logo
ucho   logo bip

Ogłoszenie nr 53594 - 2017 z dnia 2017-03-29 r.

Kościan: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempiń
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Nazwa projektu lub programu

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 24790-2017

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak
Numer ogłoszenia: 32681-2017

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie zostało przeprowadzone przez centralnego zamawiającego

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzali postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie nr identyfikacyjny 411111810 Gmina Czempiń                   nr identyfikacyjny 631259287

Postępowanie zostało przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych::
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie, krajowy numer identyfikacyjny 411111810, ul. ul. Gostyńska  38, 64-000  Kościan, państwo Polska,                     woj. wielkopolskie, tel. 65 5127418, faks 65 5117490, e-mail m.buchert@zdp.koscian.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego                            z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę): Zamawiający, który zawarł umowę to Zarząd Dróg Powiatowych w Kościanie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempiń

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZDP.262.02.2017

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Rozbudowa drogi powiatowej nr 3898P na odcinku Słonin - Czempiń obejmuje: - położenie nowej nawierzchni bitumicznej - 3,405 km - położenie chodnika o długości - 3,454 km, - ciąg pieszo - rowerowy - 3,454 km, - utwardzenie zjazdów na pola, - wpusty uliczne przykrawężnikowe poza jezdnią, - uzupełnienie i wymiana oznakowania pionowego, wykonanie oznakowania poziomego, - odtworzenie, odmulenie, kopanie rowów lub skarpowanie pobocza, - przebudowa skrzyżowania z drogą powiatową nr 3913P i drogami gminnymi, - budowa wysp dzielących na jezdni na wjeździe do Słonina i Czempinia, - budowa wyniesionego przejścia dla pieszych, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Słonin obejmuje: - wykonanie rurociągów grawitacyjnych z rur PCV ∅200 mm od studni SII/24, - wykonanie rurociągów tłocznych z rur PE100, PN10, SDR 17, - budowę studzienek kanalizacyjnych z prefabrykowanych elementów betonowych ∅1000 mm, - budowę przepompowni ścieków - 2 szt , - wykonanie przyłączy wodociągowych do przepompowni, - wykonanie ogrodzenia przepompowni z siatki o wysokości 150 cm, - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej wokół przepompowni, - budowa studni pomiarowej z przepływomierzem elektromagnetycznym na rurociągu tłocznym ∅1200 mm, - wykonanie studni z kratą zgrubną z otworami ∅10 mm przed każdą przepompownią, - wykonanie studni ∅1200 mm z czyszczakiem rewizyjnym na rurociągu tłocznym, - wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej ∅150 mm, - odtworzenie nawierzchni drogowych, - wykonanie prób szczelności kanalizacji sanitarnej, przyłączy wodociągowych, - wykonanie instalacji zasilającej przepompownie ścieków,

II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2
Dodatkowe kody CPV: 45233221-4, 45233290-8, 45316110-9, 45100000-8, 45110000-1, 45232440-8, 45232410-9

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów

III.3) Informacje dodatkowe:

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

   

Postępowanie/część zostało unieważnione nie
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:

 

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28/03/2017
IV.2 Całkowita wartość zamówienia

Wartość bez VAT5610530.85
WalutaPLN


IV.3) INFORMACJE O OFERTACH

Liczba otrzymanych ofert4
w tym
Liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw: 2
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:
Liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:


IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie
Pzedsiębiorstwo Drogowe DROGBUD - Gostyń Sp.z o.o., Grabonóg 69b,                   

 63-800,  Gostyń,  kraj/woj. wielkopolskie
Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą: tak
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej: nie
Skrót literowy nazwy państwa:

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM

Cena wybranej oferty/wartość umowy 5076957,19
Oferta z najniższą ceną/kosztem 5076957,19
> Oferta z najwyższą ceną/kosztem 6666322,49
Waluta: PLN

IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom Tak
Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

 

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.

IV.9.2) Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.