115592-2016 z dnia 2016-05-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kościan
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3982P ul. Śmigielskiej w Kościanie wraz z dojazdem i placem. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiary robót
Termin składania ofert: 2016-05-30


Kościan: Przebudowa drogi powiatowej nr 3982P ul. Śmigielskiej w Kościanie wraz z dojazdem i placem.
Numer ogłoszenia: 99783 - 2016; data zamieszczenia: 23.06.2016
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 115592 - 2016r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, ul. Gostyńska 38, 64-000 Kościan, woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi powiatowej nr 3982P ul. Śmigielskiej w Kościanie wraz z dojazdem i placem..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową drogi powiatowej nr 3982P ul. Śmigielskiej w Kościanie wraz z dojazdem i placem. Dokładny zakres robót określa Szczegółowa Specyfikacja Techniczna i przedmiar robót.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 22.06.2016.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

BUD - BRUK Mielcarek Sp. z o.o., ul. Sokolnicza 1A, 64-020 Czempiń, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 394060,82 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ  I NAJWYŻSZĄ CENĄ

Cena wybranej oferty: 450186,19

Oferta z najniższą ceną: 450186,19 / Oferta z najwyższą ceną: 538996,05

Waluta: PLN .